Ärende

Diarienr
2020-07922

Ärendegrupp
Byggärende

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad: Fasadrenovering

Ärendestart
2020-06-03

Ärendeavslut

Senaste beslut
2020-12-21
Startbesked Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Spelbomskan 16

Adress
Odengatan 55

Stadsdel
Vasastaden

Handläggare
Lisette Nilsson

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-01-23
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (Ritningsförteckning, material- och kulörbeskrivning, ritningar 10 st) 2020-11-26
Skrivelse In Följebrev 2020-10-22
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2020-10-22
Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning 2020-10-22
Ritning In Ventilationsritning Ventilationsritningar 2020-10-22
Ritning In VS-ritning Rörritningar 2 st 2020-10-22
Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd, invändiga anmälningspliktiga åtgärder 2020-10-22
Skrivelse Ut Mail till byggherre och kontrollansvarig, Protokoll från tekniskt samråd, etapp 1- invändiga åtgärder 2020-10-22
Kontrollplan In Kontrollplan Reviderat förslag till kontrollplan, 5 st branritningar 2020-10-23
Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2020-11-12
Skrivelse In Förtydligande från kontrollansvarig, ingen ändring av befintlig ventilationshuv. 2020-10-28
Skrivelse Ut Mail till byggherre och kontrollansvarig, Beslut om startbesked för anmälningspliktiga åtgärder samt fastställd kontrollplan 2020-11-12
Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2020-12-21
Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan, etapp 2. 2020-12-21
Skrivelse Ut Mail till byggherre och kontrollansvarig, Protokoll från tekniskt samråd och beslut om startbesked för etapp 2 2020-12-21
Skrivelse Ut Mail till kontrollansvarig, handlingar som ska inlämnas inför interimistiskt slutbesked. 2021-03-31
Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2020-12-10
Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2020-12-10
Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2020-12-10
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-01-08
Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Spelbomskan 16 – Yttre ändringar, nytt entréparti, tillgänglighetsanpassningar och skyltning 2020-12-10
Skrivelse In Följebrev, komplettering 2020-09-18
Skrivelse In Ändring PM-01, komplettering 2020-09-18
Skrivelse In Handlingsförteckning, komplettering 2020-09-18
Ritning In Fasadritning Fasadritning, komplettering 2020-09-18
Ritning In Situationsplan Situationsplan, komplettering 2020-09-18
Ritning In Markritning Markplaneringsritning, komplettering 2020-09-18
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar, 2 st, komplettering 2020-09-18
Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2020-06-03
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2020-06-03
Skrivelse In Kontrollplan Handlingsförteckning 2020-06-03
Skrivelse In Kontrollplan Antikvariskt utlåtande 2020-06-03
Skrivelse In Kontrollplan Bekräftelsebrev 2020-06-03
Skrivelse In Kontrollplan Certifikat KA 2020-06-03
Ritning In Arkitektritning landskapsritningar 6 st 2020-06-03
Ritning In Planritning Planritningar 6 st 2020-06-03
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2020-06-03
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st 2020-06-03
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2020-06-03
Skrivelse In Ändrings PM, Reviderad ritningsförteckning 2020-09-25
Ritning In Arkitektritning Reviderade landskapsritningar 4 st 2020-09-25
Ritning In Fasadritning Reviderad fasadritning 2020-09-25
Skrivelse In Kontrollplan Utvändig material och kulörbeskrivning 2020-06-03
Skrivelse In Kontrollplan Tillgänglighetsutlåtande 2020-06-03
Skrivelse In Remissvar 2020-06-26
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, komplettering 2020-12-17
Ritning In Arkitektritning Ritning detaljer, sektion, plan 2020-12-17
Skrivelse Ut Bygglov Stadsbiblioteket etapp 1 2020-06-22
Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2020-06-23
Remiss Ut Remissbrev 2020-06-24
Remiss Ut remiss dnr 2020-07922 Spelbomskan 16 2020-06-24
Remiss Ut remiss dnr 2020-07922 Spelbomskan 16 2020-06-24
Skrivelse Ut e-post vidarebefordrar svar från skönhetsrådet 2020-06-26
Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2020-09-23
Remiss Ut e-post remiss 2020-09-23
Skrivelse Ut e-post begäran "molnfria" ritningar 2020-09-23
Skrivelse In komplettering produktblad belysning 2020-10-01
Skrivelse Ut e-post vidarebefordrar svar kring begäran förtydligande 2020-10-01
Skrivelse Ut vidarebefordrar svar från rådet 2020-10-09
Utlåtande In e-post rev antikv utlåtande dnr 2020-07922 2020-09-22
Remiss Ut e-post rev. handlingar/kompletteringar 2020-09-22
Remiss Ut e-post kompletteringar/rev. 2020-09-22
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2020-11-11
Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2020-11-11
Skrivelse Ut e-post tjut, följebrev, bilaga 2020-11-11
Skrivelse Ut dnr 2020-07922 Spelbomskan 16 2020-09-29
Skrivelse In e-post komplettering svar kring bygglovet 2020-10-01
Skrivelse In svar kring kontrastmarkering 2020-10-01
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-11-26 § 42 2020-12-09
Skrivelse In Remissvar 2020-10-09
Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2020-06-08
Skrivelse Ut Information till fastighetsägare - Spelbomskan 16 - Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad: Fasadrenovering 2020-06-08
Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-06-08
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2020-11-16
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ärenden kopplade till ditt personnummer, öppna dem via fliken Startsida. Då kan du se alla dokument och kontakta din handläggare direkt. 


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post: mailto:stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se">stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se  

Frågor och svar