Förutsättningar för självbestämmande – nyckelpersoner och chefer

De flesta av oss tar för givet att vi själva kan fatta vardagliga beslut. Susanne Larsson har undersökt förutsättningar för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning och LSS-insats att utöva självbestämmande inom ramen för sitt stöd. Möjligheten till självbestämmande för målgruppen beror bland annat på personalens förhållningssätt i stödrelationen, verksamhetens organisering och hur man använder genomförandeplanen som verktyg. Susannes undersökningar resulterade i avhandlingen ”Självbestämmande i LSS – en villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Innehåll

  • Avhandlingens inriktning, upplägg, metod och teori

  • Avhandlingen resultat: Arbetssätt, förhållningssätt och organisationens betydelse

  • Arbetets karaktär

  • Om att forska och kunskapens betydelse

  • Reflektion tillsammans med kollegor i länet kring avhandlingens resultat utifrån det sammanhang du verkar inom

Föreläsare

Susanne Larsson är pedagog i botten och har arbetat som kvalitets- och verksamhetsutvecklare i flera år. Före dess verkade hon som handledare och utbildare inom funktionshinderområdet. Susanne har även utrett Lex Sarah och arbetat med fokus på tvångs- och begränsningsåtgärder liksom lågaffektivt bemötande.


Tillbaka till kalendarium