Pågående planarbete

Diarienr
2006-05021

Projektnamn
Primus 1, Lilla Essingen

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny markanvändning för nya bostäder med lokaler för publikt ändamål på Lilla Essingens norsvästra del – Primusområdet. Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm för att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten. Planen möjliggör ca 600 nya bostäder. En förskola och verksamhetslokaler till exempel restaurang eller café planeras i i fastigheternas bottenplan.

Stadsdel
Lilla Essingen

Stadsdelsnämnd
Kungsholmen

Planinnehåll

Bostäder 600 st varav
110 st hyresrätter
490 st bostadsrätter
Byggherre

Svenska Bostäder AB
www.svenskabostader.se

Oscar Properties
www.oscarproperties.se

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB
www.wastbygg.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Giuliana Conciauro
Exploateringskontoret: Monica Almquist

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar