Ärende

Diarienr
2019-05858

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Blommensbergsvägen, del av Aspudden 2:1 m.fl.

Ärendestart
2019-04-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Avslag

Fastighetsbeteckning
Aspudden 2:1

Adress
Erik Segersälls Väg 27

Stadsdel
Aspudden

Handläggare
Caroline Henrysson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Ut Plankarta S-Dp 2021-06-09
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2021-06-09
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-28
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Redovisning efter samråd för Aspudden 2:1 m.fl. vid Blommensbergsvägen 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2019-04-15
(PUL) Avtal In Planavtal Riksbyggen 2019-07-22
8038536_8_6.PDF (1,46 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2019-12-04
8107299_1_6.PDF (1,86 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-12-12 § 19 2019-12-18
(PUL) Avtal In Planavtal Wallenstam Fastigheter138 AB 2019-12-20
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2020-01-08
(PUL) Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2020-02-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2020-02-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-05-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-12-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-12-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-25
9008087_2_6.PDF (9,27 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering Naturcentrum AB 2021 2021-05-19
9008078_2_6.PDF (36,58 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk undersökning Tyréns AB 2021 2021-05-19
9008071_2_6.PDF (7,36 MB)
Skrivelse In Fördjupad artinventering av fladdermöss Naturcentrum AB, 2020 2021-05-19
9008103_2_6.PDF (9,37 MB)
Skrivelse In Utredning Sulfidberg Tyréns AB 2020 2021-05-19
9008100_2_6.PDF (8,27 MB)
Skrivelse In Trafikutredning Sweco 2021 2021-05-19
9008093_2_6.PDF (11,66 MB)
Skrivelse In Tekniskt PM, Geoteknik Tyréns AB 2021 2021-05-19
9008046_2_6.PDF (50,66 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöutredning, Aspudden Tyréns AB, 2020 2021-05-19
9007731_2_6.PDF (11,36 MB)
Skrivelse In Trafikutredning (Ramböll, 2020) 2021-05-19
9008104_2_6.PDF (1,16 MB)
Skrivelse In Skyfallsutredning Norconsult 2021 2021-05-19
9007750_1_6.PDF (3,07 MB)
Skrivelse In Bullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustik, 2021) 2021-05-19
9008039_2_6.PDF (1,45 MB)
Skrivelse In Utredning av Hästallergen, lukt m.m. COWI AB och Allergena, 2021 2021-05-19
9007797_2_6.PDF (37,28 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning - Kvartersmark Norconsult AB 2021 2021-05-19
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2021-06-03
9051818_2_6.PDF (13,55 MB)
Skrivelse Ut Plankarta S-Dp 2021-06-09
(PUL) Skrivelse Ut Annonsbeställning Mitti införes: Lördagen den 19 juni 2021 täckning Aspudden - Liljeholmen. 2021-06-09
8983394_8_6.PDF (481,04 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-06-09
9049824_4_6.PDF (7,60 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Blommensbergsvägen- Skönhetsrådet Svarstid samråd 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In VB: Planärende på samråd, Blommensbergsvägen 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Uppskov samrådssvar Skönhetsrådet 2021-06-15
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-06-15
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Begäran om förlängning om svarstid 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2019-05858 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2019-05858 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Re: Nybyggnation Aspudden, Synpunkter om pågående plan dnr 2019-05858 2021-06-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Förlängd svarstid TK 2021-07-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Fastighetskontoret 2021-07-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-07-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-30
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2021-08-02
(PUL) Utlåtande In VB: Föreslagen byggnation på 215 bostäder i Aspudden (Blommensbergsvägen, Erik Segersällsv. Hövdingagatan) 2021-08-03
(PUL) Skrivelse In Synpunlter med länkar 2021-08-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-09
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti samråd 19-25 juni 2021 2021-08-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-10
(PUL) Skrivelse In VB: Bostäder kring Blommensbergsvägen 2021-08-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-13
(PUL) Skrivelse In SV: dnr 2019-05858 2021-08-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med namnunderskrift lista 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-27
(PUL) Anmälan In Ytterliggare förlängd svarstid Länsstyrelsen VB: Hoppas detta kommer till rätt Per 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-20
(PUL) Skrivelse In VB: Samrådsyttrande över detaljplan för Blommensbergsvägen Del av Aspudden 2.1 VB: DP Aspudden 2021-10-05
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande över detaljplan för Blommensbergsvägen Del av Aspudden 2.1 VB: DP Aspudden 2021-10-05
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-01-07
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-01-07
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2022-02-28
9636295_1_6.PDF (2,84 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-28
(PUL) Skrivelse Sbk SV: Ang byggplaner Blommenbergsvägen och kommande granskning 2022-02-28
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ang byggplaner Blommenbergsvägen och kommande granskning 2022-03-01
9635161_1_6.PDF (3,68 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Redovisning efter samråd för Aspudden 2:1 m.fl. vid Blommensbergsvägen 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-18
9727767_1_6.PDF (1,96 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 28 2022-04-04
9764894_2_6.PDF (524,27 KB)
Skrivelse In SV: Diarienr. 2019-05858 2022-04-19
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar