Ärende

Diarienr
2014-03022

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Fastigheterna Kvarnfallet m fl

Ärendestart
2014-02-20

Ärendeavslut
2017-01-23

Senaste beslut
2016-10-27
Antagande Bifall, Laga kraft 2016-12-03
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Kvarnseglet 1, Kvarnögat 2, Kvarnfallet 2, Kvarndammen 1

Adress
Gärdebyplan 1, Osbyringen 1, Visbyringen 1, Visbyringen 10

Stadsdel
Rinkeby

Handläggare
Peter Lundevall

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Ärendereferens finns till 2011-12680-52 2014-02-20
Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2014-02-20
Skrivelse Sbk Projektbeskrivning 2014-03-03
Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning 2014-03-03
Utlåtande SBN Start-PM 2014-03-20
Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor för Kvarnfallet 2014-03-18
Skrivelse In Underlag för behovsbedömning 2014-03-25
Beslut SBN Protokollsutdrag 2014-03-27 § 12 2014-04-08
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad 2014-03-27
Skrivelse In Remissvar 2014-04-11
Skrivelse In Remissvar 2014-04-25
Skrivelse In Påskrivet planavtal 2014-09-08
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2015-11-24
Skrivelse Sbk Beställning av grundkarta och fastighetsförteckning 2015-10-08
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-dp 2015-10-26
Skrivelse Sbk Etiketter S-dp 2015-10-26
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2015-11-20
Skrivelse Sbk Annonsmanus 2015-11-23
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2015-11-24
Skrivelse Sbk Samrådsaffisch Samråd 2015-11-24
Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2015-12-01
Skrivelse Sbk Rinkeby trafikbullerutredning 2015-12-07
Skrivelse Sbk Rinkeby bullerutredning 2015-12-07
Skrivelse Sbk Riskhänsyn i detaljplan Kv Kvarnfallet Rinkeby 2015-12-07
Skrivelse Sbk Dagvattenutredning Rinkeby Allé 2015-12-07
Skrivelse Sbk PM Dagvattenutredning 2015-12-07
Skrivelse Sbk PM Gestasltningsbeskrivning 2015-12-07
Skrivelse In Samrådsyttrande 2015-12-10
Skrivelse In Samrådsyttrande 2015-12-15
Skrivelse Ut Planärende på samråd - Kvarnfallet m.fl. i stadsdelen Rinkeby 2015-12-15
Skrivelse In Yttrande 2015-12-18
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-07
Skrivelse In Yttrande 2016-01-11
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-11
Skrivelse In Yttrande 2016-01-13
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-18
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-18
Skrivelse In Samrådsyttranden 2015-12-14
Skrivelse In Yttrande angående detaljplan för Kv Kvarnfallet m fl vid Rinkeby allé i stadsdelen Rinkeby, SDp 2014-03022 2016-01-20
Skrivelse Sbk Annons i Mitt i tidningen 2015-12-01
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-21
Skrivelse In Samrådsyttrande Orignalhandling inkom 2016-01-21 2016-01-20
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-21
Utlåtande SBN Remiss och samrådsredogörelse 2016-01-22
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-22
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-22
Skrivelse In Yttrande 2016-01-22
Skrivelse In Samrådsyttrande, inkom även 2016-01-26 2016-01-22
Skrivelse In Remissvar 2016-01-25
Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-01-27
Skrivelse In Remissvar 2016-02-02
Skrivelse Ut Samrådsredogörelse 2016-06-28
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2016-06-22
Skrivelse Sbk Annonsunderlag granskning 2016-06-10
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning Dp 2016-06-15
Skrivelse Sbk Etiketter Dp 2016-06-15
Skrivelse Ut Meddelande om granskning 2016-06-21
Karta Ut Plankarta Plankarta Dp 2016-06-22
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse PUL-tvättad 2016-06-28
Skrivelse In Trafikbullerutredning Rinkeby med bilagor 2016-06-27
Skrivelse In Bullerutredning ny husutformning Rinkeby 2016-06-27
Skrivelse In Reviderad bullerutredning för ny husutformning 2016-06-27
Skrivelse In PM-dagvattenhantering Rinkebyallé med bilagor 2016-06-27
Skrivelse In PM-gestaltningsbeskrivning 2016-06-27
Skrivelse In RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KVARNFALLET, RINKEBY 2016-06-27
Skrivelse In Rinkeby Allé riskhänsyn i detaljplan_ 20160530 2016-06-27
Skrivelse In Rinkeby Allé dagvattenutredning 2016-06-27
Skrivelse Ut E-utskick, Ärende på granskning kv Kvarnfallet m fl vid Rinkeby Allé 2016-07-06
Skrivelse In Ang granskning av kv Kvarnfallet mfl, önskan om förlängd svarstid 2016-07-07
Skrivelse In Yttrande 2016-07-08
Skrivelse In Remissvar 2016-08-05
Skrivelse In Remissvar 2016-08-17
Skrivelse In Remissvar, Ärende på granskning kv Kvarnfallet m fl vid Rinkeby Allé 2016-08-15
Utlåtande SBN Granskningsutlåtande 2016-10-10
Skrivelse In Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget 2016-08-26
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande antagande 2016-10-20
Utlåtande Ut Kommunicering efter granskning 2016-10-03
Skrivelse Ut Planbeskrivning granskning reviderad 2016-10-03
Karta Ut Plankarta Plankarta rev Dp 2016-09-29
Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande och revidering efter granskning del av kv Kvarnfallet 2016-09-28
Skrivelse Ut E-utskick, Kommunicering efter granskning 2016-10-03
Beslut SBN Protokollsutdrag 2016-10-27 § 16 2016-11-09
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (anslagstavlan) 2016-11-11
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2016-11-11
Skrivelse Ut E-utskick, Antagen plan 2016-11-11
Beslut In Beslut 2016-11-15 Länsstyrelsens beslutar att ej pröva kommunens beslut att anta detaljplan 40411-42015-2016 2016-11-15
Skrivelse Ut Planbeskrivning granskning reviderad, Laga kraft 2017-01-11
Karta Ut Plankarta Plankarta laga kraft 2017-01-11
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post:
stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se 


Frågor och svar