Ärende

Diarienr
2021-06990

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Rivning och nybyggnad av enbostadshus

Ärendestart
2021-05-14

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-10-10
Startbesked Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Bjälklaget 1

Adress
Kringelvägen 13

Stadsdel
Bällsta

Handläggare
Ervin Musinovic

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Besiktningsutlåtande, Följebrev komplettering 2021-10-25
Ritning In Planritning Ritning plan sektion reviderad 2021-12-08
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 2 st reviderade 2021-12-08
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2021-12-08
Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2021-12-21
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9002280_2_6.PDF (869,19 KB)
9002281_2_6.PDF (825,69 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st 2021-05-18
9002274_2_6.PDF (569,70 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-05-18
9002285_2_6.PDF (1,26 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning: planer, sektioner 2021-05-18
(PUL) Skrivelse In Produktblad 2021-05-18
(PUL) Skrivelse In Beskrivning 2021-05-18
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygg och rivningslov 2021-05-18
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-05-18
(PUL) Skrivelse In Utlåtande Geoteknisk undersökning 2021-05-18
(PUL) Skrivelse In Fråga om status 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga om ärendestatus 2021-06-24
(PUL) Skrivelse In Nybyggnadskarta Följebrev, komplettering 2021-06-29
9104257_2_6.PDF (64,96 KB)
9104258_2_6.PDF (1,48 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskartor 2 st, befintligt hus samt förslag, komplettering 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2021-07-22
(PUL) Skrivelse Ut Presenterar mig för sökande 2021-08-16
(PUL) Skrivelse Ut Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-08-17
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från sökande 2021-08-17
(PUL) Bild In Foto Fotografier 12 st komplettering 2021-08-18
9171825_2_6.PDF (42,46 KB)
9171826_2_6.PDF (46,18 KB)
9171827_2_6.PDF (36,75 KB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 3 st komplettering 2021-08-18
(PUL) Skrivelse In Sockelmätning, Uppföljning, PM, Följebrev, Sakkunnigyttrande komplettering 2021-08-18
(PUL) Skrivelse In Skrivelse om skador från sökande 2021-08-19
(PUL) Remiss Ut Remiss Stadsmuseet 2021-08-19
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-08-19
(PUL) Skrivelse Ut Svar till sökande 2021-08-20
(PUL) Skrivelse In Fråga från sökande 2021-08-20
(PUL) Skrivelse Ut Kommunikation med sökande 2021-08-26
9194506_2_6.PDF (138,83 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritning planer,sektion 2021-08-27
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-08-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-27
9194503_2_6.PDF (72,30 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader komplettering 2021-08-27
(PUL) Skrivelse In Anbuden 2 st,följebrev komplettering 2021-08-30
(PUL) Skrivelse In Certifikat, följebrev 2021-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse till sökande 2021-09-07
9241250_1_6.PDF (2,29 MB)
9241251_2_6.PDF (1,46 MB)
Ritning In Situationsplan nybyggnadskarta 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Besiktningsutlåtande, Följebrev komplettering 2021-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Svar till sökande 2021-10-26
9410447_2_6.PDF (881,81 KB)
9410448_2_6.PDF (881,06 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st senaste versionen komplettering 2021-11-22
(PUL) Skrivelse In Följebrev senaste versionen, komplettering 2021-11-22
9410422_2_6.PDF (1,05 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning planer och sektioner senaste versionen komplettering 2021-11-22
9410429_3_6.PDF (1,26 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan senaste versionen komplettering 2021-11-22
(PUL) Skrivelse Ut Fråga till sökande angående takvinkel 2021-11-23
9413446_2_6.PDF (1,05 MB)
9413447_2_6.PDF (881,81 KB)
9413448_2_6.PDF (881,06 KB)
9413449_2_6.PDF (1,26 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar komplettering 4 st: situationsplan, planer, sektioner, fasader 2021-11-23
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-11-23
(PUL) Skrivelse In Förklaring till avvikelse 2021-11-26
(PUL) Remiss Ut Återremiss stadsmuseet 2021-12-07
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-12-07
9454741_3_6.PDF (1,06 MB)
Ritning In Planritning Ritning plan sektion reviderad 2021-12-08
9454754_2_6.PDF (875,91 KB)
9454755_2_6.PDF (878,65 KB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 2 st reviderade 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-12-08
9454733_2_6.PDF (1,54 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2021-12-08
9454589_2_6.PDF (878,65 KB)
9454590_2_6.PDF (875,91 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2 st, komplettering 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Följebrev, komplettering 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2021-12-21
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av remissvar till sökande 2022-01-04
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande och följebrev. 2022-01-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-01-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-01-12
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 24 2022-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Info stadsmätningen 2022-02-09
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2022-02-09
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar Stadsmätning 2022-02-11
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9727798_1_6.PDF (1,10 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 48 2022-04-04
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-05
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 dnr 2021-06990 2022-04-05
9731634_1_9.PDF (1,73 MB)
9731635_1_9.PDF (1,15 MB)
9731636_1_9.PDF (968,94 KB)
9731637_1_9.PDF (971,68 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-05
(PUL) Beslut Ut Beslut om lov samt beslutshandlingar 2022-05-24
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av beslut om lov, (ändring), i ärende 2021-06990 2022-05-24
9849497_3_7.PDF (956,29 KB)
9849499_3_7.PDF (1,14 MB)
9849498_3_7.PDF (958,09 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (ritningar 3 st) 2022-05-24
9848205_1_6.PDF (1,05 MB)
9848206_2_6.PDF (863,49 KB)
9848207_2_6.PDF (865,29 KB)
Ritning In Fasadritning Reviderade fasadritningar 2022-05-24
9848691_2_6.PDF (1,05 MB)
Ritning In Planritning 1 PLANER, SEKTIONER.pdf 2022-05-24
(PUL) Ansökan In RE: Bjälklaget 1, 2021-06990 2022-05-24
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-06-09
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-06-09
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-06-09
9997421_2_6.PDF (1,47 MB)
9997422_2_6.PDF (1,49 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st , komplettering 2022-08-17
(PUL) Skrivelse In Planritning Beräkning, produktblad, energiberäkning, egenkontroll, följebrev, komplettering 2022-08-17
9997415_2_6.PDF (575,68 KB)
9997416_2_6.PDF (2,66 MB)
9997417_2_6.PDF (2,39 MB)
Ritning In Installationsritning Rörritningar 2 st enligt förteckning, komplettering 2022-08-17
9996984_2_6.PDF (1,34 MB)
9996985_2_6.PDF (1,11 MB)
9996986_2_6.PDF (1,50 MB)
Ritning In Ventilationsritning Ventilationsritningar 3 st, komplettering 2022-08-17
(PUL) Skrivelse In Ventilationsritning Följebrev 2022-08-17
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06990 Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-08-25
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-08-25
(PUL) Skrivelse In Miljöinventering, Provresultat, Analyscertifikat, Följebrev komplettering 2022-08-29
10025151_2_6.PDF (2,45 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritning, sektion, komplettering 2022-08-30
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsdokumentation, fuktskyddsdokumentation, följebrev 2022-08-30
(PUL) Skrivelse In Försäkringsbrev, följebrev 2022-08-31
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06990 Dimensioneringskontrollen är gjord och inskickad vid konstruktionsdokumentation 2022-08-31
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06990 Svar på frågor 2022-08-31
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan för rivning Kontrollplan för rivning 2022-09-07
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-09-07
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-09-07
10047832_2_6.PDF (1,07 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning, planer, sektioner, komplettering 2022-09-09
10047831_2_6.PDF (1,54 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-09-09
(PUL) Skrivelse In Tillgänglighetsutlåtande, Följebrev komplettering 2022-09-09
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-09-12
(PUL) Skrivelse In Dagsljusberäkning 2022-09-12
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-09-12
(PUL) Skrivelse In BYGGNADSAKUSTISK DOKUMENTATION 2022-09-12
(PUL) Skrivelse In Prestandadeklaration, komplettering 2022-09-13
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Följebrev 2022-09-28
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Beskrivning nybyggnadskarta, komplettering 2022-09-28
10093511_2_6.PDF (265,28 KB)
10093512_2_6.PDF (2,27 MB)
10093513_2_6.PDF (1,84 MB)
10093514_2_6.PDF (3,57 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar enligt förteckning (3), komplettering 2022-09-28
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-10-10
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06990 Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-10-10
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06990 Protokoll från tekniskt samråd 2022-10-10
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2022-10-10
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Reviderade kontrollplaner 2 st 2022-10-10
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-10-11
(PUL) Skrivelse In Uppdaterad prestandadeklaration 2023-01-18
(PUL) Skrivelse Ut Startbesked gäller fortfarande 2023-01-23
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06990 Protokoll från arbetsplatsbesök 2023-04-12
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök 2023-04-12
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, nytt beslut om lov med startbesked i ärende 2023-06223. 2023-04-19
(PUL) Skrivelse In Täthetsprovning, energideklaration, komplettering 2023-05-22
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar