Ärende

Diarienr
2013-01629

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 m.fl. Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen

Ärendestart
2013-01-25

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-04-28
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Avslag
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Hjorthagen 1:3

Adress
Ropstensslingan 1

Stadsdel
Hjorthagen

Handläggare
Stefan Modig

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, förnyat ställningstagande Kolkajen 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av ny planakt 2013-01-25
(PUL) Avtal In Underskrivet planavtal 2013-02-21
4795910_1_6.PDF (5,26 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM 2015-05-13
(PUL) Skrivelse Sbk Utse kontaktperson till detaljplan 2015-05-26
(PUL) Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning 2015-05-26
4852286_1_6.PDF (134,40 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2015-05-21 § 7 2015-06-03
(PUL) Skrivelse In Miljö- och hälsounderlag för Kolkajen-Ropsten 2015-06-11
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2015-06-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2015-06-15
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2015-06-17
(PUL) Avtal In Underskrivet planavtal 2015-07-01
(PUL) Skrivelse In Medborgarförslag om Vattenarenan i Norra Djurgårdsstaden 2015-08-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Kolkajenområdet - "dialog" 2015-09-29
(PUL) Skrivelse In Kolkajenområdet - "dialog" 2015-09-29
5281550_2_7.PDF (36,39 MB)
Ritning In Situationsplan parallella uppdrag 2015-11-30
5281509_2_7.PDF (70,80 MB)
Ritning In Situationsplan parallella uppdrag 2015-11-30
5281335_2_7.PDF (37,46 MB)
Ritning In Arkitektritning parallella uppdrag förslag 2015-11-30
(PUL) Skrivelse Sbk Grundkarta ok 2016-04-27
5724954_2_7.PDF (42,73 MB)
Bild In Fotomontage fotomontage till landskapsbildsanalys 2016-03-31 2016-05-09
5724975_2_7.PDF (6,87 MB)
Skrivelse In Fördjupning av MKB_Kolkajen 2016-04-18 2016-05-09
5724881_2_7.PDF (5,38 MB)
Skrivelse In Dagsvattenstrategi Kolkajen Ropsten 2016-05-03 2016-05-09
5724347_2_7.PDF (2,30 MB)
Skrivelse In Beräkningar av bullerspridning från Ropstens värmeverk med ljuddämpande åtgärder 2015-12-02 2016-05-09
5724707_2_7.PDF (5,82 MB)
Skrivelse In Bullerutredning Kolkajen 2016-04-25 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Riskutredning 2016-05-09
(PUL) Skrivelse Ut Checklista till rådet för funktionshinderfrågor 2016-05-09
5725187_2_7.PDF (2,52 MB)
Skrivelse In PM Skugga Vind, maj 2016 2016-05-09
5725028_2_7.PDF (207,72 MB)
Skrivelse In Naturmiljöutredning Kolkajen 2016-04-04 2016-05-09
5725087_2_7.PDF (836,33 KB)
Skrivelse In PM Geoteknik Kolkajen Ropsten 2016-02-19 2016-05-09
5724325_2_7.PDF (2,55 MB)
Skrivelse In Bakterier i ytvatten NDS 2016-04-05 inkl.bilagor 2016-05-09
5716402_2_6.PDF (2,34 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In BKA Hjorthagen 2008 slutversion.pdf 2016-05-09
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, SDp 2016-05-09
5722035_4_6.PDF (10,57 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, samråd 2016-05-09
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, SDp 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Särskilda riktlinjer för avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden jan 2015 2016-05-09
5724311_2_7.PDF (3,98 MB)
Skrivelse In Arbetssätt beträffande föroreningar Kolkajen Ropsten 2016-03-16 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In SMHI-Dimensionerande havsvattennivåer i Södra Värtan 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Fördjupat program Hjorthagen maj 2009 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Miljö Konsekvensbeskrivning 2016-05-09
5729582_2_7.PDF (9,75 MB)
Skrivelse In Handlingsprogram Kolkajen 01 2016-05-10
5729559_2_7.PDF (8,68 MB)
Skrivelse In Handlingsprogram allmänna platser 2.2 2016-05-10
5729508_2_7.PDF (21,43 MB)
Skrivelse In Grönytefaktor Kolkajen bostäder 2016 04 07 2016-05-10
5734003_2_7.PDF (15,14 MB)
Utlåtande In återkoppling tidig dialog om allmänna platser 2016-05-10
5730870_2_6.PDF (94,49 MB)
Skrivelse Ut Kvalitetsprogram för gestaltning - samråd 2016-05-10
5729617_2_7.PDF (4,63 MB)
Skrivelse In Mobilitetsindex Kolkajen-Ropsten v 0.9 2016-05-10
(PUL) Skrivelse In Grönytefaktor allmän platsmark 150114 2016-05-10
5729355_2_7.PDF (1,34 MB)
Skrivelse In Teknisk beskrivning 2016-04-27 2016-05-10
5819888_2_7.PDF (104,17 MB)
Skrivelse In Sociotopstudie Hjorthagen 2016-03-17 2016-05-10
5729330_2_7.PDF (3,27 MB)
Skrivelse In SKB Kolkajen_Ropsten 2016-05-02 2016-05-10
5729413_2_7.PDF (938,38 KB)
Skrivelse In Övergripande trafik-PM DP Kolkajen 2016-04-22 2016-05-10
5729392_2_7.PDF (5,58 MB)
Skrivelse In Åtgärdsutredning för mark och sediment 2016-04-27 2016-05-10
5729388_2_7.PDF (17,86 MB)
