Pågående planarbete

Diarienr
2012-18011

Projektnamn
Del av Sätra 2:1 intill kv Konduktören

Beskrivning
Detaljplan för flerbostadshus längs med Bredängsvägen i stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Den nya detaljplanen ska bidra till Bredängsvägens utveckling mot en mer stadslik gata och till att koppla samman delar av staden.

Stadsdel
Bredäng

Stadsdelsnämnd
Skärholmen

Planinnehåll

Bostäder 150 st varav
150 st bostadsrätter
Byggherre

Strategiska frågor
Utveckling av Bredängsvägen från genomfartsled till en mer stadslik gata. Enligt översiktsplanen ska gatan bidrar till att sammanlänka stadens olika delar, kopplingen Skärholmen/Bredäng och Mälarhöjden är utpekat som ett prioriterat samband.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Tara Nezhadi

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar