Ärende

Diarienr
2017-19979

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Jordbruksministern 3

Ärendestart
2017-12-27

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-12-19
Antagande Bifall, Överklagat 2023-01-13
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Jordbruksministern 3

Adress
Byälvsvägen 35B

Stadsdel
Bagarmossen

Handläggare
Ays Alayat

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2021-01-28
Utlåtande SBN Planbeskrivning godkännande 2022-10-24
Karta Ut Plankarta Plankarta godkännande 2022-10-24
Utlåtande SBN Granskningutlåtande GDPR 2022-10-24
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande godkännande 2022-11-03

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
6891366_1_6.PDF (419,62 KB)
Skrivelse Sbk Beställning av planärende 2017-12-27
(PUL) Skrivelse In Miljöunderlag för Jordbruksministern 2018-02-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2018-02-06
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2018-02-12
6953935_12_6.PDF (1,68 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2018-04-11
7077890_1_6.PDF (1,47 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2018-04-18 § 8 2018-04-26
(PUL) Avtal In Planavtal Rikshem Specialboende AB 2018-06-05
8367203_2_6.PDF (965,04 KB)
Skrivelse In Utredning - Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Bilaga 1 2020-05-29
8367165_2_6.PDF (1,72 MB)
Skrivelse In Utredning - Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2020-05-29
8367106_2_6.PDF (4,30 MB)
Skrivelse In Utredning - Trädinventering 2020-05-29
8367213_2_6.PDF (12,88 MB)
Skrivelse In Utredning - Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Bilaga 4 2020-05-29
8367209_2_6.PDF (225,51 KB)
Skrivelse In Utredning - Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Bilaga 3 2020-05-29
8367204_2_6.PDF (167,44 KB)
Skrivelse In Utredning - Översiktlig miljöteknisk markundersökning - Bilaga 2 2020-05-29
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2020-05-29
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2020-05-29
8367096_2_6.PDF (2,73 MB)
Skrivelse In Utredning - Dagvatten 2020-05-29
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2020-06-02
8123427_9_6.PDF (457,87 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2020-06-03
8381665_1_6.PDF (459,39 KB)
Skrivelse Sbk Tredimensionell modell över projektet 2020-06-08
8370573_2_6.PDF (612,69 KB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2020-06-08
8052395_40_6.PDF (3,54 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, NYA PBL 2020-06-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-06-09
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2020-06-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-11
(PUL) Skrivelse In Detaljplan på samråd 2020-08-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Detaljplan på samråd 2020-08-12
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planärende på samråd, Jordbruksministern 3 2020-08-12
(PUL) Skrivelse In VB: Planärende på samråd, Jordbruksministern 3 2020-08-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-21
(PUL) Skrivelse Ut SV: Jordbruksministern yttranden 2020-09-03
(PUL) Bild Sbk Annonsklipp Mitt I 2020-06-09 2020-09-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-09-04
8673698_22_6.PDF (1,88 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, ställningstagande efter samråd 2021-01-28
8472579_17_6.PDF (753,16 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2021-01-28
8798486_1_6.PDF (1,42 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-02-04 § 27 2021-02-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-03-12
(PUL) Skrivelse In SV: Jordbruksministern 3 - dagvattenutredning och översiktlig miljöteknisk markundersökning 2022-01-18
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-03-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-24
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp 2022-06-09
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2022-06-09
9911172_2_6.PDF (3,42 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning granskning 2022-06-14
9891433_2_6.PDF (4,33 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp 2022-06-15
9899930_2_6.PDF (410,66 KB)
Skrivelse In Dimensionering av dag- och spillvatten 2022-06-16
9899934_2_6.PDF (3,90 MB)
Skrivelse In Teknisk PM Geoteknik 2022-06-16
(PUL) Skrivelse Sbk Anslagsbevis stadens digitala anslagstavla 2022-06-22 2022-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på stadens digitala anslagstavla 2022-06-22 2022-06-16
9835001_5_6.PDF (799,00 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (anslagstavla) 2022-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (brev) 2022-06-16
9899929_2_6.PDF (54,71 KB)
Skrivelse In Dimensionering av dricksvatten 2022-06-16
9899922_2_6.PDF (4,86 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2022-06-16
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Underrättelse om granskning 2022-06-27
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga: Planärende på granskning? Detaljplan för Jordbruksministern, 2018-1157 2022-06-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljö och Hälsoskyddsnämnden 2022-06-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-08-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2022-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA 2022-08-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-08-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar Hyresgästföreningen sydost 2022-08-29
(PUL) Skrivelse In Begäran om förlängning av svarstid 2022-08-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2022-08-30
(PUL) Besvär Ut 2017-19979-88 - Begäran om förlängning av svarstid 2022-09-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2022-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, uppdatering 2022-09-26
10151912_2_6.PDF (4,34 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta godkännande 2022-10-24
10132349_9_6.PDF (16,90 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning godkännande 2022-10-24
10115599_3_6.PDF (6,73 MB)
Utlåtande SBN Granskningutlåtande GDPR 2022-10-24
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande om revidering efter granskning 2022-10-24
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande om revidering efter granskning 2022-10-24
10068785_4_6.PDF (979,80 KB)
Utlåtande SBN Meddelande om revidering efter granskning 2022-10-24
(PUL) Utlåtande SBN Granskningutlåtande med namn 2022-11-01
10107373_6_6.PDF (10,34 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande godkännande 2022-11-03
10202835_1_6.PDF (591,95 KB)
10202836_2_6.PDF (1,06 MB)
10202837_2_6.PDF (10,61 MB)
10202838_1_6.PDF (10,34 MB)
10202839_1_6.PDF (901,60 KB)
Skrivelse Ut Expediering av stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-11-10 § 15, dp Jordbruksministern 3 m.fl. 2022-11-11
10202509_1_6.PDF (902,55 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 15 2022-11-11
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter meddelande om antagande 2022-12-07
(PUL) Skrivelse Ut SV: Jordbruksministern 3 Bagarmossen 2022-12-07
10298512_2_6.PDF (34,23 KB)
Beslut In Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-12-19 § 14 2022-12-22
(PUL) Skrivelse In Anslagsbevis - Digitala anslagstavlan 2022-12-23 2022-12-23
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Meddelande om antagande 2022-12-23
10254678_3_6.PDF (715,47 KB)
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (anslagstavlan) 2022-12-23
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2022-12-23
(PUL) Skrivelse In Dagvattenutredning 2023-01-02
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut att inte pröva SBB:s beslut, 404-66768-2022 2023-01-09
(PUL) Skrivelse In Ej överklagad 2023-01-16
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Laga kraft 2023-01-19
(PUL) Skrivelse In Notifiering om expediering av överklagande 2023-02-01
(PUL) Skrivelse In Överklagad detaljplan till MMD 2023-02-02
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick rättelse Laga kraft 2023-02-02
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar