Pågående planarbete

Diarienr
2015-14011

Projektnamn
Hästen 21

Beskrivning
Planen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheten genom att tillåta en ny byggnad för kontor, handel och bostäder. Förslaget stödjer stadens ambitioner att öka Citys attraktivitet och stadsliv genom fler bostäder och levande bottenvåningar.

Stadsdel
Norrmalm

Stadsdelsnämnd
Norrmalm

Planinnehåll

Byggherre

Pembroke Real Estate

Strategiska frågor
Förslagets påverkan på riksintresse för kulturmiljövården är strategisk. Under planprocessen har dels möjligheterna att bevara delar av befintlig byggnad utretts, dels har nybyggnadsförslaget bearbetats för att inte negativt påverka stadens silhuett.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Maria Sahlstrand

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar