Ärende

Diarienr
2019-14307

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
576 Byggnadsärende: Tillsynsanmälan

Ärendemening
Tillsynsärende, olovligt uppförda byggnader på Fåfängan

Ärendestart
2019-10-01

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-11-11
Beslut Överklagan avslås
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Södermalm 11:23

Adress
Klockstapelsbacken 3

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Helena D'Andria

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Foto Fotobilaga 2014-05-28
Skrivelse In mejl från sökande 2014-06-17
Skrivelse In Föreläggande/underrättelse, tilllfälle till yttrande senast 2022-02-18, Mål nr P 8057-21 2022-02-09
Skrivelse Sbk Beskrivning, Flygbilder, Ortofoto, Stereo- och Snedbilder.pdf 2022-02-18
Skrivelse In Flygstråk - information om flygfotografering 2022-02-23
Skrivelse Sbk Foton Fåfängan - 2014-2020, bilaga 5 2022-02-23
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev på inkommen tillsynsanmälan - Södermalm 11:23 - Tillsynsärende, olovligt uppförda byggnader på fåfängan 2019-10-09
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev på inkommen tillsynsanmälan 2019-10-09
(PUL) Anmälan In Tillsynsanmälan 2019-10-09
(PUL) Skrivelse Ut Fråga och svar om kötid 2020-03-05
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckningar 2020-03-26 2020-03-27
(PUL) Skrivelse In Konversationer med stadsdelsförvaltningen 2020-03-30
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse till Exploateringskontoret 2020-03-31
(PUL) Skrivelse Ut Info till exploateringskontoret 2020-04-15
(PUL) Skrivelse In Kontaktperson exploateringskontoret 2020-04-15
(PUL) Skrivelse In Hyresavtal bilaga 2020-04-21
(PUL) Skrivelse In Hyresavtal 2020-04-21
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse, önskar kontakt med FSK 2020-04-21
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om förklaring olovligt uppförda byggnader 2020-04-22
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om förklaring om olovlighet 2020-04-22
(PUL) Skrivelse In Förtydligande av svar på begäran om förklaring 2020-05-13
(PUL) Skrivelse In Svar på begäran om förklaring 2020-05-13
(PUL) Skrivelse Ut Anstånd till 2020-06-20 att inkomma med en förklaring 2020-05-14
(PUL) Skrivelse In Förklaring 2020-06-22
(PUL) Skrivelse In Anstånd, inkomma med begäran om förklaring 2020-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Fråga, vem äger tältbyggnaden i dag? 2020-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande för yttrande 2020-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2020-06-23
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande rättelseföreläggande med vite 2020-06-23
(PUL) Skrivelse In Kompletteirng till tidigare ingiven förklaring 2020-06-25
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande rättelseföreläggande med vite 2020-06-26
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling efter förklaring angående plank 2020-06-30
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande för yttrande samt bedömning plank 2020-07-02
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2020-07-02
(PUL) Skrivelse In Svar på begäran om förklaring 2020-07-28
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, bemötande av yttrande 2020-08-26
(PUL) Skrivelse Sbk Yttrande skickat till sekretariatet med fler 2020-08-26
(PUL) Bild In Foto Foton, 13 st, bilagor, svar på tjänsteutlåtande 2020-08-26
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckning 2020-08-26 2020-08-26
(PUL) Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande för yttrande 2020-08-26
(PUL) Skrivelse Sbk Yttrande, Exploateringskontoret, skickat till sekretariatet med fler 2020-08-27
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande skickat till Exploateringskontoret 2020-08-27
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, bemötande av yttrande, Exploateringskontoret 2020-08-27
(PUL) Skrivelse In Tjänsteutlåtande 2020-08-27
(PUL) Skrivelse Ut Bemötande av yttrande skickat till ombud 2020-08-27
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-08-27 § 36 2020-08-28
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-08-27 § 35 2020-08-28
(PUL) Skrivelse In Foto som visar att planket är borttaget 2020-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut i tillsynsärende - Södermalm 11:23 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om ny anteckning till Lantmäteriet 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut i tillsynsärende 2020-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2020-09-03
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga gällande överklagandetiden/lagakraft 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Fråga överklagandetiden/laga kraft 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Fråga avseende överklagan 2020-10-05
(PUL) Besvär In Överklagande. Inkom även per post 2020-10-05 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Fullmakt. Inkom även med post 2020-10-06 2020-10-06
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, föreläggande är överklagat - Södermalm 11:23 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2020-10-14
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Info från explo att kronfogden kommer ta bort containern 2021-01-27
(PUL) Skrivelse In Info, containern är borttagen 2021-02-10
(PUL) Beslut In Beslut 2021-11-02, Länsstyrelsen upphäver SBN:s beslut den 27 augusti 2020 § 36, Dnr 403-61173-2020 2021-11-03
(PUL) Skrivelse In Autosvar: Mottaget mail Länsstyrelsen i Stockholms län 2021-11-04
(PUL) Skrivelse Ut Överklagan av länsstyrelsens beslut den 2 november 2021 i ärende 403-61173-2020 2021-11-04
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2021-11-02 har överklagats i rätt tid, 403-74828-2021 2021-11-10
(PUL) Skrivelse In Överklagande 403-74828-2021 av Länsstyrelsens beslut 403-61173-2020 överlämnas till MMD 2021-11-10
(PUL) Beslut In För kännedom dagboksblad med beslut om anstånd, P 8957-21 2021-11-19
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2021-11-25
(PUL) Beslut Ut Yttrande från stadsbyggnadsnämnden mål nr P 8057-21 2021-12-10
9460861_2_6.PDF (1,05 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-09 § 11 2021-12-10
(PUL) Skrivelse Ut Fråga till ombud gällande aggregat 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Uppgift om ny etablering 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Foto Följebrev 2021-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om ytterligare foto som visar att aggregatet är borttaget 2021-12-15
(PUL) Bild In Foto Foton 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Info om aggregat 2021-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Begäran att skicka in bilder att aggregat är borttaget 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Önskan om återkoppling 2021-12-20
(PUL) Bild In Foto Foton 3 st 2021-12-20
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelse på mottagande 2021-12-27
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftar att aggregatet är borta enligt foton 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In Förslag om fortsatt dialog 2022-02-03
(PUL) Skrivelse In Föreläggande/underrättelse, tilllfälle till yttrande senast 2022-02-18, Mål nr P 8057-21 2022-02-09
(PUL) Skrivelse In SV: Begäran om anstånd i ärende med målnummer P 8057-21 för att inkomma med yttrande 2022-02-10
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om anstånd i ärende med målnummer P 8057-21 för att inkomma med yttrande 2022-02-10
(PUL) Skrivelse In Sv: Begäran om anstånd har beviljats till den 25 mars 2022 2022-02-11
(PUL) Skrivelse Sbk Beskrivning, Flygbilder, Ortofoto, Stereo- och Snedbilder.pdf 2022-02-18
(PUL) Skrivelse Sbk Foton Fåfängan - 2014-2020, bilaga 5 2022-02-23
(PUL) Skrivelse In Flygstråk - information om flygfotografering 2022-02-23
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-03-09
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2022-03-24 § 14 2022-03-25
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 14 2022-03-25
(PUL) Beslut In Dom 2022-05-30, Med ändring av länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen SBN:s beslut den 27 augusti 2020, § 36, den del som avser föreläggande att vidta rättelse och återförvisar målet till länsstyrelsen för prövning av vite, P 8057-21 2022-05-30
9915647_1_6.PDF (435,27 KB)
9915648_2_6.PDF (82,12 KB)
Skrivelse In Domen har överklagats 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Har dom i Mål nr P 8057-21 överklagats? 2022-06-22
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-06-30, Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning, 403-29373-2022 2022-07-04
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-10-25, Mark- och miljööverdomstolen avslår begäran om sammanträde, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast, P 7745-22 2022-10-27
(PUL) Beslut In Beslut 2022-11-11, Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende vitet, 403-58900-2022 2022-11-14
(PUL) Skrivelse In Meddelande 2022-12-19
(PUL) Skrivelse Ut Svar till ombud 2022-12-20
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2023-01-26
(PUL) Skrivelse Ut Info, återställande till gräs 2023-01-27
(PUL) Skrivelse In Bildunderlag, byggnad öster om tältbyggnad 2023-02-03
(PUL) Skrivelse Ut Info, gräsbeklädd yta senast 2023-05-01 2023-02-17
(PUL) Skrivelse In Angående rättelseföreläggande med vite 2023-02-17
(PUL) Skrivelse Sbk Besiktningsanteckningar 2023-05-04 2023-05-05
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar