Ärende

Diarienr
2020-15949

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Nordens Vänner 2 m fl.

Ärendestart
2020-11-18

Ärendeavslut
2023-01-27

Senaste beslut
2022-11-24
Antagande Bifall, Laga kraft 2022-12-28
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Nordens Vänner 2

Adress
Odd Fellowvägen 15

Stadsdel
Bredäng

Handläggare
Tara Nezhadi

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta Ut Plankarta Plankarta samråd 2021-10-19
Utlåtande SBN Planbeskrivning samråd 2021-10-19
Skrivelse Ut Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-23
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning efter samråd, Nordens Vänner 2 m.fl. 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2020-11-18
(PUL) Skrivelse Sbk Nordens Vänner 2 mfl. 2020-11-27
(PUL) Skrivelse Ut Nordens Vänner 2020-11-27
(PUL) Skrivelse Ut Nordens Vänner m fl. 2020-11-27
(PUL) Skrivelse Ut Upprätta underlag för betydande miljöpåverkan 2020-11-27
(PUL) Skrivelse Sbk Projektbeskrivning 2020-11-27
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2020-11-27
(PUL) Skrivelse Sbk Utse kontaktperson 2020-11-27
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal SISAB 2020-12-09
(PUL) Skrivelse In Miljöunderlag 2020-12-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-07
8873424_1_6.PDF (1,23 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-03-11 § 24 2021-03-22
8667531_39_6.PDF (1,92 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Start PM 2021-03-22
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2021-10-15
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2021-10-15
9322688_2_6.PDF (4,40 MB)
9322689_1_6.PDF (300,73 KB)
Skrivelse Sbk Trädinventering 2021-10-18
9322722_2_6.PDF (29,94 MB)
Skrivelse SBN Solstudier 2021-10-18
9322709_2_6.PDF (233,29 KB)
Skrivelse Sbk Grönytefaktor 2021-10-18
9322236_2_6.PDF (7,08 MB)
Skrivelse Sbk Dagvattenutredning 2021-10-18
9322297_2_6.PDF (5,60 MB)
9322357_2_6.PDF (1,39 MB)
Skrivelse Sbk Naturvärdesinventering 2021-10-18
9324399_2_6.PDF (49,58 MB)
Skrivelse SBN Integrerad Barnkonsekvensanalys Fokus Skärholmen 2021-10-19
9324378_2_6.PDF (6,17 MB)
Skrivelse SBN Stadsbyggnadsstrategier för socialt hållbart Fokus Skärholmen 2021-10-19
9323774_2_6.PDF (4,50 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta samråd 2021-10-19
9259625_4_6.PDF (478,21 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-10-19
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2021-10-19
8820463_37_6.PDF (4,24 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning samråd 2021-10-19
(PUL) Skrivelse Ut Annonsbeställning: Lördagen den 30 oktober 2021 i Mitti Bredäng 2021-10-20
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planärende på samråd 2021-10-26
(PUL) Skrivelse Ut VB: Planärende på samråd 2021-10-26
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Planärende på samråd 2021-10-26
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2021-10-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-12
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2021-11-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms brandförsvar 2021-11-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Tillägg till remissvar skönhetsrådet 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skärholmens stadsdelsförvaltning 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar. 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter komplettering 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-09
9476720_2_6.PDF (3,31 MB)
9476721_2_6.PDF (40,44 MB)
Skrivelse Sbk PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2021-12-16
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp samråd 2022-01-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-02-02
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2022-02-21
9615169_3_6.PDF (5,21 MB)
Skrivelse Ut Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-23
9510534_21_6.PDF (8,12 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning efter samråd, Nordens Vänner 2 m.fl. 2022-03-17
9705142_3_6.PDF (8,32 MB)
Skrivelse Sbk PM Geoteknik 2022-03-24
9727769_1_6.PDF (1,02 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 29 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Staden bekostar åtgärder på övergångsstället 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Sbk svar från länsstyrelsen om fällning av träd 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning Dp 2022-06-16
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2022-06-16
9903891_2_6.PDF (4,08 MB)
Skrivelse Sbk Dagvattenutredning 2022-06-17
9844843_5_6.PDF (1,22 MB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning 2022-06-17
9903468_1_6.PDF (25,86 MB)
Skrivelse Ut Planbeskrivning granskning 2022-06-17
9904174_2_6.PDF (4,51 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta granskning 2022-06-17
(PUL) Skrivelse Sbk Anslagsbevis - Underrättelse om granskning, detaljplan för Nordens Vänner 2 i Bredäng 2022-06-21
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-06-29 2022-06-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick Planärende på granskning - Nordens vänner 2 m fl. 2022-06-29
(PUL) Skrivelse In Underrättelse om granskning i retur, adressat ej gått att nå 2022-06-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-07-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-07-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2022-07-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Telia 2022-07-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA 2022-07-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-07-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2022-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2022-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2022-08-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2022-08-31
10049601_14_6.PDF (25,83 MB)
Skrivelse Ut Planbeskrivning antagande 2022-10-31
10171615_2_6.PDF (4,49 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta antagande 2022-10-31
(PUL) Utlåtande SBN Granskningsutlåtande med namn 2022-10-31
10171662_2_6.PDF (6,41 MB)
Skrivelse SBN Granskningsutlåtande GDPR 2022-10-31
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på kommunens digitala anslagstavla 2022-11-03 2022-11-02
(PUL) Anslagsbevis SBK Bild Underrättelse om granskningsutlåtande, detaljplan för Nordens Vänner 2 med flera i Bredäng.pdf 2022-11-02
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om revidering och granskningsutlåtande efter granskning 2022-11-02
10180788_1_6.PDF (621,01 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om revidering och granskningsutlåtande efter granskning (anslagstavlan) 2022-11-02
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick Meddelande om revidering efter granskning av förslag till detaljplan för Nordens Vänner 2 m.fl. i stadsdelen Bredäng i Stockholm, Dp 2020-15949 2022-11-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms brandförsvar 2022-11-08
(PUL) Skrivelse In Meddelande om revidering efter granskning i retur, adressat ej gått att nå 2022-11-08
10038074_29_6.PDF (8,07 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande antagande för fastigheten Nordens Vänner 2 med flera 2022-11-17
10257362_1_6.PDF (936,24 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-24 § 19 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på stadens digitala anslagstavla 2022-12-07, Nordens Vänner 2022-12-05
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2022-12-05
10178336_5_6.PDF (727,80 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om antagande (anslagstavlan) 2022-12-05
(PUL) Anslagsbevis SBK Bild Anslagsbevis - Underrättelse om antagande, ny förskola med åtta avdelningar i stadsdelen Bredäng.pdf 2022-12-07
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om antagande för fastigheten Nodens Vänner 2 m flera dnr 2020-15949 2022-12-07
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Laga kraft 2023-01-11
(PUL) Beslut In Beslut 2023-01-11, Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut, 404-1243-2023 2023-01-11
10320356_2_6.PDF (25,82 MB)
Skrivelse Ut Planbeskrivning laga kraft 2023-01-27
10319914_2_6.PDF (4,48 MB)
Karta Sbk Plankarta Plankarta Laga Kraft 2023-01-27
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar