Ärende

Diarienr
2022-05765

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
nybyggnation av parhus, rivningslov för befintligt enbostadshus samt marklov för tillhörande markförändringar

Ärendestart
2022-04-08

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-30
Beslut Överklagan avslås

Fastighetsbeteckning
Urtavlan 24

Adress
Nävekvarnsvägen 5

Stadsdel
Örby

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Arearedovisning, tillgänglighet, ritningsförteckning, följebrev 2022-04-25
Skrivelse In Tillgänglighet, ritningsförteckning, följebrev 2022-06-02
Skrivelse In Remissvar SVOA, avfallshantering 2022-07-01
Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätning 2022-07-01
Skrivelse In Remissvar 2022-07-11
Skrivelse In Remissvar 2022-07-12
Skrivelse In Synpunkter 2022-08-11
Skrivelse In Synpunkter 2022-08-24
Ritning In Planritning Takplan och sektion, reviderad 2022-08-25
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, reviderad 2022-08-25
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning, reviderad 2022-08-25
Skrivelse In Arkitektritning Material- och kulörbeskrivning, reviderad 2022-08-25
Ritning In Planritning Planritningar, reviderad 2022-08-25
Ritning In Situationsplan Situationsplan, reviderad 2022-08-25
Ritning In Markritning Markplaneringsplan och marksektion, reviderad 2022-08-25
Skrivelse In Skrivelse från granne 2022-09-19
Skrivelse In Skrivelse från granne 2022-09-19
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-26

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9744411_3_6.PDF (832,47 KB)
9744412_3_6.PDF (24,11 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader, 2 st 2022-04-08
9744408_2_6.PDF (1,11 MB)
9744409_2_6.PDF (856,65 KB)
9744410_2_6.PDF (20,63 KB)
Ritning In Planritning Ritning planer, sektion, 3 st 2022-04-08
9744413_2_6.PDF (1,16 MB)
Ritning In Arkitektritning 3d illustrationer 2022-04-08
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2022-04-08
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Material- och kulörbeskrivning 2022-04-08
(PUL) Skrivelse In Följebrev/projektbeskrivning 2022-04-08
(PUL) Ansökan In Ansökan om rivningslov och bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2022-04-08
9744391_2_6.PDF (93,16 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2022-04-08
9744400_2_6.PDF (1,25 MB)
9744401_2_6.PDF (7,85 MB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan 2022-04-08
9744394_2_6.PDF (1,59 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2022-04-08
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2022-04-14
(PUL) Skrivelse Ut epost Begäran om komplettering till 10 maj 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Arearedovisning, tillgänglighet, ritningsförteckning, följebrev 2022-04-25
(PUL) Bild In Foto Foto med skrivelse 2022-04-25
9773547_3_6.PDF (1,30 MB)
Ritning In Markritning Markplanering reviderad 2022-04-25
(PUL) Skrivelse In Fråga gällande handläggare 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Svar på statusförfrågan 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Stadsbyggnadskontorets bedömning UT 2022-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2022-05-20
9864695_2_6.PDF (1,12 MB)
Ritning In Planritning Ritningar plan reviderad 2022-06-02
9864711_2_6.PDF (829,55 KB)
9864712_2_6.PDF (49,24 KB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader reviderade 2022-06-02
9864685_2_6.PDF (1,31 MB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan marksektion 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Tillgänglighet, ritningsförteckning, följebrev 2022-06-02
9864676_2_6.PDF (1,60 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2022-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Svar om tillgängligheten till sökanden 2022-06-17
(PUL) Skrivelse In Svar från Boverket 2022-06-21
(PUL) Remiss Ut Remissbrev till Stockholm vatten och avfall 2022-06-29
(PUL) Remiss Ut Remiss till stadsmätningen UT 2022-06-29
(PUL) Remiss Ut Remiss VATTEN och AVFALL UT 2022-06-29
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Tillgänglighet, mejlkorrepsondens. 2022-06-29
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2022-06-29
(PUL) Remiss Ut Remiss till trafikkontoret UT 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Mejl från handläggare till sökanden 2022-07-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA, avfallshantering 2022-07-01
(PUL) Skrivelse In Fotografier hiss/lyftanordning 2022-07-01
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätning 2022-07-01
(PUL) Skrivelse In Mejl innehållandes fotografier av hiss/lyftanordning 2022-07-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-07-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-07-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-08-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-08-24
10016166_2_6.PDF (93,23 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning, reviderad 2022-08-25
10016159_2_6.PDF (831,43 KB)
10016160_2_6.PDF (49,30 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, reviderad 2022-08-25
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Material- och kulörbeskrivning, reviderad 2022-08-25
10016175_2_6.PDF (1,16 MB)
Ritning In Arkitektritning Illustration, reviderad 2022-08-25
10016156_2_6.PDF (41,23 KB)
Ritning In Planritning Takplan och sektion, reviderad 2022-08-25
10016146_2_6.PDF (8,20 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan, reviderad 2022-08-25
(PUL) Skrivelse In Följebrev med förtydligande 2022-08-25
10016154_2_6.PDF (1,11 MB)
10016155_2_6.PDF (1,10 MB)
Ritning In Planritning Planritningar, reviderad 2022-08-25
10016152_2_6.PDF (1,27 MB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan och marksektion, reviderad 2022-08-25
10028701_1_6.PDF (101,31 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från granne 2022-09-19
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från granne 2022-09-19
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande UT 2022-10-26
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-10-26
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-10-26
10226913_1_9.PDF (1,36 MB)
10226914_1_9.PDF (1,21 MB)
10226915_1_9.PDF (1,19 MB)
10226916_1_9.PDF (134,28 KB)
10226917_1_9.PDF (924,49 KB)
10226918_1_9.PDF (142,35 KB)
10226919_1_9.PDF (186,71 KB)
10226920_1_9.PDF (1,18 MB)
10226921_1_9.PDF (8,30 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-11-10 2022-11-21
10224496_1_6.PDF (1,07 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-11-10 § 29 2022-11-21
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-11-24
(PUL) Skrivelse Ut underrättelse om beslut om bygglov, rivningslov och marklov - Urtavlan 24 - nybyggnad av ett parhus 2022-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-11-24
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-11-24
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-11-25
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-12-09
(PUL) Skrivelse In Överklagan 2022-12-12
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto, 2022-12-08 2022-12-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-13
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom: överlämnat överklagande, 2022-05765, Urtavlan 24 2022-12-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-13
(PUL) Skrivelse In Överklagan 2022-12-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-13
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 64843-2022 2022-12-14
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-12-15
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, ytterligare överklagan överlämnad till Länsstyrelsen, dnr 2022-05765 Urtavlan 24 2022-12-21
(PUL) Skrivelse In Autosvar: Mottaget mail Länsstyrelsen i Stockholms län 2022-12-21
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-21
(PUL) Skrivelse Ut Ytterligare överklagan i redan överlämnat ärende med dnr 64843-2022 2022-12-21
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto. Påminnelse. 2022-12-29
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto, 2023-01-06 2023-01-10
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2023-01-13
(PUL) Beslut In Beslut 2023-01-30, Länsstyrelsen avvisar överklaganden, Länsstyrelsen avvisar överklagandena från i den del de avser rivningslov, Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt, 403-64843-2022 2023-02-01
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 23/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar