Hälsopedagogik 100 gymnasiepoäng

OBS! Kurskostnaden är 4000 kr per kursplats och bekostas av deltagarens arbetsgivare.

Om du ska söka utbildningen på yrkeshögskolan till stödpedagog är den här gymnasiekursen ett obligatoriskt förkunskapskrav.

Kursen Hälsopedagogik handlar om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får lära dig att arbeta förebyggande för att främja en så god hälsa som möjligt. Kursen tar upp olika hälsofrämjande arbetssätt och du får kunskap om hur du kan motivera och skapa förutsättningar så att den enskilde ska kunna göra så hälsosamma val som möjligt. Ett salutogent förhållningssätt som utgår från den enskildes förutsättningar och delaktighet är en viktig grund för detta.

Kursen tar upp både frisk- och riskfaktorers påverkan på hälsan, till exempel kost, motion, rekreation samt droger och stress. Metoderna som ingår i kursen utgår från lagar, mål och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.

Innehåll

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter

 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt

 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa

 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa

 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress

 • Kriser och krishantering

 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå

 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd

 • Kritisk bearbetning av information från olika källor

 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket. Om du ska söka utbildningen på yrkeshögskolan till stödpedagog är denna gymnasiekurs ett obligatoriskt förkunskapskrav.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. De fem första kurstillfällen är fysiska men det kan eventuellt bli aktuellt med digitala träffar. Det beslutas i så fall mellan ansvarig lärare och elever.

Vid första kurstillfället får du kurslitteratur och mer detaljerad information om kursupplägget.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng. Betyg ges efter avslutad kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste alltså lägga ner mer tid på studierna utöver de 10 kurstillfällena.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska - svenska som andraspråk

Om du har flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste ha tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet.

Om du har betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra ett svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe före sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas till e-postadress maria.grauers@stockholm.se eller skickas till följande postadress:

Forum Carpe Mia Grauers Sabbatsbergsvägen 1 113 61 Stockholm

Klicka här för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid

Kursen startar vecka 16 2023, måndagen den 17 april kl. 09.00-16.00 och fortsätter totalt tio måndagar. Sista kurstillfället är den 19 juni. Under vecka 18 genomförs kurstillfället en annan veckodag eftersom måndagen den 1 maj är en röd dag.

Plats

Astar, Solna torg 3, plan 4, inne i gallerian i Solna centrum Hissen ligger bredvid Taco Bar, Lindex till vänster och mittemot VaccinDirekt och Distriktstandvården. Om det blir aktuellt med digitala kurstillfällena mejlas länk ut av Astar.

Anmälan och avanmälan

Anmälan görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än tillgängliga platser kan vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka före kursstart. Kontakta i så fall Mia Grauers på e-postadress: maria.grauers@stockholm.se Vid avanmälningar senare än en vecka före kursstart står deltagarens verksamhet för hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor före kursstart.

Kontakt vid frågor om kursen

Mia Grauers E-post: maria.grauers@stockholm.se Telefon: 08-508 25 437
Tillbaka till kalendarium