Pågående planarbete

Diarienr
2010-14465

Projektnamn
Marievik 15 m.fl.

Beskrivning
Ny byggelse för bostäder och förskolor. Påbyggnad och ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader. Viss kontorsbebyggelse rivs för att lämna plats för ny bostadsbebyggelse. Nya allmänna parker, torg, brygg- och badanläggning samt gångstråk tillskapas.

Stadsdel
Liljeholmen

Stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö

Planinnehåll

Bostäder 960 st varav
960 st bostadsrätter
Byggherre

Strategiska frågor
Allmänhetens tillgång till gator, park och kaj. Stadsbild/siluett, skuggning, täthet, friytor, buller, luftrum.

Planerad byggstart (År-kvartal)
2020-3

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Pia Ölvebro
Exploateringskontoret: ,

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar