Ärende

Diarienr
2020-09364

Ärendegrupp
Byggärende

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Renovering av balkonger

Ärendestart
2020-06-26

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-28
Beslut Upphävt
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Björklången 2, Björklången 3, Björklången 1

Adress
Sandfjärdsgatan 29, Sandfjärdsgatan 33, Sandfjärdsgatan 9

Stadsdel
Årsta

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

Tillhörande dokument

Förklarande text ang dokument- och ärendefilter.

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ansökan In Ansökan om bygglov 2020-06-26
Skrivelse In Ritningsförteckning 2020-06-26
Skrivelse In Signaturer 2020-06-26
Skrivelse In Bakgrundsbeskrivning 2020-06-26
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2020-06-26
Ritning In Planritning Planritningar 3 st 2020-06-26
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st 2020-06-26
Ritning In Sektionsritning Detaljsektion 2020-06-26
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2020-06-26
Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2020-07-01
Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-07-01
Skrivelse Ut Svar på statusförfrågan 2020-10-09
Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2020-10-28
Skrivelse In Svar avseende SBKs yttrande 2020-11-16
Skrivelse Ut Björklången 1, 2 och 3 dnr 2020-09364-575 Förlängning till 2020-12-10 2020-11-16
Skrivelse In Kompletterande beskrivning 2020-12-10
Skrivelse Ut Björklången 1-3 . Till nämnd avslag . Nämnd i mars 2020-12-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2021-02-23
Ritning In Arkitektritning Planritning hus C , brev med beskrivning åtgärder samt uppgifter kontrollansvarig 2021-01-17
Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2021-02-11
Skrivelse Ut Björklången 1-3 följebrev och tjänsteutlåtande 2021-02-23
Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande 2021-03-03
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-03-04
Skrivelse Sbk Björklången 1-3 dnr 2020-09364 2021-03-04
Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande 2021-03-04
Skrivelse Sbk Björklången 1-3 dnr 2020-09364 2021-03-05
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-03-11 § 89 2021-03-22
Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2021-03-25
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2021-05-07
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Asplången 1, 2021-03-29 2021-03-31
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Glavsfjorden 6, 2021-03-30 2021-03-31
Skrivelse In Grannehörande från explo 2021-04-06
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Glavsfjorden 5, 2021-04-15 2021-04-19
Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2021-05-07
Skrivelse Ut BJÖRKLÅNGEN 1-3 2021-05-07
Skrivelse In VB: Svar på tjänsteutlåtande 2021-05-17
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-05-19
Skrivelse Sbk Björklången 1-3, yttrande från BRF 2021-05-19
Skrivelse In Återkoppling 2021-05-21
Skrivelse Ut Björklången 2021-05-21
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-05-26 § 83 2021-06-04
Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2021-06-10
Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2021-07-01
Skrivelse Ut underrättelse om beslut om bygglov - Björklången 1-3 - utökning av balkongplattor samt inglasning 2021-07-01
Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2021-07-01
Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2021-07-01
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (situationsplan, planritningar 4 st, fasadritningar 5 st, detaljsektion, detaljritning) 2021-05-26
Skrivelse In Ny kontakt för Brf Björklången 2021-07-12
Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-09-14
Besvär In Överklagande 2021-10-06
Skrivelse Ut Efterfrågade handlingar 2021-10-07
Beslut Ut Beslut att avvisa överklagan 2021-10-14
Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-10-14
Skrivelse Ut För kännedom: Inkommen överklagan i ert ärende har avvisats 2021-10-14
Skrivelse In Delgivningskvitto 2021-10-22 2021-10-22
Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2021-12-17
Skrivelse In Mark- och miljööverdomstolen rekvirerar ånyo Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm kommuns akt Dnr 2020-09364-575 angående beslut om bygglov i P 12900-21 2022-01-14
Skrivelse In Föreläggande/underrättelse, tillfälle till yttrande senast 2022-01-27, Mål P 12900-21 2022-01-20
Skrivelse In Fråga om begäran om komplettering 2022-01-20
Skrivelse Ut Begäran om förlängd svarstid 2022-01-26
Skrivelse Ut Björklången 1-3, begäran om förlängd svarstid Mål P 12900-21 skicka till Svea Hovrätt 2022-01-26
Skrivelse In Underrättelse, beviljat anstånd, Aktuell handling/komplettering ska komma in senast 2022-02-02, Mål P 12900-21 2022-01-26
Skrivelse Ut Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål P 12900-21 2022-02-01
Skrivelse Ut Björklången 1-3, yttrande i mål P 12900-21 2022-02-01
Skrivelse In Mottagningsbevis 2022-02-01
Beslut In Beslut, 2022-03-11, Mark- och miljööverdomstolen bifaller ansökan och återställer tiden för att överklaga Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stads beslut. P 12900-21 2022-03-17
Skrivelse In Brev med begäran om kompletterande handlingar 2022-03-29
Skrivelse In Begäran om kompletterande handlingar (påminnelse) 2022-04-06
Skrivelse Ut Komplettering av handling till Länsstyrelsen 2022-04-07
Beslut In Beslut, 2022-06-28, Länsstyrelsen upphäver stadsbyggnadsnämnden i Stockholm kommuns beslut, 403-14384-2022 2022-06-28
Tillbaka

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Om du har ett ärende kopplade till ditt personnummer kan du logga in och se dokument, beslut och status i ärendet.​


Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm


Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

E-post:
stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se 


Frågor och svar