Läs Socialstyrelsens senaste lägesrapport om funktionshinderområdet

24 mars, 2022

Två personer sitter i ett kök och skrattar. En person har Downs syndrom.

Varje år publicerar Socialstyrelsen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. I årets lägesrapport presenterar Socialstyrelsen dessutom för första gången statistik över kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård till personer med insatser enligt LSS och SoL.

Rapporten visar bland annat att de flesta personer med funktionsnedsättning är nöjda med stödet från socialtjänsten och andelen brukare som uppger att de får bestämma över saker som är viktiga har ökat under de senaste åren. Samtidigt förekommer fortfarande både tvångs- och begränsningsåtgärder inom verksamheterna. Socialstyrelsen konstaterar också att den psykiska ohälsa som orsakades av pandemin bland personer med insatser enligt LSS och SoL kan kvarstå över tid och det är angeläget att de drabbade får både psykosocialt och medicinskt stöd.

Förekomsten av ekonomiskt bistånd inom grupperna har minskat något sedan 2018 men andelen med långvarigt bistånd ökar. En faktor som påverkar de ekonomiska villkoren för enskilda är enligt rapporten avgifter för olika stöd som varierar över landet vilket skapar ojämlika villkor.

Ett annat mönster som Socialstyrelsen belyser i rapporten är kommunernas reaktiva krisberedskap utifrån redan inträffade kriser, till exempel värmeböljor och pandemin. Trots att fler kommuner tar fram kontinuitetsplaner för samtliga av sina boenden inom funktionshinderområdet saknar omkring hälften av kommunerna sådana planer. Andelen kommuner med evakueringsplaner för dessa boendeformer har knappt ökat sedan 2018 och ligger fortfarande på cirka 50 procent. Inom vissa insatser har andelen till och med minskat.

Klicka här för att ladda ned rapporten på Socialstyrelsens hemsida. »


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter