Forum Carpe-dagen 2023 – lärande exempel från professionen, deltagare och arbetsgivare

08 juni, 2023

I slutet av förra veckan samlades närmare sjuttio yrkesverksamma inom funktionshinderområdet till årets Forum Carpe-dag. Temat för dagen var Forum Carpes fokusområde ”Från sysselsättning och daglig verksamhet mot arbete eller studier”. Vi fick ta del av lärande exempel från verksamheter i länet, berättelser från personer med egen erfarenhet och perspektiv från både professionen och arbetsgivare. Bland de deltagande aktörerna fanns Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, Polismyndigheten, företaget MISA samt verksamheter i Upplands Bro, Värmdö och Sigtuna kommun.


”Alla kan, utifrån sina förutsättningar och med rätt stöd, delta i arbetslivet eller i studier.” Det är målbilden för insatsen Bron som ingår i Arbetsmarknadsförvaltningen och riktar sig till elever i anpassad gymnasieskola. Lwam Tekle, som är samordnare för Bron, beskrev Brons framgångsrika samverkansformer med anpassad gymnasieskola, Försäkringskassan, LSS-handläggare och arbetsgivare som innebär att ungdomarna får ett förberedande och samordnat individuellt stöd även efter anställning. Bron baseras på metoden Supported employment med målsättningen att motivera, stötta, coacha och matcha ungdomar ut i arbete.

Lwam poängterade särskilt vikten av samverkan med arbetsgivare och medarbetare på ungdomarnas arbetsplatser både när det gäller matchning och information. Enhetschefen Andreas Nyhlén och arbetskonsulenten Adam Steiner från företaget MISA, som också använder metoden Supported employment, delade med sig av insikter, erfarenheter och forskning om hur man engagerar just arbetsgivare och arbetsplatser. Metoden innebär en process även för arbetsgivaren som underlättas av arbetsplatsanalyser, tydlighet när det gäller mål och utmaningar samt uppföljande stöd för både deltagare och arbetsgivare.

”Det är viktigt med bra handledare och bra samarbete med chefen från början.” konstaterade Johnny Kronqvist som är varuhuschef på Biltema i Upplands-Bro kommun, där daglig verksamhet har utvecklat en samverkan med näringslivet. Arbetskonsulenterna Annette Karlsson och Patrik Nilsson samt biträdande enhetschef Anneli Wising berättade om de företagsgrupper som har startats i kommunen. Företagsgrupperna är till för deltagare i daglig verksamhet som vill göra praktik på en arbetsplats med stöd av en närvarande handledare. Fatima Lundberg ingår i företagsgruppen på Biltema och delade med sig av sina erfarenheter. ”Jag har blivit mer framåt och självständig. Jag har till och med blivit lite mentor för en person som är ny.”

En annan deltagare som har tagit steget ut i arbetslivet är Gisela Sehlin som fick sin praktik på Coop genom insatsen Funkiskraft i Värmdö kommun. Enhetschefen Therese Malm och jobbcoacherna Maria Lindvall och Göran Tornevik beskrev hur daglig verksamhet i kommunen har gått från att ha en inlåsningseffekt till att möjliggöra personlig utveckling för deltagarna genom kartläggning, matchning och handledning på vägen till arbete. Precis som i Upplands Bro samarbetar man med det lokala näringslivet och stöttar både deltagare, arbetsgivare och personal genom en handledare från Funkiskraft. ”Igår var första dagen utan stöd.” konstaterade Gisela Sehlin även om hon fortfarande kommer att ha uppföljningar med handledaren.

I Stockholms stad kan personer med LSS-insats också få individuell coachning till praktik eller arbete enligt metoden Supported employment genom Iwork. Lars Ahlenius, som är biträdande enhetschef vid enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inom Arbetsmarknadsförvaltningen, tog upp Iwork som ett exempel på enhetens insatser för personer inom LSS. För den som vill prova på att arbeta under en begränsad period har enheten även serviceassistent-tjänster i Stockholms stads förvaltningar och bolag som upphör efter två år.

Alfa är ytterligare en insats som tillhör samma enhet där man tillämpar den beprövade metoden Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa. Jonas Andersson, som är projektledare och arbetsspecialist hos Alfa, beskrev IPS-processens olika steg där deltagaren utformar sin egen planering tillsammans med en arbetsspecialist på vägen till praktik eller arbete. IPS är ett långsiktigt stöd utan tidsbegränsning som finns kvar så länge deltagaren behöver det.

Inom socialpsykiatrin i Sigtuna kommun har man utvecklat en modell för stöd till arbete som bygger på samverkan mellan flera förvaltningar och myndigheter. Enhetschefen Katarina Bozkurt och handledarna Saida Puustinen och Kaoutar Hammou illustrerade hur ett myndighetsgemensamt team först gör en bedömning av deltagarens behov och föreslår en initial planering. Deltagaren tilldelas därefter en case manger som arbetar utifrån Case management-metoden med bland annat kartläggning, parallella insatser, arbetsgivarengagemang, stödinsatser och uppföljning.

Forum Carpe-dagen avslutades med ett exempel från Polismyndigheten där initiativet att ordna praktik för i första hand högfungerande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kom från linjecheferna själva. Catharina Törnqvist och Johan Sone, som båda är kommissarier, inledde en samverkan med Arbetsförmedlingen för att hitta lämpliga kandidater som sedan utbildades för specifika administrativa uppgifter. Utbildningen utformades särskilt för praktikanterna som samtliga saknade polisiär bakgrund.

Det blev ett ömsesidigt lärande där praktikanternas handledare och mentorer inom polisen fick nya kunskaper om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära i arbetslivet. Justeringar av arbetstider och andra arbetsförhållanden tillkom efterhand utifrån praktikanternas individuella förutsättningar. Trots en del initiala utmaningar har praktikanterna, varav flera numera är anställda hos polismyndigheten, blivit en viktig tillgång som underlättar polisens administrativa arbete.

Under Forum Carpe-dagen fick vi flera exempel på arbetsgivare som ser personerna det handlar om som en outnyttjad resurs och deltagarna från professionen visade att vägen till arbete och studier blir möjlig genom effektiva samverkansformer, arbetssätt och metoder.

Klicka här för att ta del av en presentation med de olika bidragen från Forum Carpe-dagen.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter