Pågående planarbete

Diarienr
2006-07203

Se projektöversikt

Planprocessen

Normalt

Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.

 • Startskede

  I startskedet fattas beslut om att börja arbetet med en detaljplan. Stadsbyggnadskontoret gör en översiktlig beskrivning av förslaget i ett start-PM och presenterar det för stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att påbörja planarbetet eller inte.

  Handling Storlek Datum
  Protokollsutdrag, §10. SBN 2006-05-18 23,68 KB 2006-06-14
  Startpromemoria för programarbete 636,47 KB 2006-05-02
 • Programskede

  I programskedet tas ett program fram. Programmet kan vara underlag för en eller flera detaljplaner och beskriver utgångspunkter och mål för det kommande arbetet. Programförslaget ställs ut för samråd i Tekniska nämndhuset i Stockholm och ibland också på plats i området som berörs. Syftet med samrådet är att de som berörs ska ha möjlighet att lämna synpunkter. Ofta hålls också ett öppet samrådsmöte där allmänheten kan träffa planerare från stadsbyggnadskontoret och ställa frågor. Synpunkterna från samrådet sammanställs och besvaras i ett särskilt dokument, samrådsredogörelsen. Beslut om att godkänna ett program kan fattas av stadsbyggnadsnämnden.

  Handling Storlek Datum
  Utdrag ur protokoll SBN 2008-11-20 §7 143,07 KB 2008-12-01
  Samrådsredogörelse 257,20 KB 2008-10-07
  Tjänsteutlåtande, ställningstagande efter programsamråd 3,24 MB 2008-10-07
  Brev 38,30 KB 2008-04-11
  Program 4,70 MB 2008-04-11
 • Planskede

  I planskedet tas ett förslag till ny detaljplan fram. En del i arbetet är att ha en dialog med de som berörs av den nya planen. Det kallas för samråd och syftet är att kända sakägare och boende får möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget visas i Tekniska nämndhuset i Stockholm och ibland på plats i området som berörs. Ofta hålls också ett öppet samrådsmöte där allmänheten kan träffa stadsplanerare från stadsbyggnadskontoret och ställa frågor. Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse, alternativt i ett granskningsutlåtande efter granskning.

 • Utställningsskede

  Efter att samrådet avslutats justeras planförslaget och det ställs ut för granskning. Granskningen pågår under minst tre veckor och är det sista tillfället att lämna synpunkter på planförslaget innan det beslutas. Har du inte lämnat synpunkter under samrådstiden eller under granskningen kan du inte heller överklaga en beslutad detaljplan. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande. Om omfattande revideringar görs av planförslaget ställs förslaget ut på granskning igen. Annars går förslaget vidare för antagandebeslut.

 • Godkännande/Antagandeskede

  Både Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om att anta detaljplaner. Kommunfullmäktige beslutar om planer av stor vikt eller av principiell betydelse. Övriga planer fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om.

 • Överklagande (valbart)

  Den som är missnöjd med beslutet om antagandet av en detaljplan kan överklaga det inom tre veckor från att beslutet anslagits på stadens anslagstavla. För att ha få överklaga ska man vara berörd av förslaget och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. När en överklagan kommit in skickar stadsbyggnadskontoret den vidare till mark- och miljödomstolen som avgör ärendet.

 • Laga kraft

  Detaljplanen vinner laga kraft, om den inte överklagas och inte överprövas av länsstyrelsen, inom tre veckor från att beslutet om antagande publicerats på stadens anslagstavla. Om planen överklagats och domstolen avslår överklagandet och inte ger prövningstillstånd, vinner planen laga kraft i och med avslaget.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar