Tillgänglighet för webbplatsen
https://etjanst.stockholm.se/earkivet/

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen https://etjanst.stockholm.se/earkivet/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på
stadsarkivet@stockholm.se eller använd vårt Kontakta oss formulär.
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns på stadsarkivet@stockholm.se eller använd vårt Kontakta oss formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända brister som är specifika för denna webbplats senast den 2022-11-01.

Den här webbplatsen använder sig av Stockholms stads styleguide för e-tjänster och kan därmed också beröras av eventuella brister som beskrivs i Tillgänglighetsredogörelse för Stockholms stads styleguide för e-tjänster och hanteras separat.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi har grupperat de brister vi känner till först efter användningssituation och sedan efter område inom webbplatsen. Brister som förekommer på flera ställen på webbplatsen redovisar vi under ”Generellt”. Övriga brister redovisar vi per sida eller funktion.

Problem vid användning utan syn

Generellt
 • Dynamiska ändringar i innehållet kommuniceras ibland inte alls eller på ett påträngande sätt till den som använder hjälpmedel som skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte kodade som rubriker, har fel nivå eller är otydligt formulerade.
 • Vissa listor är inte kodade som listor eller använder en olämplig typ av lista.
 • Tabeller är inte korrekt strukturerade och kan vara svårtydda med skärmläsare.
 • De kartor som förekommer i sökresultat är svåra att förstå och använda med skärmläsare. Det går inte att heller att navigera till markörer i kartan och alternativ presentation av den information markörerna ger saknas.
 • Antalet tillagda beställningar som visas intill menyalternativet ”Mina beställningar” i huvudmenyn är inte programmatiskt skilt från texten ”Mina beställningar” och kan vara svårt att avskilja från menytexten med skärmläsare.
 • Antalet tillagda beställningar som visas intill menyalternativet ”Mina beställningar” i huvudmenyn visas inte på alla sidor, vilket kan vara förvirrande.
Startsida, sökformulär
 • Instruktioner för formuläret saknas.
 • Sökfältet saknar etikett.
 • Sökknappen uppfattas av skärmläsare som en länk, inte som en knapp. Den saknar också maskinläsbart namn.
 • Knappen som rensar innehållet i sökfältet uppfattas inte av skärmläsare och kan inte nås med tangentbord.
Startsida, populära kategorier
 • De element som man använder för att välja kategori uppfattas endast som rubriker och text av skärmläsare och det framgår inte att man kan klicka på dem.
 • När man med skärmläsare aktiv väljer en kategori får man ingen information om att något händer på sidan. Inte heller att en kategori är vald eller att man kan klicka på den för att inaktivera den framgår.
 • Hjälptexten som visas under sökformuläret när man har valt en kategori är inte programmatiskt kopplad till sökfältet.
 • Listan med kategorier ligger i ett annat landmärke än sökformuläret, vilket kan göra det svårare att förstå att den är kopplad till sökformuläret.
Startsida, sökresultat
 • Efter att ett sökresultat först visas fortsätter det att fyllas på med fokuserbara element, vilket kan vara förvirrande för den som navigerar med tangentbord.
 • Texten med information om sökresultatet kan upplevas som oklar.
 • Listan med sökresultat är inte kodad som en lista.
 • Länkarna ”Dokument” och ”Visa på karta” fungerar som knappar men uppfattas inte som det av hjälpmedel. Att deras funktion är att visa mer innehåll direkt på sidan framgår inte heller. Inte heller de relaterade ”Stäng”-knapparna uppfattas som knappar.
 • Knappen som används för att beställa vissa dokument har texten ”Beställ” för alla dokument, vilket gör det otydligt för den som använder skärmläsare vilket dokument en viss knapp avser.
 • Om man klickar på ”Dokument” i en sökträff visas en tumnagelbild som man kan klicka på för att öppna en dialogruta med mer information. Bilden och den dialogruta som öppnas när man klickar på den har flera problem:
  • Bilden saknar alternativtext, och därmed saknar länken den ligger i maskinläsbart namn.
  • Länken fungerar som en knapp men uppfattas som en länk av hjälpmedel.
  • Dialogrutan som öppnas fungerar inte som förväntat och att det är en dialogruta framgår inte för hjälpmedel.
  • Det är mycket svårt att uppfatta att en dialogruta har öppnats eftersom fokus inte flyttas till den och man fortfarande kan komma åt sidans övriga innehåll.
  • Bilden som visas i dialogrutan saknar alternativtext.
  • Den tabell som visas i vissa dialogrutor är inte korrekt strukturerad och är svår att förstå med skärmläsare. Vissa skärmläsare förmedlar inte heller att det är en tabell.
 • Samma komponent förekommer även i fliken ”Bilder” som visas i sökresultat på sidan ”Avancerad”.
 • Knappen ”Visa fler”, som används för att ladda in fler sökträffar, har flera problem:
  • Knappen blir av skärmläsare uppläst som ”Next”.
  • Knappen ligger i ett navigationslandmärke, vilket kan vara förvirrande.
  • När man aktiverar knappen med tangentbord stannar tangentbordsfokus kvar på den, vilket gör att man när man navigerar sig vidare kommer till ”Populära kategorier” i stället för till det nytillkomna innehållet.
Avancerad, filtrera
 • Flera formulärfält saknar eller har felaktigt kopplad etikett, vilket gör det svårt att förstå deras syfte om man använder skärmläsare.
 • Autocompletefunktionen som används för vissa fält framgår inte tydligt och är svår att använda med skärmläsare.
 • Det är svårt att med skärmläsare förstå att man behöver navigera sig tillbaka till sökformuläret och göra en ny sökning för att applicera filtret.
Avancerad, Hjälp
 • Hjälpknappen intill sökformuläret blir uppläst av skärmläsare som ”Frågetecken”, vilket kan upplevas vara otydligt.
Avancerad, Flikar
 • Det fliksystem som sökresultatet visas i fungerar inte som förväntat med hjälpmedel och det blir otydligt vilket innehåll som visas.
 • Antalet träffar inom varje flik uppdateras flera gånger efter att sidan har laddats och kan vara förvirrande och distraherande om man använder skärmläsare.
 • Numret i flikarna är inte tydligt separerat från flikens namn för den som inte ser den visuella markeringen.
Avancerad, sökresultat för texter
 • Kryssrutan som i vissa fall visas i kolumnen ”Förfrågan” saknar etikett och maskinläsbart namn och kan vara svår att förstå om man använder skärmläsare.
Avancerad, sökresultat för bilder
 • Tumnagelbilderna och den dialogruta som visas när man klickar på dem har samma problem som beskrivs under ”Startsida, sökresultat”.
Avancerad, paginering
 • Länkarna som används för att bläddra i sökresultatet är inte samlade i en namngiven navigeringsgrupp och det kan vara otydligt vad de är om man använder skärmläsare.
 • Länkarna för att bläddra framåt och bakåt har engelska namn för hjälpmedel.
 • Länkarna för att bläddra framåt och bakåt är ibland inaktiva, men det framgår inte för hjälpmedel.
 • Vilken sida som visas framgår inte för hjälpmedel.
 • Om man använder skärmläsare kan det vara svårt att förstå vad som händer när man går till en annan sida i pagineringen.
Dokumentsidor
 • Sidornas rubriker är otydligt formulerade.
 • Sidornas rubrikstruktur är inte korrekt.
 • Listorna på sidorna är inte av lämplig typ med avseende på deras innehåll.
 • Underdokument som inte är publika följs av en länk med namnet ”beställ”, som när man klickar på den i stället fungerar som knappen ”Beställ” längre upp på sidan, vilket kan vara oväntat och förvirrande.
Dokumentsidor, Länken ”Visa all information”
 • Att länken ligger som en punkt i informationslistan kan vara förvirrande.
 • Länken kommuniceras som en länk av hjälpmedel, men fungerar som en knapp.
 • Vad som händer när man klickar på länken för att visa mer innehåll kan vara förvirrande om man använder skärmläsare, bland annat för att fokus hamnar vid listans början och inte vid den nytillkomna informationen.
 • Länken visas även om det inte finns mer information att visa.
Innehåll samt Frågor och svar
 • De utfällbara sektionerna fungerar inte som förväntat med skärmläsare. Bland annat kommuniceras knapparna som länkar, fokus förflyttas oväntat, och oväntat innehåll blir uppläst när man klickar på knapparna.
Kontakt
 • Formulärfältens etiketter är inte kopplade till fälten de beskriver, så för hjälpmedel saknar fälten namn eller använder sin platshållare som namn.
 • Fältens syfte beskrivs inte programmatiskt på ett sätt som gör att hjälpmedel kan ge användaren stöd att fylla i personliga uppgifter.
 • Fältens innehåll valideras när man lämnar dem, vilket kan bli påträngande om man använder skärmläsare.
Mina beställningar
 • Sidan heter ”Mina beställningar” i huvudmenyn, men sidans huvudrubrik när man har lagt till beställningar är ”Din beställning”, vilket kan vara förvirrande.
 • Texten ”Din beställning” som beskriver tabellen på sidan är inte kopplad till den i koden.
 • Kolumnen ”Namn” i tabellen innehåller även personnummer, vilket kan vara förvirrande.
 • Kryssrutan som visas i kolumnen ”Ta bort” saknar namn för hjälpmedel.
 • När man klickar på ”Ta bort beställning” tas de valda beställningarna bort från tabellen, men det är svårt att uppfatta om man inte ser att sidan uppdateras.
 • Om man klickar på ”Ta bort beställning” utan att ha valt något i tabellen händer ingenting, vilket kan vara förvirrande.
 • Formuläret på sidan har samma problem som beskrivs under ”Kontakt”.

Problem vid användning med nedsatt syn

Om man har delvis nedsatt synförmåga och använder skärmläsare kan man även uppleva flera av de problem som beskrivs i avsnittet ”Problem vid användning utan syn”.

Generellt
 • På flera ställen radbryts inte långa ord när de inte får plats, vilket kan göra text svårläst om man förstorar texten. Text kan också flöda samman och därmed bli svårläst. Det gäller särskilt om man samtidigt använder utökade ord- och teckenmellanrum.
Startsida, populära kategorier
 • Om man använder webbläsarens zoom-funktionalitet för att förstora innehållet visas listan med kategorier i vissa fall mellan sökformuläret och sökresultatet, vilket gör det svårt att uppfatta att ett sökresultat visas.
Startsida, sökresultat
 • Bilden som visas i dialogen under ”Dokument” anpassar sig inte till fönstret om man använder webbläsarens zoom-funktionalitet för att förstora innehållet, beroende på zoomnivå och fönsterstorlek. Det leder till att man behöver scrolla innehållet både horisontellt och vertikalt.
Avancerad, sökresultat för texter
 • Tabellen som visar träfflistan blir svårläst om man förstorar sidan mycket med hjälp av webbläsarens zoom-funktionalitet.
Avancerad, paginering
 • Enbart färg markerar vilken sida i pagineringen man befinner sig på, och det framgår därför inte om man inte kan uppfatta färgskillnaden.
Kontakt och Mina beställningar
 • Platshållartext och felmeddelanden i formuläret har låg kontrast och kan vara svåra att uppfatta.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Kontakt och Mina beställningar
 • Platshållartext och felmeddelanden i formuläret har låg kontrast och kan vara svåra att uppfatta.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Generellt
 • De kartor som förekommer i sökresultat fungerar inte fullt ut med enbart tangentbord. Det går till exempel inte att flytta fokus till kartmarkörerna eller panorera kartan.
Startsida, sökformulär
 • Sökknappen går inte att aktivera med mellanslag.
 • Det går inte att med tangentbord flytta fokus till knappen som rensar innehållet i sökfältet.
Startsida, populära kategorier
 • Det går inte att med tangentbord flytta fokus till de element som man använder för att välja kategori.
Startsida, sökresultat
 • Efter att ett sökresultat först visas fortsätter det att fyllas på med fokuserbara element, vilket kan vara förvirrande för den som navigerar med tangentbord.
 • Länkarna ”Dokument” och ”Visa på karta” fungerar som knappar men går inte att aktivera med mellanslag.
 • Knappen ”Visa fler”, som används för att ladda in fler sökträffar, har flera problem:
  • Knappen har den maskinläsbara texten ”Next”, vilket försvårar om man använder röststyrning.
  • När man aktiverar knappen med tangentbord stannar tangentbordsfokus kvar på den, vilket gör att man när man navigerar sig vidare kommer till ”Populära kategorier” i stället för till det nytillkomna innehållet.
Avancerad, filtrera
 • Autocompletefunktionen som används för vissa fält fungerar inte som förväntat med tangentbord. Till exempel kan man inte välja alternativ med piltangenterna.
 • För att applicera filtret måste man navigera sig tillbaka till sökformuläret och göra en ny sökning. Det kan innebära väldigt många steg om man navigerar med tangentbord.
Avancerad, Flikar
 • Det fliksystem som sökresultatet visas i fungerar inte som förväntat med tangentbord.
Dokumentsidor, Länken ”Visa all information”
 • Länken är funktionellt en knapp, men kan inte aktiveras med mellanslag.
 • När man klickar på länken hamnar fokus vid listans början och inte vid den nytillkomna informationen.
Innehåll samt Frågor och svar
 • Knapparna i de utfällbara sektionerna går inte att aktivera med mellanslag.

Problem vid användning med känslighet för flimmer eller rörelser

Avancerad, Hjälp
 • När man klickar på hjälpknappen intill sökformuläret visas hjälptexten genom att innehållets höjd animeras och sidan blinkar. Det kan vara distraherande.
Kontakt
 • Vi använder en grafisk captcha i Kontakta oss formuläret för att förhindra spam-kommentarer och missbruk. Vi är medvetna om att denna inte stödjer inte alla typer av hjälpverktyg som exempelvis skärmläsare och kan enbart delvis användas med tangentbord. Vi väger in säkerhet som en viktig del av vår e-tjänst och därför finns planer på att ersätta denna med en tillgänglighetsanpassad version.
 • Kantlinjen till kryssrutan i captcha-funktionen i kontakta oss formuläret har för låg kontrast.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Generellt
 • Webbläsarens tillbakaknapp fungerar inte alltid som förväntat.
 • Antalet tillagda beställningar som visas intill menyalternativet ”Mina beställningar” i huvudmenyn visas inte på alla sidor, vilket kan vara förvirrande.
Startsida, sökformulär
 • Instruktioner för formuläret saknas.
Startsida, populära kategorier
 • När man väljer en kategori genomförs ingen sökning förrän man klickar på sökknappen. Det sker däremot ibland om man efter att ha valt en kategori går till en annan sida och sedan backar i webbläsaren, vilket kan bli förvirrande.
Startsida, sökresultat
 • Efter att ett sökresultat först visas fortsätter det att fyllas på med fokuserbara element, vilket kan vara förvirrande.
 • Texten med information om sökresultatet kan vara svår att förstå eftersom den hänvisar till ”sidor”.
Avancerad, Flikar
 • Om man väljer fliken ”Bilder” eller ”Karta” och därefter använder pagineringen blir även fliken ”Texter” visuellt markerad som aktiv, vilket är förvirrande.
Dokumentsidor
 • Sidornas rubriker är otydligt formulerade och kan vara svåra att förstå.
Dokumentsidor, Länken ”Visa all information”
 • Länken visas även om det inte finns mer information att visa.
Mina beställningar
 • Sidan heter ”Mina beställningar” i huvudmenyn, men sidans huvudrubrik när man har lagt till beställningar är ”Din beställning”, vilket kan vara förvirrande.
 • Kolumnen ”Namn” i tabellen innehåller även personnummer, vilket kan vara förvirrande.
 • Om man klickar på ”Ta bort beställning” utan att ha valt något i tabellen händer ingenting, vilket kan vara förvirrande.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten.

Webbplatsen publicerades den 2018-10-03
Tillgänglighetsgranskning av e-tjänsten gjordes i februari 2022
Brister och problemen planeras vara åtgärdade senast 2022-11-01
Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-04-26