Ärende

Diarienr
2017-04632

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Detaljplan för Essingevarvet 31

Ärendestart
2017-03-23

Ärendeavslut
2020-04-03

Senaste beslut
2019-03-07
Antagande Bifall, Laga kraft 2019-11-15
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Essingevarvet 28, Essingevarvet 31

Adress
Gammelgårdsvägen 32, Gammelgårdsvägen 38

Stadsdel
Stora Essingen

Handläggare
Karin Norlander

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Beställning av ny planakt 2017-03-23
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2017-08-24
Skrivelse Sbk Projektbeskrivning 2017-04-03
Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning Nya PBL 2017-04-10
Skrivelse In Yttrande om underlag för behovsbedömning 2017-05-02
Skrivelse In Miljöunderlag 2017-05-04
Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2017-05-08
Skrivelse Ut Brev om planavtal 2017-11-24
Skrivelse Ut Budget och tidplan 2017-11-24
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-08-31 § 9 2017-09-14
Avtal In Planavtal 2017-10-09
Skrivelse Ut Planavtal 2017-10-20
Utlåtande SBN Planbeskrivning, NYA PBL 2018-05-30
Skrivelse In Miljöunderlag Essingevarvet 31.pdf 2017-05-04
Skrivelse In SSBF yttrande detaljplan Essingevarvet 31, Stora Essingen.pdf 2017-05-02
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2018-05-22
Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2018-05-22
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2018-05-25
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2018-05-25
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2018-05-30
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2018-05-30
Skrivelse Ut Annonsmanus samråd 2018-05-29
Skrivelse In Dagvattenutredning Essingevarvet 31 samrådsversion 2018-06-01
Skrivelse Ut E-utskick - Planärende på samråd 2018-06-05
Skrivelse In Yttrande 2018-06-08
Bild In Bild Annons mitt i - TROSS scanner_20180608_124957.pdf 2018-06-08
Skrivelse In Yttrande med bilaga 2018-06-15
Skrivelse In Remissvar 2018-06-19
Skrivelse In Remissvar 2018-06-28
Skrivelse In Remissvar 2018-06-28
Skrivelse In SSBF yttrande i samråd för detaljplan Essingevarvet 31 och Ädp Essingevarvet 28, Stora Essingen.pdf 2018-06-28
Skrivelse In Yttrande Essingevarvet 31 och 28.pdf 2018-06-28
Skrivelse In Synpunkter 2018-06-29
Skrivelse In Remissvar 2018-06-29
Skrivelse In Remissvar 2018-06-29
Skrivelse In Synpunkter 2018-07-02
Skrivelse In Remissvar 2018-07-03
Skrivelse In Remissvar, inga synpunkter 2018-07-03
Skrivelse In Begäran om förlängning av samrådsyttrande 2018-07-03
Skrivelse In Yttrande 2018-07-04
Skrivelse In Synpunkter 2018-07-05
Skrivelse In Yttrande 2018-07-06
Skrivelse In Remissvar 2018-07-09
Skrivelse In Yttrande 2018-07-16
Skrivelse In Remissvar, tjänsteutlåtande, protokoll 2018-08-24
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning Dp 2018-10-01
Skrivelse Sbk Etiketter Dp 2018-10-01
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning 2018-10-10
Karta Ut Plankarta Plankarta Dp granskning 2018-10-12
Skrivelse In Dagvattenutredning Essingevarvet 31 inkl bilagor granskningsversion.pdf 2018-10-09
Skrivelse Sbk Planbeskrivning granskning 2018-10-10
Skrivelse Sbk Berörda som lämnat skriftlig samrådsyttrande-adress 2018-10-10
Skrivelse Ut E-utskick - Planärende på granskning 2018-10-17
Skrivelse In Remissvar 2018-10-26
Utlåtande SBN Granskningutlåtande 2019-02-11
Skrivelse In Synpunkter 2018-11-05
Skrivelse In Protest med namnlista/underskrifter (total 23 st), bilaga, inkom även utskrivet 2018-11-12 2018-11-11
Skrivelse In Remissvar 2018-11-13
Utlåtande In Länsstyrelsens granskningsutlåtande Essingevarvet 31, 28 (g).pdf 2018-11-13
Skrivelse In Synpunkter 2018-11-13
Skrivelse In Skrivelse om yttrande 2018-11-14
Skrivelse In Synpunkter 2018-11-14
Protokoll In Protokollutdrag Funktionshinderrådet 2018-11-27
Utlåtande Ut Meddelande efter granskning 2019-02-11
Utlåtande SBN Tjut Antagande 2019-02-28
Skrivelse Sbk Planbeskrivning Antagande 2019-02-28
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning Dp 2019-01-28
Karta Ut Plankarta Plankarta Dp reviderad 2019-02-28
Skrivelse Ut E-utskick - Meddelande efter granskning 2019-02-11
Skrivelse Sbk Etiketter Meddelande efter Granskning 2019-03-13
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (anslagstavlan) 2019-03-21
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2019-03-21
Skrivelse Sbk Etiketter Meddelande om antagande 2019-03-21
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-03-07 § 14 2019-03-20
Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande om antagande 2019-03-22
Beslut In Beslut, 2019-03-26, Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut, 404-13007-2019 2019-03-26
Besvär In Överklagan. Inkom även 2019-03-26 2019-03-25
Besvär Ut Överklagandebrev 2019-04-23
Skrivelse Ut E-post, meddelande om att ärendet är överklagat. 2019-04-24
Skrivelse In Mark- och miljödomstolen översänder aktbilaga 1-6 för rättidsprövning, Svar senast 3 Maj 2019, 2835-19 2019-04-25
Skrivelse In Mark- och miljödomstolen översänder aktbilaga 1-6 för rättidsprövning, domstolen emotser rättidsprövning så fort som möjligt, P 2835-19 2019-05-15
Beslut In Dom, 2019-10-25, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, Mål nr P 2835-19 2019-10-25
Skrivelse Ut E-utskick, Laga Kraft 2019-12-03
Karta Sbk Plankarta Plankarta laga kraft 2020-04-03
Skrivelse Ut Planbeskrivning Laga kraft 2020-04-03
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post:
stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se 


Frågor och svar