Ärende

Diarienr
2020-10446

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Rivning av enbostadshus, nybyggnad av flerbostadshus, anordnande av parkeringsplatser, uppförande stödmurar

Ärendestart
2020-07-24

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-02-23
Lovbeslut Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Grågåsen 18

Adress
Olof Skötkonungs Väg 27

Stadsdel
Aspudden

Handläggare
Therese Holmgren

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-11-01

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8456007_2_6.PDF (88,13 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2020-07-27
8456002_2_6.PDF (75,73 KB)
8456003_2_6.PDF (704,55 KB)
8456004_2_6.PDF (246,80 KB)
8456005_2_6.PDF (237,25 KB)
8456006_2_6.PDF (101,85 KB)
Ritning In Planritning Planritningar, 5 st 2020-07-27
8456008_2_6.PDF (118,66 KB)
8456009_2_6.PDF (66,17 KB)
8456010_2_6.PDF (70,29 KB)
8456011_2_6.PDF (66,03 KB)
8456012_2_6.PDF (121,59 KB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader, 5 st 2020-07-27
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-07-27
8456013_2_6.PDF (1,09 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning material- och kulörbeskrivning 2020-07-27
(PUL) Skrivelse In Följebrev/beskrivning 2020-07-27
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygg-, rivnings och marklov med anmälan om kontrollansvarig 2020-07-27
(PUL) Skrivelse In Ritningsförteckning 2020-07-27
8456001_2_6.PDF (706,61 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan 2020-07-27
8456000_2_6.PDF (111,32 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2020-07-27
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning 2020-10-21
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Önskar få ärendet prövat av nämnden, avser inkomma med reviderat förslag 2020-11-10
(PUL) Skrivelse In Tillgänglighetsutlåtande 2020-11-16
(PUL) Skrivelse In Tillgänglighet medskick till nämnden från sökande inför beslut dom följebrev 2020-11-20
8653132_2_6.PDF (3,67 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2020-11-20
(PUL) Skrivelse Ut Remiss till Trafikkontoret 2020-12-07
(PUL) Skrivelse Ut Remiss till Svoa 2020-12-07
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2020-12-07
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2020-12-07
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2020-12-07
(PUL) Skrivelse Ut Sammanfattning telefonsamtal, sista dag för att inkomma med reviderat förslag: 2021-01-19 2020-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Vidarebefordrad fråga från Svoa till sökanden 2020-12-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-18
(PUL) Skrivelse Ut Vidarebefordrade remissvar till sökanden 2020-12-22
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande 2021-01-15
8744998_2_6.PDF (113,03 KB)
8744999_2_6.PDF (91,91 KB)
8745000_2_6.PDF (72,59 KB)
8745001_2_6.PDF (68,32 KB)
8745002_2_6.PDF (123,04 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 5, st, reviderade 2021-01-21
8744989_2_6.PDF (88,26 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektion 2021-01-21
(PUL) Skrivelse In Följebrev, skrivelse 2021-01-21
(PUL) Skrivelse In Material- och kulörbeskrivning 2021-01-21
8744978_2_6.PDF (706,24 KB)
8744979_2_6.PDF (227,05 KB)
8744980_2_6.PDF (243,82 KB)
8744981_2_6.PDF (101,58 KB)
8744982_2_6.PDF (70,80 KB)
Ritning In Planritning Planritningar, 5, st, reviderade 2021-01-21
8744947_2_6.PDF (3,28 MB)
8744948_2_6.PDF (111,33 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybygnadskarta, reviderad 2021-01-21
(PUL) Skrivelse In Ritningsförteckning, reviderad 2021-01-21
8744969_2_6.PDF (103,53 KB)
Ritning In Markritning Marksektion, reviderad 2021-01-21
8744962_2_6.PDF (369,33 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan, reviderad 2021-01-21
(PUL) Skrivelse Ut Återremiss Trafikkontoret 2021-02-15
(PUL) Remiss SBK Remissbrev (återremiss) Trafikkontoret 2021-02-15
(PUL) Skrivelse Ut bedömning 2021-02-16
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande med kommentar från Måsen 1, 2021-02-21 2021-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Mejl till granne 2021-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning 2021-02-25
8822414_2_6.PDF (117,79 KB)
8822415_2_6.PDF (92,91 KB)
Ritning In Fasadritning Reviderade fasadritningar 2 st 2021-02-25
(PUL) Skrivelse In Reviderad ritningsförteckning, Följebrev 2021-02-25
8822409_2_6.PDF (371,24 KB)
8822410_2_6.PDF (433,57 KB)
Ritning In Markritning Reviderade markplaneringsritningar 2 st 2021-02-25
8822411_2_6.PDF (228,89 KB)
Ritning In Planritning Reviderad planritning 2021-02-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-26
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2021-03-22
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätningen 2021-03-23
8881451_2_6.PDF (70,51 KB)
Ritning In Markritning Reviderad markplaneringsplan 2021-03-24
(PUL) Skrivelse In Reviderad handlingsförteckning, Följebrev 2021-03-24
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicerat tjänsteutlåtande till sökanden 2021-03-31
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2021-03-31
(PUL) Skrivelse Ut Mejl till sökanden ang synpunkter 2021-04-06
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, bemötande sent inkommet yttrande 2021-04-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter på tjänsteutlåtande 2021-04-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter från sökanden 2021-04-13
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, bemötande sent inkommet yttrande 2021-04-13
8952363_1_6.PDF (1,76 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-04-15 § 79 2021-04-27
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-04-30
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2021-04-30
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2021-04-30
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2021-05-03
8975318_2_7.PDF (7,88 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2021-04-15 2021-05-04
(PUL) Besvär In Överklagande. Inkom även per post 2021-05-17 2021-05-12
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto, påminnelse 2021-05-25
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2021-06-14
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto, 2021-06-14 2021-06-16
(PUL) Beslut In Beslut, 2021-09-23, Länsstyrelsen avslår överklagandet i den delen som avser bygglov för flerbostadshus. Länsstyrelsen upphäver beslutet i den delen som avser nekat rivningslov och återförvisar ärendet i denna del till nämnden för fortsatt handläggning, 2021-09-23
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2021-09-23 har överklagats i rätt tid, 403-67015-2021 2021-09-28
(PUL) Skrivelse In Föreläggande om att inkomma med kommunens akt, del 1 senast den 27 oktober 2021. P 6831-21 2021-10-13
(PUL) Skrivelse Ut Handlingar till Mark- och miljödomstolen 2021-10-15
(PUL) Beslut In Beslut 2022-02-04 Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet i den delen som avser fråga om rivningslov, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt. i P 6831-21 2022-02-04
(PUL) Skrivelse Ut Mejlkonversation ang prövning i nämnden för rivning 2022-03-09
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-03-09
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2022-03-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-03-28
(PUL) Skrivelse Ut Information om litispendens 2022-04-14
(PUL) Skrivelse In Föreläggande om yttrande senast den 3 november 2022, P 2141-22 2022-10-19
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-10-19, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd i fråga om avvisat överklagande avseende rivningslov, Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd beträffande överklagandet i övrigt. P 2141-22 2022-10-19
(PUL) Skrivelse In Underrättelse, Ni har beviljats anstånd. Aktuell handling/komplettering ska komma in senast den 11 november 2022. Mål P 2141-22 2022-10-20
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande yttrande till domstol 2022-11-01
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2022-11-10 § 43, Mål P 2141-22 2022-11-11
10202510_1_6.PDF (949,49 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 43 2022-11-11
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid 2022-12-14
(PUL) Skrivelse Ut Mejlkonversation om sökandens önskan att avvakta med prövning i nämnden för rivningslovet 2022-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande gällande rivning 2023-02-07
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2023-02-07
(PUL) Skrivelse In Föreläggande/underrättelse, tillfälle till yttrande senast 2023-02-15, P 2141-22 2023-02-08
10432396_1_6.PDF (98,24 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-02-23 § 40 2023-03-06
10436778_1_9.PDF (128,69 KB)
10436779_1_9.PDF (273,66 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-02-23 2023-03-07
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-03-16
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2023-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2023-02-23 dnr 2020-10446 2023-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2023-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2023-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2023-03-16
(PUL) Skrivelse In Begäran om korrigering av felaktig ägaruppgift på fastigheten Måsen 5 2023-03-27
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar