Här nedan kan du läsa mer om de av Stockholm stads förvaltningar, nämnder, kommunala bolag och stiftelser som levererat digitalt material till Stadsarkivet.

Fastighetsinformation (2013-) Familjebostäder är ett av Stockholm stads fyra kommunala bostadsbolag. Informationen ger en bild av vilka fastigheter bostadsbolaget förvaltar och omfattar valda uppgifter som rör byggnader, fastigheter, uppgångar och objekt.
Fastighetsinformation (2013-) Stockholmshem är ett av Stockholm stads fyra kommunala bostadsbolag. Informationen ger en bild av vilka fastigheter bostadsbolaget förvaltar och omfattar valda uppgifter som rör byggnader, fastigheter, uppgångar och objekt. 

Personaladministration (1992-2007) Stockholmshems personal- och löneadministration rör uppgifter om anställda. 
Fastighetsinformation (2013-) Svenska Bostäder är ett av Stockholm stads fyra kommunala bostadsbolag. Dotterbolaget AB Stadsholmen, ingår i leveransen. Informationen ger en bild av vilka fastigheter bostadsbolaget förvaltar och omfattar valda uppgifter som rör byggnader, fastigheter, uppgångar och objekt. 
Statistiska rapporter och korrespondensmallar (1993-) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB förmedlar hyreslägenheter inom Stockholms stad och i stora delar av stockholmsregionen. Uppdraget innefattar att ta emot lägenheter från fastighetsägare som sedan förmedlas på olika sätt till bostadssökande. Lägenheterna förmedlas via bostadskön eller utifrån särskilda behov i så kallade förtursärenden. Vissa lägenheter, så kallade försöks- och träningslägenheter, förmedlas också i samarbete med institutioner till personer med tidigare missbruks-, psykologiska eller sociala problem. 

Rapporterna innehåller statistik över förmedlade lägenheter utifrån de olika kategorierna. Informationen är mestadels från år 2000 och framåt, men statistiken härrör i vissa fall ända från 1993. Vissa rapporter innehåller statistik för fler år bakåt än vad som anges i objekts- och filnamnet, t ex innehåller rapporten ”Antal beviljade förtursärenden 2013” statistik från 2004 och framåt.

Personaladministration (1999-2016) Från personal- och löneadministrativa systemet finns information om anställdas löner samt anställnings- och kontrolluppgifter. 
Bygglovsritningar (1713-1850) Beståndet i sin helhet är ett Världsminne (Memory of the World) sedan maj 2011. Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor hanterade bygglovsansökningar för nybyggnader, ombyggnader, förändringar och planer för fastigheter i Stockholm stad. Den långa serien av ritningar och handlingar speglar processen i bygglovsansökan. Originalritningar och handlingar finns på Stockholms stadsarkiv och förvaras i kart- och ritningsarkivet. 

Materialet omfattar inskannade bildfiler av ritningarna och andra handlingar samt information ur ett register kopplat till ritningarna. Bilderna är i JPEG-format med upplösningen 150dpi. Det här är en delmängd (1713-1850) av ett större bestånd som spänner över 1713-1978 där ritningar fram till 1874 är skannade. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades vid stadsdelsnämndsreformen och började sin verksamhet 1997. Förvaltningen upphörde 2007 då den slogs ihop med Vantörs stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Geotekniskt arkiv (1890-) I Stockholms stad började man på 1930-talet ägna sig systematiskt åt geoteknik. Delar av Stockholms stads geotekniska arkiv har skannats och överlämnats till e-arkivet. Leveransen består av geotekniska utredningar och undersökningar, grundundersökningar, borrprotokoll, fältprotokoll, kartor och ritningar främst från 1930 och framåt. (I arkivet finns enstaka geotekniska handlingar från tidsperioden ca 1890-1929). Samtliga analoga handlingar förvaras hos Exploateringskontoret i det geotekniska arkivet. 
Fastighetsadministration (2005 -) Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar stadens fastighetsbestånd. Kontoret svarar för lokalförsörjningen för stadens förvaltningar och bolag men också för privata näringsidkare, föreningar och bostadshyresgäster. Kontoret upplåter även plats i saluhallar och salutorg inom kommungränsen samt jakt- och fiskerätter på stadens lantegendomar utanför kommungränsen.

Följande registeruttag finns: beståndsregister över fastigheter och byggnader, register över hyresobjekt med uppgifter om lokalhyresgäster samt register över markbestånd. Visst fotomaterial för fastigheterna förekommer också. 
Byggnadsregistret (1987, 1992, 1997 och 2000) Gatu- och fastighetskontorets avdelning för strategi och värdering var stadens specialistfunktion för fastighetsvärdering, företagsevakueringar, gatukostnader, skadereglering samt förvärvstillstånd och förköpsprövning. Byggnadsregistret användes som redskap vid förköp, värdering, förvaltning och ombyggnad av fastigheter. Registret startade 1968 men endast ett fåtal år finns bevarade; 1987, 1992, 1997 och 2000 är levererade i sin helhet. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades vid stadsdelsnämndsreformen och började sin verksamhet 1997. Förvaltningen upphörde 2007 då den slogs ihop med Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades vid stadsdelsnämndsreformen och började sin verksamhet 1997. Förvaltningen upphörde 2007 då den slogs ihop med Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning och bildade Södermalms stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. Handlingarna till varje ärende finns i pappersform i förvaltningens arkiv som förvaras i Stadsarkivet. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades vid stadsdelsnämndsreformen och började sin verksamhet 1997. Förvaltningen upphörde 2007 då den slogs ihop med Rinkeby stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Kommunfullmäktigetrycket (1863-2009) Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige och kommunfullmäktige i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Vilka handlingar som ingått har varierat över tid men du hittar t.ex. protokoll, memorial, motioner, yttranden och sakregister.

Trycket har digitaliserats och OCR-tolkats och leveransen omfattar åren 1863-2009, sammanlagt ca 1200 volymer med totalt ca 1.2 miljoner sidor. Du kan även söka materialet i en separat söktjänst framtagen för Kommuntrycket där det även finns beskrivning av de ingående handlingarna. 
Personaladministrativ information (2006-) Ur stadens löne- och personaladministrativa system har kontrolluppgifter på anställda inom Stockholms stad, i form av sammanställningar per individ samt en samlad sammanställning över alla anställda, levererats för åren 2006-2018. Leveransdokumentation, en användarmanual/handbok för systemet inkommer årligen till e-arkivet.

Förtroendemannaregister (2000-2011) Registret "Troman" innehåller uppgifter om förtroendevalda och övriga personer med förtroendeuppdrag i Stockholm mellan åren 2000-2011. Till e-arkivet har levererats dels hela databasen, dels filer med personhistoriska data. En fil som är rensad från känsliga personuppgifter (adress, telefonnummer mm) kan hämtas via e-tjänsten. Övriga tabeller publiceras inte i e-arkivets söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv.

Förtroendemannaregister (2010-) Vid varje mandatperiods slut arkiveras uppgifter från stadens förtroendemannaregister, såsom personprofiler med foto på förtroendevalda samt information de politiska organen och dess sammansättning.

Socialtjänstens personakter (1998-) På Stadsarkivet finns arkiven från socialtjänsten i Stockholms stad. De digitala socialtjänstakterna från 1998 och framåt publiceras inte i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv.

Ekonomisk information (1999-) Registerdata över grundbokföringen, officiella årsredovisningar och budgetpublikationer. Ekonomisystemet Agresso infördes 2004, först på fyra pilotförvaltningar och sedan successivt på övriga förvaltningar. Registerdata finns från och med år 2004 och de årliga leveranserna sker med tre års eftersläpning. Årsredovisningar finns från 1999 och budgetpublikationer från 2007. För en snabbare handläggning hänvisas förfrågningar på räkenskapsinformation företrädelsevis till Stadsledningskontoret om materialet är yngre än tio år.

Ekonomisk information koncernen Stockholms Stadshus AB (2002-) Ekonomisk information ur bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB system för prognoser, budget, finansiell rapportering och konsolidering. Leveransen består av olika tabelldata samt beskrivning av tabellerna. För att ta del av koncernens årliga rapporter och sammanställningar se Årsredovisning Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB, som du även finner i e-arkiv Stockholm.

Rekrytering (2009-2016-09-30) Stockholms stads alla elektroniska platsannonser var publicerade i en rekryteringsportal på stockholm.se. Leveransen består av information som tillkommer i samband med en rekrytering, såsom: platsannonser, lista över sökande till tjänster och statistik. Filen som innehåller samtliga platsannonser för åren 2009-2013 är ofullständig. Uppgifter saknas delvis i tre kolumner: G (Beskrivning av arbetsuppgifter), N (Beskrivning av kvalifikationer) och AH (Arbetsplatsbeskrivning). De tre årsfilerna för 2014-2016 är komplett.

Rekrytering (2016-10-01-) Varje år i oktobermånad sker leveranser från stadens nuvarande rekryteringsportal ”Jobba i Stan” på stockholm.se till e-arkivet. Handlingarna består av platsannonser, sammanställande listor över sökande till tjänster och statistik. 

Bra att veta: Ibland står det att en arbetssökande har födelseår -1 och det betyder att personen är manuellt upplagd av stadens personal och födelseåret är inte ifyllt i systemet. Platsannonser från ett år kan hamna i mappen för nästkommande år. Om en annons innehåller arbetssökande som sökt tjänsten från olika tidsperioder, påverkar det således när personerna gallras i verksamhetssystemet och syns i arkivet. Detta gäller oavsett hur ansökan lagts upp i systemet.

Elevadministration (1978-2004) Ändamålet med elevadministrationen har varit att administrera elever i grundskolan och myndighetsutövning av skolpliktsbevakningen, en kontroll av att barn folkbokförda i kommunen går i skolan.

De som använt systemet har i huvudsak varit administratörer på stadens kommunala skolor. Den i särklass vanligaste användningen var uttag av listor, oftast klasslistor. I övrigt registrerades uppgifter om elevernas val av tillvalsämnen, t.ex. val av språk (franska, tyska, spanska m.fl.). Systemet har inte använts för att registrera elevernas betyg. 
Kulturstödsärenden (2011-) Ärenden för bidragsgivning till kulturell verksamhet samt stipendieverksamhet. Inleveranser sker kontinuerligt från kulturförvaltningens ärendehanteringssystem till e-arkivet och ytterligare processer kommer att inkluderas framöver.

Kulturhusets diarium (2003-2013) Diariet är ett register över ärenden med handlingar och skannade dokument. 
Gravärenden (1750-tal-) 500 000 gravärenden från mitten av 1700-talet till idag. Informationen rör avlidna som administrerats hos Kyrkogårdsförvaltningen i och utanför Stockholms stad och består av uppgifterna: Namn, Födelsedatum/Personnr (saknas ibland), Dödsdatum, Kyrkogård, Kvarter/Minneslund, Gravnummer, Upplåtelse av graven, Urna/Kista, Geo-koordinater, Hemort (församling som den avlidne senast var skriven i) samt andra gravsatta personer i samma grav.

Gravkarta Till samtliga 11 kyrkogårdar: Bromma, Brännkyrka, Galärvarvet, Hässelby, Norra begravningsplatsen, Råcksta, Sandsborg, Skogskyrkogården, Spånga, Strandkyrkogården och Västberga finns en områdesmall, så kallad gravkarta, där kvarter och minneslund är markerade. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades vid stadsdelsnämndsreformen och började sin verksamhet 1997. Förvaltningen upphörde 2007 då den slogs ihop med Hägerstens stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades vid stadsdelsnämndsreformen och började sin verksamhet 1997. Förvaltningen upphörde 2007 då den slogs ihop med Katarina Sofia stadsdelsförvaltning och bildade Södermalms stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. Handlingarna till varje ärende finns i pappersform i förvaltningens arkiv som förvaras i Stadsarkivet. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Fastighetsinformation (2013-) Micasa är ett av Stockholm stads fyra kommunala bostadsbolag. Informationen ger en bild av vilka fastigheter bostadsbolaget förvaltar och omfattar valda uppgifter som rör byggnader, fastigheter, uppgångar och objekt. 
Diarium (1986-2000) Diariet är ett register över ärenden och ärendekort, sammanlagt ca 58 000 ärenden. I samband med den digitala leveransen har även pappersbaserade akter levererats till Stadsarkivet. Ärendekorten är sökingången för att hitta i de analoga akterna (serie F1, i delarkivbildaren Miljö- och hälsoskyddsnämndens arkiv nr 1).

Tillsyn cisterner (1960-2009) Skannade tillsynsdossiér om cisterner, totalt ca 2500 filer. Exempel på handlingstyper som ingår är: anmälan om installation, anmälan om att ta cistern ur bruk, besiktningsrapporter och ritningar. Varje fil omfattar en fastighet och hittas därför enklast genom att söka på fastighetsbeteckning eller adress.

Värmepumpsärenden (1970-) Värmepumpsärenden, dvs. ansökan om tillstånd att borra för att installera en värmepump. Skannade handlingar till och med år 2009. Ärendena är även bevarade i pappersform i Miljö- och hälsoskyddsnämndens arkiv nr 1, serie F 13 Värmepumpsärenden. Värmepumpsärenden från åren efter 2009 finns tillsammans med övriga diarieförda ärenden.

PCB-handlingar (1997-2010) Skannande handlingar från perioden 1997-2010. Informationen omfattar inventering av förekomst av PCB i fastigheter samt anmälan om sanering av PCB. Handlingarna är ordnade efter fastighetsägare. Sökning går att göra utifrån fastighetsägare, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fastighetsadress.

SLB-analys (1992-) Stockholms Luft- och Bulleranalys är en avdelning på Miljöförvaltningen som ansvarar för att övervaka luftmiljön i staden. Informationen innehåller mätdataserier, rapporter och offerter från den verksamheten.

Miljöförvaltningens ärenden (2011-) Ärenden från förvaltningens ärendehanteringssystem. Fastighetsbeteckning är ofta en bra ingång för att hitta ärenden. 
Granskningsdokumentation (2000-2011) Stadsrevisionen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser i Stockholms stad. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom verksamheten är tillräcklig. Revisorerna tar fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet.

Granskningen resulterar bland annat i del- och årsrapporter samt i revisionsrapporter efter särskilda revisionsprojekt. Revisionskontorets egen verksamhet redovisas i årsredogörelser. Handlingarna är från 2000 till 2011, där vissa handlingstyper förekommer endast vissa år. Informationen är återsökningsbar via nämnd/förvaltning eller bolag som handlingen avser såväl som via dokumentnamn/nummer eller diarienummer. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades 1991 och upphörde 2007 då den slogs ihop med Kista stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Omsorgsjournaler (1999-2006) Journaler från äldreomsorgsverksamhet utförd på Vårbergs sjukhem och hemsjukvård utförd på servicehusen Skärholmen, Byholmen och Frösätra för åren 1999-2006.

Akterna är hybridakter med både digital information och information på papper. I den digitala akten finns sjuksköterske-, sjukgymnast-, arbetsterapeut- och logopedjournaler. Övriga handlingstyper återfinns i de pappersbaserade omvårdnadsjournalerna och finns kvar hos Skärholmens stadsdelsförvaltning. De digitala omsorgsjournalerna publiceras inte i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Diarium (1927-2010) Diariet är ett sökregister till ärenden och innehåller grundläggande information men handlingarna till varje ärende finns i pappersform. För åren 1919 till 1996 finns de hos Stockholms stadsarkiv och för de senare åren är de kvar hos Skönhetsrådet. Återsökning sker lättast genom fritextsökning på namn eller fastighet. 
Vattenproduktionens bildarkiv (1800-talets slut-1970-talet) Fotografierna kommer från flera föregångare till Stockholm Vatten; Vattenledningsverket, Norsborgsverket, Gas- och vattenverket och Vatten- och avloppsverket och visar bolagens verksamheter inom dricksvattenförsörjning, avloppsvattenrening, vattendistribution och avlopp från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet. Om du vill använda bilderna ska Stockholm Vatten AB anges som källa.

Diarium (1995-2009) Stockholms vattens äldre diarium innehåller ca 28 000 ärenden och är ett sökregister till de ärenden och handlingar som finns arkiverade på papper hos bolaget.

Diarieförda ärenden (2009-2013) Innehåller uppgifter och handlingar om bolagets korrespondens, avtal, anbudshandlingar, remisser, ersättningsanspråk, etc. 
Diarium (2001-2008) Diariet är ett sökregister för ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. Handlingarna till varje ärende finns i pappersform som förvaras i Stadsarkivet. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv.

Register över genomförda utryckningsinsatser (1999-2008) Register för insatsrapporter för räddningstjänst och utryckning.

Register över utförda tillsyner i fastigheter och verksamheter (1998-2008) Verksamhetsregister med utförd tillsyn.

Båda är sökregister till de rapporter och tillhörande dokument som förvaras hos Storstockholms brandförsvar. Stockholms brand- och räddningsnämnd var stadens räddningstjänst fram till den 31 december 2008. År 2009 övergick verksamheten till Storstockholms brandförsvar, ett kommunalförbund för samordnad räddningstjänst. 
Slutbetyg (2012-) Inskannade betygskopior från kommunens friskolor. Enligt den nya skollagen (SFS 2010:800 29 kap 18 §) är fristående skolor skyldiga att lämna över sina slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Lagen avser både fristående grundskolor och gymnasieskolor.

I Stockholms kommun ska de fristående skolorna överlämna slutbetygen till Stockholms stadsarkiv. Syftet är att garantera elever i fristående skolor tillgång till sina slutbetyg. De nya bestämmelserna ska tillämpas från den 1 juli 2011. Därmed ska alla slutbetyg utfärdade av fristående skolor från och med vårterminen 2012 bevaras.

Det är friskolornas ansvar att lämna över slutbetygen. Stadsarkivet har inget uppföljningsansvar, varför slutbetygen i vissa fall kan finnas kvar på friskolan. 
Fartygsanlöp (1998-) Alla fartygsanlöp som skett till bolagets tre hamnar Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn med start år 1992 och framåt. I informationen framgår vilka fartyg som anlöper till stadens kajplatser med uppgifter bl.a. om fartygsnamn, ankomsttid, avgångstid, rederi.

Reglering av vattennivån i Mälaren (1998-) Rapporterna innehåller information om vattenståndsmätningar, temperatur och tappningsuppgifter från angivna platser.

Stockholms Hamnar (Stockholms hamn AB, Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Hamn AB) arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning. Koncernen bedriver verksamhet i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Bolaget Stockholms Hamn AB ansvara även för reglering av vattennivån i Mälaren. 
Diarium (1995-2004) Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. Handlingarna till varje ärende finns i pappersform i förvaltningens arkiv som förvaras i Stadsarkivet. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Markupplåtelseärenden (1994-2013) Information om markanvändning i Stockholm i form av tillståndsärenden. Den som vill använda offentlig plats, exempelvis parker, torg och trottoarer, till något annat än vad som sägs i detaljplanen måste söka polistillstånd i enlighet med ordningslagen. Polisen är tillståndsmyndighet men ansökningar om upplåtelsetillstånd handläggs av Trafikkontoret.

Stockholmsförsöket med trängselskatt (2003-2006) Stockholmsförsöket med trängselskatt: Materialet är upprättat före, under och efter försöket med trängselskatter, som ägde rum 3 januari - 31 juli 2006. Projektets syfte var att planera, genomföra och utvärdera försöket med trängselskatt i Stockholm. Arbetet skedde i nära samverkan med berörda aktörer - Vägverket, Storstockholms Lokaltrafik (SL) och olika förvaltningar inom staden.

För att få en överblick och presentation av materialet, börja med att läsa de sammanfattande rapporterna samt den arkiverade webbplatsen. Utöver dessa består arkivmaterialet av mätdata organiserad i ett stort antal mappar i mappstrukturer. För att öppna filerna behöver de komprimerade zip-filerna först extraheras och sparas ner på en fil-area lokalt. 
Betygsdokument från gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI (1992-2006) Betygsdokument i form av individuella sammanställningar av elevers betygsuppgifter från följande skolformer i Stockholms stad: ungdomsgymnasium och särgymnasium (1994-2006), vuxengymnasium (1994-2006), SFI, Svenska för invandrare (1992-2002). Tänk på att betygsfilerna inte är att likställa med slutbetyg. Söker du slutbetyg vänd dig direkt till din skola.

Elevdokumentation från grundskolan (2006-2013) Elevdokumentation från grundskolan rörande elevs kunskapsutveckling: skriftlig bedömning, omdöme, framåtsyftande planering (IUP), åtgärdsprogram och läsutvecklingsschema. Elevdokumentationen är upprättad under åren 2006-2013 och omfattar elever födda 1990-1999.

Elevdokumentation från gymnasieskolan (2010-2014) Elevdokumentation från gymnasieskolan rörande elevs kunskapsutveckling: individuell utvecklingsplan (IUP), måluppfyllelse, omdöme och åtgärdsprogram. Elevdokumentationen är upprättad under åren 2010-2014 och omfattar elever födda 1989-1998. 
Valadministration (2014-) Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och genomför eventuella extraval och folkomröstningar. Nämnden ansvarar för valförrättningen i valdistrikten och den preliminära röstsammanräkningen, vilket innefattar anskaffande och iordningställande av vallokaler, rekrytering och utbildning av röstmottagare.

Följande information från Valnämnden finns i arkivet: Grundläggande information om samtliga valdistrikt, vallokaler och valarbetare som ingick i valförrättningen i varje genomfört val från och med 2014. 
Diarium (1997-2006) Förvaltningen bildades vid stadsdelsnämndsreformen och började sin verksamhet 1997. Förvaltningen upphörde 2007 då den slogs ihop med Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning. Diariet är ett sökregister för förvaltningens ärenden och man har i vissa fall registrerat sekretessreglerade uppgifter i socialtjänstärenden. Därför publiceras inte diariet i e-arkivet söktjänst. För mer information kontakta Stockholms stadsarkiv. 
Webbarkiv kommunala skolor (2016-) Insamlade webbplatser tillhörande Stockholms stads grundskolor och gymnasieskolor, Utbildningsförvaltningens utvecklingsavdelning: NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) Stockholm, Ungdomsparlamentet och Skolstöd, samt webbplatser hos Arbetsmarknadsförvaltningen som ligger utanför stadens centrala plattform för webbplatser: Lärvux Stockholm, SIFA (Stockholms Intensivsvenska för Akademiker), SFI (Svenska för Invandrare) Söderort sam SFI Västerort.

Webbplatsernas förstasida presenteras som en stillbild. För att kunna navigera runt på den arkiverade webbplatsen ska den först laddas ner och packas upp lokalt på användarens dator. 
Det sker årligen en arkivering av stadens gemensamma webbplats stockholm.se och av ett flertal andra webbplatser från de av stadens verksamhet som har egna webbar. Främst är det kommunala bolag och stiftelser men kan även vara t.ex. kampanjwebbar eller temawebbar av olika slag.

Gemensamt intranät för stadens förvaltningar och bolag (2017). Om du söker på ”webbplats” får du upp alla arkiverade webbar (plus lite andra träffar där ordet nämns).