Pågående planarbete

Diarienr
2018-07386

Projektnamn
Södra Sabbatsberg, Sabbatsberg 16 mm

Beskrivning
Programarbetet syftar till att skapa förutsättningar för att Södra Sabbatsberg ska kunna förändras till en sammanhängande innehållsrik stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser, verksamhetslokaler liksom skola, förskola och ett nytt sjukhus.

Stadsdel
Norrmalm
Vasastaden

Stadsdelsnämnd
Norrmalm

Planinnehåll

Byggherre

Strategiska frågor
Planarbetet fortskrider i flera separata detaljplaner: Silverskopan 3, dnr 2021-14454 Sabbatsberg 16, dnr 2020-14079 Öskaret 1, dnr 2020-06419 Läkaren 10, ej startad

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anna Roander

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar