Pågående planarbete

Diarienr
2015-11045

Projektnamn
Del av Greken 1, Blackeberg 2:1 och 3:1

Beskrivning
Uppförande av ca 95 nya hyreslägenheter i 3 st byggnader längs Björnsonsgatan.

Stadsdel
Blackeberg

Stadsdelsnämnd
Bromma

Planinnehåll

Bostäder 95 st varav
95 st hyresrätter
Byggherre

AB Svenska Bostäder
http://www.svenskabostader.se

Strategiska frågor
Natur- och rekreationsvärden, dagvatten, buller och parkering.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Tua Sandberg

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar