Pågående planarbete

Diarienr
2011-17188

Projektnamn
Del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m.

Beskrivning
Detaljplanen omfattar del av Gasverket. Planen ger ett skydd åt befintliga byggnader med särskilt höga kulturhistoriska värden samtidigt som den ger möjlighet till en utveckling av dessa byggnader och utomhusmiljöerna inom Gasverket. Detaljplanen innehåller scen, kultur, museum, skola, förskola, idrottshall, kontor, m.m. Sammantaget föreslås fem nya byggnader och två föreslås rivas. Även de befintliga bollplanerna vid Hjorthagens IP ingår, där detaljplanen bekräftar pågående användning.

Stadsdel
Hjorthagen

Stadsdelsnämnd
Östermalm

Planinnehåll

3000 kvm kontor
10000 kvm skolor
12000 kvm idrottsplats
8000 kvm park
3000 kvm torg
3000 km vägar
12000 kvm kultur
Byggherre

SISAB

Trafikförvaltningen, SLL

JR Kvartersfastigheter

Strategiska frågor
Kulturmiljö, naturmiljö, barnkonsekvenser, föroreningar i mark och byggnader, buller

Planerad byggstart (År-kvartal)
2016-3

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Malin Klåvus

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar