Pågående planarbete

Diarienr
2021-02505

Projektnamn
Vitsand norra del av Telestaden

Beskrivning
Syftet är att möjliggöra en omvandling av en del av Televerkets tidigare område med kulturhistoriska värden till en funktionsblandad stadsdel. Den aktuella etappen, Vitsand norra, omfattar ca 420 bostäder, en förskola, en park, gator och stråk.

Stadsdel
Farsta

Stadsdelsnämnd
Farsta

Planinnehåll

Byggherre

Strategiska frågor
Ursprungsplanen Burmanstorp 1 (Telestaden) dnr 2014-13908 är uppdelad i etapper efter samråd. Vitsand norra är en av etapperna.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Christian Bleckman

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar