Pågående planarbete

Diarienr
2015-13680

Projektnamn
Täbylundsvägen, del av Nälsta 5:2 m.fl.

Beskrivning
Planförslaget innebär att ett bostadskvarter med fem lamellhus kan uppföra på en obebyggd yta utmed Täbylundsvägen vid Nälstastråket. Mellan husen finns en upphöjd gårdsyta med ett till viss del underbyggt garage.

Stadsdel
Nälsta

Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby

Planinnehåll

Bostäder 86 st varav
86 st bostadsrätter
Byggherre

Svenska Hem Entreprenad AB

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2022-2

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Christoffer Jusélius

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar