Ärende

Diarienr
2013-01629

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 m.fl. Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen

Ärendestart
2013-01-25

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-06-15
Ställningstagande inför granskning Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Hjorthagen 1:3

Adress
Ropstensslingan 1

Stadsdel
Hjorthagen

Handläggare
Stefan Modig

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, förnyat ställningstagande Kolkajen 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Beslut SBK Beslutsaktivitet migrerad
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av ny planakt 2013-01-25
(PUL) Avtal In Underskrivet planavtal 2013-02-21
4795910_1_6.PDF (5,26 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Start-PM 2015-05-13
(PUL) Skrivelse Sbk Utse kontaktperson till detaljplan 2015-05-26
(PUL) Skrivelse Ut Underlag för behovsbedömning 2015-05-26
4852286_1_6.PDF (134,40 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2015-05-21 § 7 2015-06-03
(PUL) Skrivelse In Miljö- och hälsounderlag för Kolkajen-Ropsten 2015-06-11
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2015-06-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2015-06-15
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2015-06-17
(PUL) Avtal In Underskrivet planavtal 2015-07-01
(PUL) Skrivelse In Medborgarförslag om Vattenarenan i Norra Djurgårdsstaden 2015-08-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Kolkajenområdet - "dialog" 2015-09-29
(PUL) Skrivelse In Kolkajenområdet - "dialog" 2015-09-29
5281550_2_7.PDF (36,39 MB)
Ritning In Situationsplan parallella uppdrag 2015-11-30
5281509_2_7.PDF (70,80 MB)
Ritning In Situationsplan parallella uppdrag 2015-11-30
5281335_2_7.PDF (37,46 MB)
Ritning In Arkitektritning parallella uppdrag förslag 2015-11-30
(PUL) Skrivelse Sbk Grundkarta ok 2016-04-27
5724954_2_7.PDF (42,73 MB)
Bild In Fotomontage fotomontage till landskapsbildsanalys 2016-03-31 2016-05-09
5724975_2_7.PDF (6,87 MB)
Skrivelse In Fördjupning av MKB_Kolkajen 2016-04-18 2016-05-09
5724881_2_7.PDF (5,38 MB)
Skrivelse In Dagsvattenstrategi Kolkajen Ropsten 2016-05-03 2016-05-09
5724347_2_7.PDF (2,30 MB)
Skrivelse In Beräkningar av bullerspridning från Ropstens värmeverk med ljuddämpande åtgärder 2015-12-02 2016-05-09
5724707_2_7.PDF (5,82 MB)
Skrivelse In Bullerutredning Kolkajen 2016-04-25 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Riskutredning 2016-05-09
(PUL) Skrivelse Ut Checklista till rådet för funktionshinderfrågor 2016-05-09
5725187_2_7.PDF (2,52 MB)
Skrivelse In PM Skugga Vind, maj 2016 2016-05-09
5725028_2_7.PDF (207,72 MB)
Skrivelse In Naturmiljöutredning Kolkajen 2016-04-04 2016-05-09
5725087_2_7.PDF (836,33 KB)
Skrivelse In PM Geoteknik Kolkajen Ropsten 2016-02-19 2016-05-09
5724325_2_7.PDF (2,55 MB)
Skrivelse In Bakterier i ytvatten NDS 2016-04-05 inkl.bilagor 2016-05-09
5716402_2_6.PDF (2,34 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In BKA Hjorthagen 2008 slutversion.pdf 2016-05-09
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, SDp 2016-05-09
5722035_4_6.PDF (10,57 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, samråd 2016-05-09
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, SDp 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Särskilda riktlinjer för avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden jan 2015 2016-05-09
5724311_2_7.PDF (3,98 MB)
Skrivelse In Arbetssätt beträffande föroreningar Kolkajen Ropsten 2016-03-16 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In SMHI-Dimensionerande havsvattennivåer i Södra Värtan 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Fördjupat program Hjorthagen maj 2009 2016-05-09
(PUL) Skrivelse In Miljö Konsekvensbeskrivning 2016-05-09
5729582_2_7.PDF (9,75 MB)
Skrivelse In Handlingsprogram Kolkajen 01 2016-05-10
5729559_2_7.PDF (8,68 MB)
Skrivelse In Handlingsprogram allmänna platser 2.2 2016-05-10
5729508_2_7.PDF (21,43 MB)
Skrivelse In Grönytefaktor Kolkajen bostäder 2016 04 07 2016-05-10
5734003_2_7.PDF (15,14 MB)
Utlåtande In återkoppling tidig dialog om allmänna platser 2016-05-10
5730870_2_6.PDF (94,49 MB)
Skrivelse Ut Kvalitetsprogram för gestaltning - samråd 2016-05-10
5729617_2_7.PDF (4,63 MB)
Skrivelse In Mobilitetsindex Kolkajen-Ropsten v 0.9 2016-05-10
(PUL) Skrivelse In Grönytefaktor allmän platsmark 150114 2016-05-10
5729355_2_7.PDF (1,34 MB)
Skrivelse In Teknisk beskrivning 2016-04-27 2016-05-10
5819888_2_7.PDF (104,17 MB)
Skrivelse In Sociotopstudie Hjorthagen 2016-03-17 2016-05-10
5729330_2_7.PDF (3,27 MB)
Skrivelse In SKB Kolkajen_Ropsten 2016-05-02 2016-05-10
5729413_2_7.PDF (938,38 KB)
Skrivelse In Övergripande trafik-PM DP Kolkajen 2016-04-22 2016-05-10
5729392_2_7.PDF (5,58 MB)
Skrivelse In Åtgärdsutredning för mark och sediment 2016-04-27 2016-05-10
5729388_2_7.PDF (17,86 MB)
Skrivelse In Undersökningsrapport mark och sediment 2016-04-27 2016-05-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-05-13
(PUL) Skrivelse In Samråd för diarienummer 2013-01629 (Kolkajen) 2016-05-16
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2013-01629 2016-05-16
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-05-17
5766898_2_7.PDF (16,18 MB)
Skrivelse In naturmiljöutredning kolkajen - scannad 2016-05-18
5766900_2_7.PDF (23,55 MB)
Skrivelse In riskutredning Kolkajen-Ropsten_ scannad 2016-05-18
5766895_2_7.PDF (26,39 MB)
Skrivelse In Grönytefaktor allmän platsmark - scannad 2016-05-18
5766891_1_6.PDF (432,74 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev Rev 2016-05-18
5766871_2_7.PDF (17,08 MB)
Skrivelse In Fotomontage till landskapsbildsanalys_scannad 2016-05-18
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-05-19
(PUL) Skrivelse In Brev i retur 2016-05-23
(PUL) Skrivelse In Landskapsbildsanalys, underlag MKB 2016-05-24
(PUL) Utlåtande In 20160530111953634.pdf 2016-05-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-05-30
(PUL) Skrivelse In Remissyttrande 2016-05-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-05-31
(PUL) Skrivelse In Reviderat remissvar 2016-06-07
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-06-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, följebrev 2016-06-16
(PUL) Protokoll In Protokollsutdrag från Funktionshinderårdets Sammanträde 7 juni 2016 2016-06-16
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-17
(PUL) Skrivelse In Protokollsutdrag, tjänstutlåtande samt följebrev 2016-06-17
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-20
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-20
(PUL) Skrivelse In Yttrande Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på detaljplan 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Kulturförvaltningens uttalande och kulturmiljöutskottets beslut 2016-06-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Planärende på samråd - Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3 m.fl. Diarienr: 2013-01629 2016-06-21
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande i ärende med dnr 2013-01629 2016-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter till Samråd Kolkajen 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Samråd gällande Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden, S-Dp 2013-01629 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Förslag rörande pågående plan dnr 2013-01629 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2016-06-23
(PUL) Skrivelse In Re: Synpunkter Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter Kolkajen S-Dp 2013-01629 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på Förslag till detaljplan S-Dp 2013-01629 Kolkajen, Hjorthagen 1:3 m.fl. 2016-06-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2016-06-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, bilaga 2016-06-28
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande Kolkajen 2016-06-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar - inga synpunkter 2016-06-30
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande 2016-07-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2016-07-01
5924714_2_6.PDF (13,39 MB)
Skrivelse Ut Kvalitetsprogram Kolkajen rev 20160707 liten 2016-07-07
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens yttrande, detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 (Kolkajen) 2016-09-30
(PUL) Bild In Bild Annons Samråd Mitt i Östermalm och Mitt i Lidingö 2016-05-10 2016-11-14
(PUL) Skrivelse In Strandskydd Kolkajen 2017-01-20
(PUL) Skrivelse In Mail angående strandskydd LST 2017-05-31
6552328_13_6.PDF (1,57 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2017-06-08
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2017-06-08
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2017-06-08
6611130_1_6.PDF (2,53 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2017-06-15 § 17 2017-06-28
(PUL) Skrivelse In Re: Förslag rörande pågående plan dnr 2013-01629, fråga om kontakt 2017-07-26
(PUL) Skrivelse Ut Förslag rörande pågående plan dnr 2013-01629 2018-04-11
(PUL) Skrivelse Ut Cykelgarage på stadens mark 2018-05-14
(PUL) Skrivelse In Re: Cykelgarage på stadens mark 2018-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Cykelgarage 2018-05-22
(PUL) Skrivelse In Re: Cykelgarage 2018-05-28
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2019-05-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, bilagor 2019-05-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-19
9569364_10_6.PDF (8,88 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, förnyat ställningstagande Kolkajen 2022-03-17
9727770_1_6.PDF (1,01 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 30 2022-04-04
9808526_1_6.PDF (104,26 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 14 2022-05-09
10565464_9_6.PDF (6,46 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, ställningstagande inför granskning, Kolkajen 2023-06-08
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning granskning 2023-06-10
10667823_2_6.PDF (90,48 MB)
Skrivelse In PM Friyteberäkningar 2023-06-13
10643578_2_6.PDF (989,83 KB)
Skrivelse In PM Geotekniska förutsättningar 2023-06-13
10643589_2_6.PDF (1,19 MB)
Skrivelse In Påverkan på hydromorfologisk kvalitet 2023-06-13
10645332_2_6.PDF (2,16 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2023-06-13
10643516_2_6.PDF (4,36 MB)
Skrivelse In Analyser - dagsljus, vind och skugga 2023-06-13
10643543_2_6.PDF (10,02 MB)
Skrivelse In SKA, Social konsekvensanalys 2023-06-13
10667802_2_6.PDF (2,45 MB)
Skrivelse Ut Föroreningar i sediment 2023-06-13
10667807_2_6.PDF (2,79 MB)
Skrivelse Ut Föroreningar Hus 22 2023-06-13
10643815_2_6.PDF (19,18 MB)
Skrivelse Ut Arkitekturprogram 2023-06-13
10643621_2_6.PDF (6,63 MB)
Skrivelse In MKB, fördjupning 2023-06-13
10643636_2_6.PDF (14,45 MB)
Skrivelse In PM Kulturmiljö Vattengasverket Kulturhistoriskt värdefulla delar 2023-06-13
10667778_2_6.PDF (99,33 MB)
10668409_2_6.PDF (67,23 MB)
Skrivelse Ut Markföroreningar 2023-06-13
10643756_2_6.PDF (2,07 MB)
Skrivelse In PM Ekologisk koppling mellan Nationalstadsparken och Hjorthagsberget 2023-06-13
10642778_2_6.PDF (806,55 KB)
Skrivelse In Artlista träd, gator och parker 2023-06-13
10636540_2_6.PDF (4,18 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2023-06-13
10640856_2_6.PDF (2,10 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp granskning 2023-06-13
10667829_2_6.PDF (6,08 MB)
Skrivelse Ut Fotomontage, underlag till landskapsbildsanalys 2023-06-13
10643791_2_6.PDF (14,73 MB)
Skrivelse In Omgivningsbuller 2023-06-13
10643801_2_6.PDF (492,32 KB)
Skrivelse In Sakkunnigutlåtande risk 2023-06-13
10643785_2_6.PDF (9,23 MB)
Skrivelse In PM Kulturmiljö Vattengasverket Produktionsteknisk utrustning 2023-06-13
10643788_2_6.PDF (4,90 MB)
Skrivelse In PM Kulturmiljö 2023-06-13
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (brev) 2023-06-14
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter granskning 2023-06-14
10645082_1_6.PDF (15,48 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning granskningshandling, Hjorthagen 3:1 Kolkajen 2023-06-14
10628767_3_6.PDF (137,29 KB)
Skrivelse Ut Kungörelse om granskning (anslagstavla) 2023-06-14
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter besvärsberättigade granskning 2023-06-15
(PUL) Skrivelse In Anslagsbevis stadens digitala anslagstavla 2023-06-21 2023-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Stadens digitala anslagstavla 2023-06-21 2023-06-16
10651751_3_6.PDF (104,82 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-06-15 § 19 2023-06-16
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2023-06-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2023-06-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Svenska kraftnät 2023-06-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2023-06-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2023-06-21
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2023-06-22
(PUL) Skrivelse In Begäran om anstånd till den 1 september 2023-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-06-27
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planärende på granskning 2023-06-27
(PUL) Skrivelse Ut SV: Dnr 2013-01629 Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3 m.fl. 2023-06-27
(PUL) Skrivelse In Frågor 2023-06-28
(PUL) Skrivelse In Annonsklipp DN och SvD 2023-06-21 2023-06-28
(PUL) Skrivelse In Annonsklipp Mitt i Östermalm och Mitt i Lidingö 2023-06-24 2023-06-28
(PUL) Ekonomi Ut Fakturaunderlag Budget och tidplan Kolkajen, tillägg 2023-07-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2023-07-06
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2023-07-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Swedavia 2023-07-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar SISAB 2023-07-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-07-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2023-07-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2023-08-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Försvarsmakten 2023-08-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2023-08-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2023-08-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar SSBF 2023-08-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-08-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Sjöfartsverket 2023-08-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2023-08-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA 2023-08-24
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2023-08-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Idrottsförvaltningen 2023-08-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar Samfundet S:t Erik 2023-08-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar Utbildningsförvaltningen 2023-08-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2023-08-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2023-08-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2023-08-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholms Hamnar 2023-08-29
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling angående förlängd granskning 2023-08-29
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2023-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, komplettering 2023-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-08-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2023-08-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-08-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar komplettering (VA) SVOA 2023-08-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar Statens Fastighetsverk 2023-08-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar Norra innerstadens stadsdelsnämnd 2023-09-01
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar