Ärende

Diarienr
2021-15391

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av kontorsbyggnad

Ärendestart
2021-10-29

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-20
Dom Fastställd
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Tranbodarne 11

Adress
Katarinavägen 3

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Seherzada Selimovic

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Underrättelse 2022-10-07, tillfälle till yttrande senast den 21 oktober 2022, P4652-22 2022-10-11
Skrivelse In Underrättelse, 2022-10-12, beviljat anstånd, f,y,s, senast den 2022-11-11 i P 4652-22 2022-10-13
Utlåtande SBN Yttrande till domstol 2022-10-25

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Utlåtande tillgänglighet 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Material- och kulörbeskrivningar, 2 st 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning 2021-11-02
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-11-02
9354888_2_6.PDF (7,46 MB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar, 3 st 2021-11-02
9354817_2_6.PDF (15,02 MB)
Ritning In Planritning Planritningar, 4 st 2021-11-02
9354774_3_6.PDF (3,37 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-11-02
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-11-02
9354865_2_6.PDF (9,77 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning sektioner, fasader, 3 st 2021-11-02
9354849_3_6.PDF (13,23 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 3 st 2021-11-02
9354838_2_6.PDF (6,75 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 2 st 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Illustrationsbilaga komplettering 2021-11-04
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan komplettering 2021-11-05
(PUL) Skrivelse In Följebrev, komplettering 2021-11-05
(PUL) Skrivelse In Verksamhetsbeskrivning, komplettering 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 4 remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 3 remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Trafikanalys, komplettering 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut epost ytterligare bilaga remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Protokoll Ut epost bilaga till remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne11 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Antikvariskt utlåtande, komplettering 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 2 remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 2 remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 1 Remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 3 remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 1 remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut Remissbrev Skönhetsrådet 2021-11-17
(PUL) Remiss Ut del 4 remiss dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2021-12-10
(PUL) Skrivelse In Arearedovisning Katarinahuset BTA Plan 12 och 13 2021-12-15
(PUL) Skrivelse Ut epost För kännedom dnr 2021-15391 Tranbodarne 11 2022-01-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-01-12
9575450_1_6.PDF (1,42 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 45 2022-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Tranbodarne 11 - tillbyggnad samt yttre ändringar 2022-02-11
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-02-11
(PUL) Besvär In Överklagande, inkom på papper 2022-02-14 2022-02-11
9588852_1_9.PDF (3,46 MB)
9588853_1_9.PDF (15,11 MB)
9588854_1_9.PDF (6,84 MB)
9588855_1_9.PDF (9,86 MB)
9588856_1_9.PDF (7,55 MB)
9588857_1_9.PDF (622,49 KB)
9588858_1_9.PDF (585,88 KB)
9588859_1_9.PDF (476,83 KB)
9588860_1_9.PDF (1,14 MB)
9588861_1_9.PDF (46,48 MB)
9588862_1_9.PDF (189,41 KB)
9588863_1_9.PDF (4,79 MB)
9588864_1_9.PDF (0,98 MB)
9588865_1_9.PDF (13,32 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-01-27 2022-02-11
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-02-11
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-02-11
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-02-14
(PUL) Besvär In Komplettering till överklagan. Inkom även per post 2022-03-01 2022-02-24
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-02-28
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-03-08
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-03-08
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, beslut är överklagat 2022-03-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-03-08
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-03-08
9854901_1_6.PDF (7,17 MB)
Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning- möte på plats 2022-05-30
(PUL) Skrivelse In Intyg dimensioneringskontroll, konstruktionsdokumentation, teknisk beskrivningar 2 st, utlåtande akustik, utlåtande tillgänglighet, utlåtande kulturvärden, fuktsäkerhetsplan, okulär stickprovsinventering, energiberäkning, handlingsförteckning, följebrev 2022-05-31
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan komplettering 2022-05-31
9861840_3_6.PDF (470,81 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar enligt förteckning 77 st 2022-06-01
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning följebrev 2022-06-01
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Reviderad kontrollplan 2022-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om startbesked skickat till BH 2022-06-07
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-06-07
(PUL) Beslut In Beslut 2022-06-15, Länsstyrelsen upphäver SBNs beslut den 27 januari 2022, § 45 och avslår ansökan om bygglov. 403-12075-2022 2022-06-15
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut den 15 juni 2022 har överklagats i rätt tid, 403-12075-2022, 2022-06-29
9933176_1_6.PDF (363,22 KB)
9933177_2_6.PDF (127,97 KB)
Skrivelse In Länsstyrelsens beslut den 15 juni 2022 har överklagats i rätt tid, 403-36517-2022 2022-06-30
(PUL) Skrivelse In Underrättelse 2022-10-07, tillfälle till yttrande senast den 21 oktober 2022, P4652-22 2022-10-11
(PUL) Skrivelse Ut ~ 2021-15391-68 Begäran om anstånd att inkomma med yttrande i mål P4652-22 skickat till MMD 2022-10-12
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om anstånd att inkomma med yttrande i mål P4652-22 2022-10-12
(PUL) Skrivelse In Underrättelse, 2022-10-12, beviljat anstånd, f,y,s, senast den 2022-11-11 i P 4652-22 2022-10-13
(PUL) Utlåtande SBN Yttrande till domstol 2022-10-25
(PUL) Beslut Ut Expediering av SBNs beslut 2022-11-10 § 7 Målnr P 4652-22 2022-11-11
10202508_1_6.PDF (912,41 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 7 2022-11-11
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelse på delgivning 2022-11-23
(PUL) Skrivelse In Kallelsen till syn den 6 december 2022, Mål nr P 4652-22 2022-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Tranbodarne 11- bekräftelse på mottagen skrivelse 2022-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Fråga om arbetsplatsbesök 2022-12-20
(PUL) Skrivelse In Svar på fråga 2023-01-09
(PUL) Beslut In Dom 2023-01-20, Mark- och miljödomstolen avvisar överklagande, med ändring av länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen SBN:s beslut att bevilja bygglov för tillbyggnad och yttre ändringar, P 4652-22 2023-01-20
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök 2023-01-30
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar