Workshop med CKA om Forum Carpes kärnvärden

26 september, 2023


Vad kännetecknar Forum Carpes samverkan? Det var en av frågorna som lyftes under workshopen på höstens första CKA-träff. Nästa år fyller Forum Carpe 15 år och det vill vi fira genom att tillsammans belysa Forum Carpes kärnvärden.

Workshopen blev en uppstart för arbetet med kärnvärdena där CKA fick ta fram nyckelord som de anser beskriver värdet av Forum Carpes samverkan. Några av de återkommande nyckelorden var utveckling, brukarfokus, nätverkande och yrkesstolthet. Workshopen resulterade i ett värdefullt material som samordningsgruppen arbetar vidare med.

Vi fick också besök av Cajsa Baars från konsultföretaget Ramboll. På uppdrag av Forum Carpe genomför Ramboll just nu en kartläggning av kompetensbehov hos baspersonal inom bostad med särskild service enligt LSS när det gäller psykisk ohälsa.

Kartläggningen är en del av Forum Carpes utökade uppdrag under 2023 med fokus på psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Ramboll har hittills genomfört en enkätundersökning och nästa steg i kartläggningsprocessen är att hålla fokusgrupper för att få fördjupade kunskaper om baspersonalens kompetensbehov. Sammanställningen av kartläggningen beräknas vara klar i slutet av året.

Den andra delen av Forum Carpes utökade uppdrag är högskolekursen Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism som Forum Carpes samordningsgrupp har tagit fram i samarbete med Marie Cederschiöld högskola.

Kursen riktar sig till chefer och handläggare och bygger på kompetensbehov som tidigare har identifierats i kommunerna. Erbjudandet om kursplatser spreds via CKA för en jämn fördelning i länet. Kursen, som omfattar tre högskolepoäng, ges vid två till tillfällen och båda kursomgångarna är fullbokade.

Under våren inkom önskemål om att bland annat starta ett nätverk för chefer inom daglig verksamhet. Samordningsgruppen genomförde en behovsinventering i Forum Carpes samverkanskommuner tillsammans med CKA som visade att det finns underlag för ett sådant nätverk. Forum Carpe kan nu bjuda in till en första nätverksträff för chefer inom daglig verksamhet den 23 november.

Klicka här för mer information och anmälan.

CKA fick även lämna förslag till Forum Carpes fokusområde 2024 inför det utökade styrgruppsmötet i september där både styrgruppsrepresentanter och kontaktpersoner deltog. Det valda fokusområdet blir vägledande för Forum Carpes omvärldsbevakning av forskning, kunskap och lärande exempel som sprids genom Forum Carpes webbplats och kunskapshöjande aktiviteter.

CKA står för Carpe kommun- eller stadsdelsansvarig. CKA är representanter för Forum Carpes samverkanskommuner och stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad och fungerar som samordningsgruppens dialogpart, både när det gäller att sprida och inhämta information vid t.ex. inventeringar av kompetensbehov i Forum Carpes samverkanskommuner.

Klicka här för att läsa mer om Forum Carpes organisation.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter