Hoppa till huvudinnehåll

Hur skapas Forum Carpes kurser och föreläsningar?

Forum Carpes samordningsgrupp genomför med hjälp av CKA och styrgruppen regelbundna inventeringar av kompetensbehoven i medlemskommuner och stadsdelsförvaltningar. Det kan ske genom möten, webbenkäter och allmänna förfrågningar om kompetensutvecklingsinsatser från kommuner och stadsdelsförvaltningar. Utifrån de gemensamma identifierade kompetensbehoven upphandlar samordningsgruppen sedan olika utbildningar och föreläsningar samt planerar innehållet i kompetensutvecklingsaktiviteterna tillsammans med utbildare och föreläsare.

Kvalitetssäkring

Samordningsgruppen kvalitetssäkrar även nya aktiviteter, vilket innebär att samordningsgruppen närvarar under aktiviteterna för att säkerställa att aktiviteten har ett tillgängligt, pedagogiskt upplägg och att innehållet utgår ifrån aktuell forskning och bästa tillgängliga kunskap. Deltagarnas utvärderingar blir också ett underlag i samordningsgruppen dialog med utbildarna om eventuella justeringar och förbättringar. Kompetensutvecklingsinsatser med stor efterfrågan och hög kvalitet erbjuds på nytt.

Läs mer om Forum Carpes organisatoriska grupper. »

Forum Carpes fokusområde 2022

Fokusområdena har tagits fram tillsammans med kommunrepresentanterna i länet och är kopplade till den regionala och nationella strukturen för kunskapsstyrning. Årets fokusområde är "Arbetsliv och ekonomisk trygghet - från daglig verksamhet eller sysselsättning på väg mot arbete eller studier". Det innebär bland annat att samordningsgruppen omvärldsbevakar, synliggör forskning, kunskap och goda exempel inom området som sedan kan spridas för lärande och utveckling i länet. Det betyder också att en del av den kompetensutveckling som Forum Carpe erbjuder berör fokusområdet.