Pågående planarbete

Diarienr
2016-14995

Projektnamn
Dalhagens bollplan, del av Akalla 4:1

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny skola och idrottshall på platsen för Dalhagens bollplan i Husby.

Stadsdel
Akalla

Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista

Planinnehåll

Byggherre

SISAB skolfastigheter i Stockholm AB

Strategiska frågor
Ny lokalgata mellan Hanstavägen och Finlandsgatan Riskfaktorer kopplade till transporter med farligt gods och närliggande drivmedelstation.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alexander Hansson-Göl
Exploateringskontoret: Joakim Norell

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar