Ärende

Diarienr
2019-05855

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Staven 8 m. fl.

Ärendestart
2019-04-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Antagande Bifall, Överklagat 2022-04-26
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Staven 8

Adress
Schlytersvägen 3

Stadsdel
Aspudden

Handläggare
Caroline Henrysson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2021-06-09
Skrivelse Sbk Planbeskrivning, antagande Staven 8 mfl 2022-03-03
Karta Ut Plankarta Plankarta dp rev. antagande 2022-03-03
Utlåtande SBN Granskningsutlåtande GDPR 2022-03-03
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, antagande Staven 8 m.fl. 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2019-04-15
(PUL) Avtal In Planavtal Boform Fastighetsutveckling AB 2019-08-30
8042636_7_6.PDF (1,71 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start- PM 2019-12-04
8107298_1_6.PDF (1,01 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-12-12 § 18 2019-12-18
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2020-01-08
8177491_1_6.PDF (945,98 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-01-30 § 19 2020-02-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-02-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2020-03-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-06-05
8651549_2_6.PDF (26,19 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2020-11-19
8651546_2_6.PDF (9,00 MB)
Skrivelse In Bullerutredning 2020-11-19
8663458_2_6.PDF (31,80 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöutredning 2020-11-26
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2020-12-11
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2020-12-11
8649527_9_6.PDF (654,21 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2020-12-15
8663984_7_6.PDF (3,04 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2020-12-21
8703556_2_6.PDF (666,04 KB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2020-12-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-28
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse med handlingar planärende på samråd 2020-12-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-12-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter , inkom utskrivet 2021-02-16 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter om byggplanerna för Staven 8-11 i Aspudden, diarienummer: 2019-05855 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-02-26
(PUL) Avtal In Planavtal bilaga - Besqab AB 2021-03-10
(PUL) Protokoll In Protokollsutdrag FH-rådet 2021-04-30
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-05-20
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp samråd Mitti 2021-05-20
8925643_7_6.PDF (1,01 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2021-06-09
8927222_20_6.PDF (1,83 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning 2021-06-09
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2021-06-14
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2021-06-14
9101889_1_6.PDF (1,54 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-06-16 § 31 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Önskemål om återkoppling 2021-10-13
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp 2021-11-11
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2021-11-11
9394858_2_6.PDF (31,82 MB)
Skrivelse In Antikvarisk konsekvensanalys granskning 2021-11-16
9394765_2_6.PDF (11,68 MB)
Skrivelse In Trafikbullerutredning granskning 2021-11-16
9394536_3_6.PDF (24,95 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning granskning 2021-11-16
9394877_2_6.PDF (3,38 MB)
Skrivelse In Markteknisk undersökningsrapport 2021-11-16
9394870_2_6.PDF (3,69 MB)
Skrivelse In PM Geoteknik granskning 2021-11-16
9270838_22_6.PDF (14,05 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning granskning 2021-11-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (brev) 2021-11-19
9393971_2_6.PDF (144,01 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (anslagstavla) 2021-11-19
9398441_3_6.PDF (5,21 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta granskning 2021-11-19
(PUL) Skrivelse Sbk Anslag på stadens digitala anslagstavla 2021-11-24 2021-11-22
(PUL) Bild Sbk Anslagsbevis - Underrättelse om granskning, Staven 8, Schlytersvägen 3 i stadsdelen Aspudden.pdf 2021-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Upprätta underlag för betydande miljöpåverkan 2021-11-23
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning grundkarta och fasighetsförteckning 2021-11-23
(PUL) Skrivelse Sbk Sändlista - Etiketter granskning, inkomna synpunkter 2021-11-23
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Planärende på granskning 2021-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Anslagsbevis - Underrättelse om granskning, Staven 8, Schlytersvägen 3 i stadsdelen Aspudden.pdf 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Förtydligande till överklagande som inkom 2021-12-07 2021-12-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-12-15
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-12-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2021-12-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2021-12-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio AB 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-20
(PUL) Besvär In Överklagan 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2021-12-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-22
9634367_2_6.PDF (958,92 KB)
Skrivelse In Bullerutredning, ny efter granskning 2022-02-28
(PUL) Skrivelse Sbk Sändlista, etiketter till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. granskningsutlåtande/antagande 2022-03-03
9634965_2_6.PDF (5,25 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp rev. antagande 2022-03-03
(PUL) Skrivelse Ut VB: Meddelande om revidering och granskningsutlåtande gällande detaljplan Staven 8 m. fl. Dp 2019-05855 2022-03-03
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Meddelande om revidering och granskningsutlåtande gällande detaljplan Staven 8 m. fl. Dp 2019-05855 2022-03-03
9628145_11_6.PDF (2,93 MB)
Utlåtande SBN Granskningsutlåtande GDPR 2022-03-03
(PUL) Utlåtande SBN Granskningsutlåtande med namn 2022-03-03
9628872_6_6.PDF (141,45 KB)
Utlåtande Ut Meddelande och revidering efter granskning 2022-03-03
9625011_13_6.PDF (14,57 MB)
Skrivelse Sbk Planbeskrivning, antagande Staven 8 mfl 2022-03-03
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-03-09
9551187_24_6.PDF (2,29 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, antagande Staven 8 m.fl. 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Önskar information om överklagande 2022-04-01
9727772_1_6.PDF (0,98 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 32 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Meddelande om antagande avseende nya bostäder i stadsdelen Aspudden 2022-04-06
(PUL) Anslagsbevis SBK Bild Anslagsbevis - Meddelande om antagande Staven 8 m.fl. i stadsdelen Aspudden.pdf 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Sbk Anslag på stadens digitala anslagstavla 2022-04-06 Staven 8 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2022-04-06
9736229_2_6.PDF (145,92 KB)
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (anslagstavlan) 2022-04-06
(PUL) Beslut In Länsstyrelsen beslutar att inte pröva SBN:s antagandebeslut, 404-18923-2022 2022-04-13
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-04-26
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-04-27
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Överklagad detaljplan 2022-04-28
(PUL) Besvär Ut Överklagandebrev 2022-04-28
(PUL) Besvär In Överklagan 2022-04-28
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar