Pågående planarbete

Diarienr
2015-09817

Projektnamn
Odde 1 m fl i Kista. Bostäder, verksamheter, förskola och kulturmiljö

Beskrivning
Cirka 1500 bostäder. Verksamhetslokaler i bottenvåningarna. 22 förskoleavdelningar.

Stadsdel
Kista

Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista

Planinnehåll

Bostäder 1500 st varav
1500 st ospecificerat boende
5000 kvm butiker
Byggherre

IBM, Areim och Skanska
ibm.com areim.se skanska.se

Strategiska frågor
Syftet med detaljplanen är att utveckla de norra delarna av Kista till en attraktiv stadsdel genom att möjliggöra för bostäder och verksamheter. Detaljplanen syftar också till en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande bostadsområden och stadsdelar och utveckla kvalitativa offentliga miljöer.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alexander Hansson-Göl

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Normalt

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar