Hoppa till huvudinnehåll

Carpes Yrkeskrav

Carpes Yrkeskrav kan användas för att kartlägga kompetens både på individ- och arbetsgruppsnivå. Resultatet kan användas i ett strukturerat lärande på arbetsplatsen – alltså ett medvetet sätt att arbeta för att den enskildes kompetens ska komma arbetsgruppen till del.

En grundläggande och avgörande faktor för att nå intentioner i lagstiftning och för att skapa delaktighet i arbetsplatsens utvecklingsarbete är grundläggande kompetens. Länge har det saknats en beskrivning av vilken kompetens som behövs. Detta var drivkraften när Carpes Yrkeskrav utarbetades, behovet av en bred samsyn runt vilken kompetens som behövs inom funktionshinderområdet. Arbetet pågick mellan 2009-2011. De har sedan dess använts på många olika sätt både i Stockholms län genom Forum Carpe och i många andra delar av landet. I mars 2014 kom Socialstyresens allmänna råd (SOSFS 2014:2) ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”. Carpes Yrkeskrav och Socialstyrelsens allmänna råd överensstämmer med varandra och kompletterar varandra i olika syften.

Teoretiska och praktiska erfarenheter ger grundkompetens

I Carpes Yrkeskrav beskrivs de generella kunskaper som alla bör ha, oavsett vilken del av verksamheten man arbetar i. För att erhålla dessa generella kunskaper krävs både teoretiska kunskaper och praktiska förmågor, vilket innebär att kunskaperna endast kan uppnås genom en kombination av formellt lärande i form av utbildning tillsammans med erfarenhetsbaserat lärande i form av att ha utfört arbetsuppgifterna. De generella kunskaperna kan alltså inte uppnås genom att endast gå en grundutbildning, man behöver också ha utövat yrket under en period. Sammantaget ger det en grundkompetens för yrket.

De formulerade Yrkeskraven används som underlag vid beställning och upphandling av den kompetensutveckling som genomförs i Forum Carpe.

Forum Carpes Yrkeskrav »

Yrkeskraven består av sex områden

Yrkeskraven består av sex områden som har graderats i olika nivåer; kännedom, kunskap och insikt. Som hjälp i arbetet att se vilka behov av kompetens som behövs i verksamheten finns ett kartläggningsmaterial. Det ger medarbetaren ett stöd att kartlägga den egna kompetensen, vad man redan kan och vad man behöver utveckla. För chefens del handlar det om att kartlägga arbetsgruppen, se vilken kompetens som finns i arbetsgruppen och vad man kan planera för att tillföra. Materialet skapar en möjlighet att se hur man kan planera för kompetensutveckling och att man gör det utifrån rätt behov och nivå. Resultat kan användas som ett diskussionsunderlag för att identifiera dels vilka kompetensbehoven är och dels den kompetens som finns för att lära av och med varandra.

Forum Carpes Kartläggningsmaterial »