Pågående planarbete

Diarienr
2010-16649

Projektnamn
Henriksbergs verksamhetsområde

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder med delvis bevarande av äldre kulturhistorisk bebyggelse och struktur. Planen syftar också att intilliggande verksamheter, som Eolshälls 4H-gård inte ska påverkas negativt av exploateringen.

Stadsdel
Hägersten

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 240 st varav
210 st bostadsrätter
30 st servicelägenheter
Byggherre

Strategiska frågor
- Kulturhistorisk miljö - Närhet till 4H-gård - Strandnära läge - Naturvärden

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Joel Berring

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar