Ärende

Diarienr
2020-04509

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Nybyggnad av flerbostadshus

Ärendestart
2020-03-13

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-21
Dom Fastställd
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Fölet 2

Adress
Svalvägen 1

Stadsdel
Mariehäll

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8236886_2_6.PDF (757,96 KB)
8236887_2_6.PDF (657,69 KB)
8236888_2_6.PDF (604,43 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 3 st 2020-03-13
8236895_2_6.PDF (904,98 KB)
8236896_2_6.PDF (929,32 KB)
8236897_2_6.PDF (895,53 KB)
8236898_2_6.PDF (1,02 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 4 st 2020-03-13
8236920_2_6.PDF (248,72 KB)
8236921_2_6.PDF (234,71 KB)
Ritning In Arkitektritning Landskapsritningar 2 st 2020-03-13
8236875_2_6.PDF (861,15 KB)
8236876_2_6.PDF (1,22 MB)
8236877_2_6.PDF (43,28 KB)
8236878_2_6.PDF (58,28 KB)
8236879_2_6.PDF (43,32 KB)
8236880_2_6.PDF (566,83 KB)
8236881_2_6.PDF (600,05 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 7 st 2020-03-13
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig, Följebrev 2020-03-13
(PUL) Skrivelse In Beräkningar 2020-03-13
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning 2020-03-13
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande tom 2020-04-09 2020-03-19
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2020-03-19
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Utlåtande tillgänglighet 2020-04-01
(PUL) Skrivelse In Ändrings-PM 2020-04-01
8272123_2_6.PDF (237,58 KB)
8272124_2_6.PDF (247,88 KB)
Ritning In Arkitektritning Mark- och landskapsritningar, 2 st 2020-04-01
8272116_2_6.PDF (143,52 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Handlingsförteckning 2020-04-01
8272120_2_6.PDF (492,52 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2020-04-01
(PUL) Skrivelse Ut Remiss Fölet 2, TK 2020-04-06
(PUL) Remiss Ut Remiss Fölet 2, Stockhol vatten och avfall 2020-04-06
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2020-04-06
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2020-04-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter/frågor 2020-04-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-04-14
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelse mottagen synpunkt 2020-04-17
(PUL) Skrivelse Ut Brev 2020-04-17
(PUL) Skrivelse Ut Brev 2020-04-20
(PUL) Skrivelse Ut brev 2020-04-20
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av remissvar från TK 2020-04-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-04-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-04-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-04-21
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning PM 2 följebrev 2020-04-30
8316938_2_6.PDF (730,50 KB)
8316939_2_6.PDF (523,03 KB)
Ritning In Planritning Ritningar plan reviderade 2 st 2020-04-30
8316922_2_6.PDF (244,17 KB)
Ritning In Markritning Ritning markplanering 2020-04-30
(PUL) Skrivelse Ut komplettering remiss trfikkontoret 2020-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelse på mottagen synpunkt 2020-05-07
(PUL) Skrivelse Ut Brev 2020-05-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkt från grannar 2020-05-07
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av inkommande yttrande 2020-05-12
(PUL) Skrivelse In Bemötande av grannars synpunkter 2020-05-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-05-15
8391055_2_6.PDF (3,08 MB)
Ritning In Arkitektritning Samling upprättat av SBK 2020-06-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2020-06-30
(PUL) Beslut SBN Ordförandebeslut 2020-07-09 2020-07-10
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av justerat nämndprotokoll 2020-09-04
8511080_1_6.PDF (1,44 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-08-27 § 19 2020-09-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2020-09-16
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2020-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Delgivning av beslut 2020-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2020-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2020-09-16
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2020-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2020-09-16
8536813_2_7.PDF (4,65 MB)
8536814_2_7.PDF (3,92 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (Situationsplan, markplaneringsplan, ritningar 14 st) 2020-09-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-21
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse på att skrivelse ska ses som överklagande 2020-09-29
(PUL) Skrivelse Ut Svar på frågor om överklagan 2020-09-29
(PUL) Skrivelse In Överklagan samt bekräftelse på delgivning 2020-09-29
(PUL) Skrivelse In Överklagande. Inkom även med post 2020-10-06 2020-10-01
(PUL) Skrivelse In Begäran om mer tid för överklagande och bekräftelse av delgivningsbrev 2020-10-05
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto, 2020-10-01 2020-10-06
(PUL) Skrivelse Ut Överklagan samt svar på frågor 2020-10-08
(PUL) Skrivelse Ut Komplettera Dnr 2020-04509 2020-10-08
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2020-10-08
(PUL) Besvär In Överklagande, undertecknad inkom via post 2020-10-14 2020-10-12
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, lovbeslut är överklagat 2020-10-14
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2020-10-14
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2020-10-14
(PUL) Besvär In Överklagan 2020-10-15
(PUL) Skrivelse Ut Komplettering i överlämnad överklagan 2020-10-21
(PUL) Beslut In Beslut, 2020-12-30, Länsstyrelsen avvisar överklagande, Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt, 403-61068-2020 2021-01-04
(PUL) Skrivelse In Underrättelse, 2021-01-22, Länsstyrelsens beslut 2020-12-30 har överklagats i rätt tid, 403-3071-2021 2021-01-22
(PUL) Skrivelse In Föreläggande, lämna yttrande om bifogade handlingar, senast 8 april 2021, mål nr P 493-21 2021-03-12
(PUL) Skrivelse In Anstånd för yttrande beviljat till 2021-05-27 2021-03-19
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2021-05-26 § 14, Yttrande i mål nr P 493-21 2021-05-27
9026283_1_6.PDF (1,09 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-05-26 § 14 2021-05-27
(PUL) Beslut In Dom, 2021-06-04, Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet samt Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommuns beslut den 27 augusti 2020, och återförvisar ärendet till stadsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning, Mål nr P 493-21 2021-06-04
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse om upphävt beslut 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Föreläggande/underrättelse, tillfälle till yttrande senast 2021-11-29, Mål P 7936-21 2021-11-12
(PUL) Beslut In Beslut, 2021-11-11, Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. Beslutet får inte överklagas, Mål nr P 7936-21 2021-11-12
(PUL) Skrivelse In Begär skyndsam återkoppling 2022-02-04
(PUL) Skrivelse Ut Svar till domstol om att vi behöver anstånd tom 2022-03-25 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Underrättelse, beviljat anstånd, aktuell handling/komplettering ska inlämnas senast den 2022-03-25, P 7936-21 2022-02-08
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande yttrande till domstol. 2022-03-18
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2022-03-24 § 15 2022-03-25
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 15 2022-03-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-25
(PUL) Skrivelse In Föreläggande/underrättelse, tillfälle till komplettering senast 2022-05-04, P 7936-21 2022-04-27
(PUL) Skrivelse In Aktbilaga 37-42, 45-46 översänds för kännedom, P 7936-21 2022-05-06
(PUL) Beslut In Dom 2022-06-21, Med ändring av Mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen SBNs beslut den 27 augusti 2020 att ge bygglov och marklov, P 7936-21 2022-06-21
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar