Pågående planarbete

Diarienr
2016-15112

Projektnamn
Del av Blackeberg 3:1 m.fl. Områden vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken

Beskrivning
Planarbete i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby med ca 380 bostäder samt upprustat gaturum och parkområde. Byggnaderna föreslås bli mellan fyra och tio våningar höga och få en bearbetad gestaltning med putsfasad och sammanhållen färgsättning.

Stadsdel
Blackeberg
Södra Ängby

Stadsdelsnämnd
Bromma

Planinnehåll

Byggherre

Primula Byggnads AB
https://www.primula.se

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
www.skb.org

HSB Bostad
http://www.hsb.se

Strategiska frågor
Naturmiljön och de ekologiska spridningssambanden, dagvattenhantering, kulturmiljöerna Blackeberg och Södra Ängby m.m. Samråd genomfördes 190604-190915. Granskning genomfördes 200916-201013. Godkännande planeras till kvartal 4 2021.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Tua Sandberg

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar