Pågående planarbete

Diarienr
2009-19210

Se projektöversikt

Planprocessen

Normalt

Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.

 • Programskede

  I programskedet tas ett program fram. Programmet kan vara underlag för en eller flera detaljplaner och beskriver utgångspunkter och mål för det kommande arbetet. Programförslaget ställs ut för samråd i Tekniska nämndhuset i Stockholm och ibland också på plats i området som berörs. Syftet med samrådet är att de som berörs ska ha möjlighet att lämna synpunkter. Ofta hålls också ett öppet samrådsmöte där allmänheten kan träffa planerare från stadsbyggnadskontoret och ställa frågor. Synpunkterna från samrådet sammanställs och besvaras i ett särskilt dokument, samrådsredogörelsen. Beslut om att godkänna ett program kan fattas av stadsbyggnadsnämnden.

  Handling Storlek Datum
  Protokollsutdrag 2012-11-22 § 8 112,21 KB 2012-12-04
  Protokollsutdrag 2012-10-25 § 17 103,25 KB 2012-11-06
  Tjänsteutlåtande 0,99 MB 2012-10-04
  Remiss och samrådsredogörelse 270,05 KB 2012-03-27
  Fördjupat program del 1 Bakgrund och syfte 10,53 MB 2012-01-30
  Fördjupat program del 2 Utgångspunkter 5,43 MB 2012-01-30
  Fördjupat program del 3 Programförslag 11,03 MB 2012-01-30
  Miljökonsekvensbeskrivning 10,78 MB 2012-01-25
  Inbjudan programsamråd 104,94 KB 2011-12-07
 • Godkännande/Antagandeskede

  Både Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om att anta detaljplaner. Kommunfullmäktige beslutar om planer av stor vikt eller av principiell betydelse. Övriga planer fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om.

  Handling Storlek Datum
  Protokollsutdrag 2014-03-27 § 14 123,59 KB 2014-04-08
  Lägesredovisning Södra Värtahamnen 1,23 MB 2014-03-20
 • Överklagande (valbart)

  Den som är missnöjd med beslutet om antagandet av en detaljplan kan överklaga det inom tre veckor från att beslutet anslagits på stadens anslagstavla. För att ha få överklaga ska man vara berörd av förslaget och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts. När en överklagan kommit in skickar stadsbyggnadskontoret den vidare till mark- och miljödomstolen som avgör ärendet.

 • Laga kraft

  Detaljplanen vinner laga kraft, om den inte överklagas och inte överprövas av länsstyrelsen, inom tre veckor från att beslutet om antagande publicerats på stadens anslagstavla. Om planen överklagats och domstolen avslår överklagandet och inte ger prövningstillstånd, vinner planen laga kraft i och med avslaget.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar