GENOMFÖRS DIGITALT
Salutogent förhållningssätt och arbetssätt för medarbetare

En bas för att skapa helhetssyn i omsorgsarbetet är salutogent förhållningssätt och arbetssätt. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det viktigt att all personal har gemensam syn på vad gott bemötande, professionellt och etiskt förhållningssätt innebär. Personalens bemötande och förhållningssätt har central betydelse för den enskilde individens upplevelse av välbefinnande, inflytande och delaktighet.

Som medarbetare, närmast omsorgstagaren, har du stor betydelse för att salutogent förhållnings- och arbetssätt hålls levande och genomsyrar vardagens gemensamma arbete. Under dagen får du inspiration och stöd för detta arbete tillsammans med dina arbetskamrater och kolleger i länet.

Innehåll

  • Helhetssyn på omsorgsarbetet - etik, värdegrund, människosyn och det salutogena synsätt som grund för ett professionellt förhållningssätt som skapas gemensamt i ett sammanhang

  • Den salutogena teorin i vårt arbete och uppdrag – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

  • Bemötande och kommunikation ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel - vilken kompetens krävs för att det ska bli ett bra möte? Utveckling genom självinsikt, reflektion och feedback

  • Att utveckla en positiv ”maktmedvetenhet” i kommunikation, samspel och uppdrag

  • Att använda våra möten för att utveckla metoder och arbetssätt utifrån det salutogena förhållningssättet samt konventioners och lagstiftningens grundvärden


Föreläsare


Anna Gilbe, konsult och handledare inom individ-, grupp och ledarutveckling, utbildad i psykosocialt arbete, psykoterapeut steg 1, leg. sjukgymnast och under många år kursansvarig för handledarutbildningen i psykosocialt arbetssätt vid Ersta Sköndals högskola


Plats

Genomförs digitalt på distans via anslutningslänk.

Tillbaka till kalendarium