Pågående planarbete

Diarienr
2021-12415

Projektnamn
Del av Örby 4:1 vid Örbyleden

Beskrivning
Planområdet utgör en första etapp i Örbyledens utveckling till urbant stråk och omfattar sträckan utmed Stureby. Stureby får växa med en ny årsring och ges ett nytt ansikte utåt. Behov av separat start-pm för skola och ytterligare en förskola under 2022

Stadsdel
Stureby

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 1200 st varav
620 st hyresrätter
580 st bostadsrätter
Byggherre

Strategiska frågor
-Ny gatusektion och ombyggnad av Örbyleden samt angöring till ny bebyggelse -Ledningsdragningar (nya ledningar samt flytt av befintliga) -Gatans regionala betydelse och funktion för person- och näringslivstransporter ska säkerställas

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stefan Larsson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar