Hoppa till huvudinnehåll

Hur skapas Forum Carpes kurser och föreläsningar?

Kompetensutvecklingsbehoven i Forum Carpes kommuner och stadsdelsförvaltningar inventeras genom webbenkäter och regelbundna möten. De organisatoriska grupperna har en särskilt viktig roll i det här arbetet tillsammans med samordningsgruppen. Förfrågningar och uttalade behov från medarbetare och chefer ute i de kommunala verksamheterna används också som underlag.

De kompetensutvecklingsinsatser som har stor efterfrågan och hög kvalitet erbjuds på nytt.

Organisation för Forum Carpe »

Kvalitetssäkring

Samordningsgruppen säkrar aktiviteternas kvalitet främst genom planering och dialog med lärare och föreläsare. Deltagarna på aktiviteterna får också genomföra utvärderingar som samordningsgruppen sammanställer och sedan har en kontinuerlig dialog om med utbildarna.

När nya kompetensutvecklingsinsatser hålls är alltid någon från forumets samordningsrupp närvarande. Då kvalitetssäkras att innehållet har ett funktionshinderperspektiv eller social psykiatri-perspektiv, att innehållet är baserat på den senaste forskningen samt att man refererar till de senaste kunskapsstöden. En viktig del är att se till att kompetensutvecklingen har sin grund i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) ska stå i fokus.