Skrivelse In Undersökningsrapport mark och sediment 2016-04-27 2016-05-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-05-13
(PUL) Skrivelse In Samråd för diarienummer 2013-01629 (Kolkajen) 2016-05-16
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2013-01629 2016-05-16
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-05-17
5766898_2_7.PDF (16,18 MB)
Skrivelse In naturmiljöutredning kolkajen - scannad 2016-05-18
5766900_2_7.PDF (23,55 MB)
Skrivelse In riskutredning Kolkajen-Ropsten_ scannad 2016-05-18
5766895_2_7.PDF (26,39 MB)
Skrivelse In Grönytefaktor allmän platsmark - scannad 2016-05-18
5766891_1_6.PDF (432,74 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev Rev 2016-05-18
5766871_2_7.PDF (17,08 MB)
Skrivelse In Fotomontage till landskapsbildsanalys_scannad 2016-05-18
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-05-19
(PUL) Skrivelse In Brev i retur 2016-05-23
(PUL) Skrivelse In Landskapsbildsanalys, underlag MKB 2016-05-24
(PUL) Utlåtande In 20160530111953634.pdf 2016-05-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-05-30
(PUL) Skrivelse In Remissyttrande 2016-05-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-05-31
(PUL) Skrivelse In Reviderat remissvar 2016-06-07
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-06-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, följebrev 2016-06-16
(PUL) Protokoll In Protokollsutdrag från Funktionshinderårdets Sammanträde 7 juni 2016 2016-06-16
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-17
(PUL) Skrivelse In Protokollsutdrag, tjänstutlåtande samt följebrev 2016-06-17
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-20
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-20
(PUL) Skrivelse In Yttrande Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på detaljplan 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Kulturförvaltningens uttalande och kulturmiljöutskottets beslut 2016-06-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Planärende på samråd - Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3 m.fl. Diarienr: 2013-01629 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande i ärende med dnr 2013-01629 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter till Samråd Kolkajen 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Samråd gällande Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden, S-Dp 2013-01629 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Förslag rörande pågående plan dnr 2013-01629 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Re: Synpunkter Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på Förslag till detaljplan S-Dp 2013-01629 Kolkajen, Hjorthagen 1:3 m.fl. 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-06-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, bilaga 2016-06-28
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande Kolkajen 2016-06-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar - inga synpunkter 2016-06-30
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-07-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-07-01
5924714_2_6.PDF (13,39 MB)
Skrivelse Ut Kvalitetsprogram Kolkajen rev 20160707 liten 2016-07-07
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens yttrande, detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 (Kolkajen) 2016-09-30
(PUL) Bild In Bild Annons Samråd Mitt i Östermalm och Mitt i Lidingö 2016-05-10 2016-11-14
(PUL) Skrivelse In Strandskydd Kolkajen 2017-01-20
(PUL) Skrivelse In Mail angående strandskydd LST 2017-05-31
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2017-06-08
6552328_13_6.PDF (1,57 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2017-06-08
6554040_2_6.PDF (1,21 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2017-06-08
6611130_1_6.PDF (2,53 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-06-15 § 17 2017-06-28
(PUL) Skrivelse In Re: Förslag rörande pågående plan dnr 2013-01629, fråga om kontakt 2017-07-26
(PUL) Skrivelse Ut Förslag rörande pågående plan dnr 2013-01629 2018-04-11
(PUL) Skrivelse Ut Cykelgarage på stadens mark 2018-05-14
(PUL) Skrivelse In Re: Cykelgarage på stadens mark 2018-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Cykelgarage 2018-05-22
(PUL) Skrivelse In Re: Cykelgarage 2018-05-28
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2019-05-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, bilagor 2019-05-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-19
9569364_10_6.PDF (8,88 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, förnyat ställningstagande Kolkajen 2022-03-17
9727770_1_6.PDF (1,01 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 30 2022-04-04
9808526_1_6.PDF (104,26 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 14 2022-05-09
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar