Ärende

Diarienr
2017-15790

Ärendegrupp
Planärende

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Kistagången, Tvärbanan del av fastigheten Akalla 4:1

Ärendestart
2017-10-16

Ärendeavslut
2022-01-04

Senaste beslut
2021-10-21
Antagande Bifall, Laga kraft 2021-11-22

Fastighetsbeteckning
Akalla 4:1

Adress
Kistagången 13A

Stadsdel
Kista

Handläggare
Martin Bretz

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2017-10-17
Utlåtande SBN Planbeskrivning dp 2019-04-23
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning 2019-04-15
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning Dp 2019-04-03
Skrivelse Sbk Etiketter Dp 2019-04-03
Skrivelse Sbk Annonsunderlag DN och SvD 2019-04-16
Skrivelse In PM Barnperspektiv i planering och projektering av spårväg 2019-04-04
Skrivelse In PM Buller, vibrationer, stomljud bilagor 2019-04-04
Skrivelse In PM Buller, vibrationer, stomljud 2019-04-04
Skrivelse In PM Kulturmiljö och stadsbild Kistagrenen 2019-04-04
Skrivelse In PM Beskrivning av spårvägen och dess miljöpåverkan Kistagrenen 2019-04-04
Skrivelse In PM Risk Tvärbanan - Fördjupad utredning, 2017-01-13.pdf 2019-04-04
Skrivelse In PM Ras och Skred 2019-04-04
Skrivelse In PM Geoteknik Kistagrenen 2019-04-04
Skrivelse In PM Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur 2019-04-04
Skrivelse In Dagvattenutredning_ Program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen.pdf 2019-04-04
Skrivelse In Dagvattenutredning_Bilaga A.pdf 2019-04-04
Skrivelse In Dagvattenutredning_Bilaga B.pdf 2019-04-04
Skrivelse In Dagvattenutredning_Bilaga C.pdf 2019-04-04
Skrivelse In Dagvattenutredning_Bilaga D.pdf 2019-04-04
Skrivelse In PM Vatten Kistagrenen 2019-04-04
Skrivelse In PM Grundvatten Tvärbanan Kista- och Solnagrenen 2019-04-04
Skrivelse In PM Grundvatten Tvärbanan Kista- och Solnagrenen_Bilaga 1 2019-04-04
Skrivelse In PM Grundvatten Tvärbanan Kista- och Solnagrenen_Bilaga 2 2019-04-04
Skrivelse In Gestaltningsprogram Tvärbanan Kistagrenen 2016-04-15
Skrivelse In PM Brand och utrymning Kistagången 2018-09-14
Skrivelse In Dagvattenutredning Kistagången 2019-03-25
Skrivelse In Barnkonsekvensanalys Tvärbanan Kistagrenen 2016-01-26
Karta Ut Plankarta Plankarta dp 2019-04-16
Skrivelse Ut E-utskick, Kungörelse i DN och SVD 2019-04-15
Skrivelse Ut E-utskick, Digitala anslagstavlan 2019-04-15
Utlåtande SBN Remiss- och samrådsredogörelse PUL-tvättad 2019-04-06
Skrivelse Ut E-utskick, Tvärbanan Kistagrenen på granskning 2019-04-24
Bild In Bild Klipp DN, SvD 2019-04-24
Skrivelse In Digitala anslagstavlan 2019-04-24
Skrivelse In Yttrande, Skanova 2019-04-24
Skrivelse In Remissvar 2019-04-25
Skrivelse In Remissvar 2019-04-29
Skrivelse In PM Risk Tvärbanan 2017-01-13
Skrivelse In Remissvar 2019-05-13
Skrivelse In Yttrande- Swedavia Bromma Stockholm Airport 2019-05-14
Skrivelse In Remissvar 2019-05-15
Skrivelse In Remissvar 2019-05-17
Skrivelse In Remissvar 2019-05-21
Skrivelse In Remissvar 2019-05-21
Skrivelse In Remissvar 2019-05-22
Skrivelse In Yttrande 2019-05-22
Skrivelse In Remissvar 2019-05-22
Skrivelse In Remissvar 2019-05-23
Skrivelse In Remissvar 2019-05-24
Skrivelse In Förlängd remisstid, Tvärbanans Kistagren, Akalla 4:1. 2017-15790 2019-05-22
Utlåtande SBN Granskningsutlåtande GDPR 2021-09-15
Skrivelse In Protokollsutdrag för kännedom/registrering FHR SBN+ EN 2019-05-07 2019-05-29
Skrivelse In Protokollsutdrag för kännedom/registrering FHR SBN+ EN 2019-05-07 2019-05-29
Skrivelse In Remissvar 2019-06-04
Skrivelse In REmissvar 2019-06-04
Skrivelse In Remissvar 2019-06-05
Skrivelse In Synpunkter 2019-06-07
Skrivelse In Synpunkter 2019-06-07
Skrivelse In SV: Tvärbanans Kistagren, Akalla 4:1. 2017-15790 2019-06-05
Skrivelse In Granskningsyttrande Tvärbanans detaljplan DNR 2017-15790.pdf 2019-06-10
Skrivelse In Remissvar 2019-06-10
Skrivelse In Remissvar 2019-06-13
Skrivelse In Remissvar 2019-06-26
Utlåtande SBN Planbeskrivning antagande 2021-09-23
Skrivelse In yttrande från Sollentuna kommun gällande 2017-15790 granskning av detaljplan för Tvärbanan, Kistagrenen 2019-06-05
Skrivelse In Underrättelse avseende antagande av detaljplan för kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen i Helenelund, Sollentuna kommun 2019-06-24
Skrivelse In Remissvar 2019-08-26
Skrivelse In PM Markföroreningar Kistagrenen 2015-10-19
Skrivelse In Yttrande 2019-10-23
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, antagande för Tvärbanan Kistagången 2021-10-14
Skrivelse In Noteringar från möte med Stockholm/SVOA och Sollentuna/SEOM fredagen den 11 sept 2020 2020-09-14
Skrivelse In SV: Tvärbanan Kistagången, teknikbyggnad vid E4 2020-10-30
Utlåtande Ut Meddelande och revidering efter granskning 2021-09-15
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2021-10-28
Karta Ut Plankarta Karta rev.Dp 2021-09-23
Skrivelse Ut E-utskick - Meddelande och revidering efter granskning 2021-09-16
Skrivelse In Brand och utrymning, risk och säkerhet, komplettering 2019-11-06
Skrivelse In PM Buller, stomljud och vibrationer 2020-04-21
Skrivelse In Gestaltningsprogram 2.0 Tvärbanan Kistagrenen 2019-04-29
Skrivelse In PM Markföroreningar Kistagången 2020-04-21
Skrivelse In PM Risk och säkerhet - trafikantsäkerhet vid E4 2020-10-15
Skrivelse In Gestaltningsförslag stödmur och spont mot vägport E4 2021-06-11
Skrivelse In PM Skyfallsmodellering underfart E4 2021-06-23
Skrivelse In PM Volymer och avrinningsområde till vägport 2021-06-23
Skrivelse In Dagvattenutredning kompletterad 2021-07-08
Skrivelse In Synpunkter 2021-09-23
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-10-21 § 38 2021-10-28
Skrivelse Ut Anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-11-01 2021-10-28
Skrivelse In Anslagbevis - Digitala anslagstavlan 2021-11-01
Skrivelse Ut E-utskick - Meddelande in antagande 2021-11-02
Beslut In Beslut, 2021-11-16, Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, 404-74250-2021 2021-11-16
Utlåtande SBN Planbeskrivning Laga kraft 2022-01-04
Skrivelse Ut E-utskick - Laga kraft 2021-11-26
Karta Sbk Plankarta Plankarta laga kraft 2022-01-04
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post:
stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se 


Frågor och svar