Vilka förutsättningar finns egentligen för självbestämmande i LSS? Möjligheter och utmaningar diskuterades på Forum Carpes nätverksträffar

07 oktober, 2021

En person lyfter händerna mot en solig himmel. Avhandlingens omslag är inlagt i bilden.

Under höstterminen föreläser Susanne Larsson vid flera av Forum Carpes aktiviteter om sin avhandling ”Självbestämmande i LSS - En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”. I avhandlingen visar Susanne att även om personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet enligt lagen har rätt till självbestämmande så är det i praktiken en komplex fråga. Möjligheten att utöva självbestämmande beror bland annat på personalens förhållningssätt i stödrelationen, verksamhetens organisering och hur man använder genomförandeplanen som verktyg.

Inom verksamheterna fattas nya beslut dagligen och frågan är vilka möjligheter personerna själva egentligen har att påverka sin vardag inom ramen för den egna LSS-insatsen. Den frågan var huvudtemat när Susanne Larsson förra veckan besökte Forum Carpes nätverksträff för stödpedagoger och chefer. Det blev en diskussion med mycket självreflektion, bland annat om att vilja väl för individen men ändå tendera att dra kollektiva slutsatser om ”brukare” och ”personer med IF”. Susanne beskriver sådana generaliseringar och förutfattade meningar som en form av positionering från personalens sida i förhållande till personerna med stöd, vilket i förlängningen påverkar personernas möjligheter till självbestämmande.

Andra ämnen som diskuterades utifrån Susannes avhandling var verksamhetens organisation som ibland blir ett hinder för spontana aktiviteter då det många gånger saknas kommunikativa förutsättningar att göra val i stunden. Även genomförandeplanen kan bli ett verktyg för organisationen snarare än individens delaktighet. Susanne beskriver en inbyggd maktobalans i stödrelationer som kan vara förstärkt i en LSS-kontext där många personer är beroende av personal för att klara det mest grundläggande i sin vardag. Under nätverksträffen lyftes vikten av att våga vara självkritisk för att bli medveten om sin makt som personal och fundera över hur man ställer frågor och tolkar den enskildes svar.

Susanne Larsson är verksamhetsutvecklare i grunden och föregående vecka besökte hon även Forum Carpes nätverksträff för verksamhetsutvecklare i länet. Diskussionen under nätverksträffen kom till stor del att handla om kommunikation som en förutsättning för självbestämmande. Flera kände igen Susannes observationer av att man som personal ibland överskattar den enskildes kommunikativa förmåga i stället för att använda Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det kan också finnas en ovilja eller osäkerhet hos personalen inför att använda förtydligande kommunikation. I nätverket lyftes behovet av att motivera personal till ökad maktmedvetenhet liksom kartläggningar av hämmande respektive främjande faktorer för självbestämmande, till exempel AKK. Som en person i nätverket uttryckte det: ”Hjälpmedlen måste ses som personernas språk.”

Det kommer fler tillfällen att delta i föreläsningar med Susanne Larsson hos Forum Carpe under höstterminen:

12 november och 8 december föreläser Susanne för medarbetare inom LSS och 1 december för chefer inom LSS.

Mer information och anmälan till föreläsningen 12 november - medarbetare »

Mer information och anmälan till föreläsningen 8 december - medarbetare »

Mer information om föreläsningen 1 december - chefer »

Ladda ner Susanne Larssons avhandling. (extern länk) »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter