Pågående planarbete

Diarienr
2017-06550

Projektnamn
Årsta 1:1 m. fl. (Årstafältet etapp 4A)

Beskrivning
Planförslaget omfattar 10 bostadskvarter med både hyresrätter och bostadsrätter med totalt ca 1 000 bostäder med lokaler i bottenvåningen utmed huvudgatan och parkbryggan samt ett förskolekvarter.

Stadsdel
Enskedefältet
Östberga

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 1042 st varav
132 st hyresrätter
904 st bostadsrätter
6 st lägenheter för gruppboende
Byggherre

Kvarter G - Botrygg
www.botrygg.se

Kvarter H – Wästbygg
www.wastbygg.se

Kvarter I – Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Kvarter A – SISAB
www.sisab.se

Kvarter BDE - Nordfeldt
www.nordfeldts.se

Kvarter BDE - Lindbäcks
www.lindbacks.se

Kvarter Ca och Cb – Folkhem Trä
www.folkhem.se

Kvarter F – Erik Wallin
www.wallinbostad.se

Kvarter F – Gimle
www.gimlebostad.se

Strategiska frågor
Utöver de utredningar som har publicerats i ärendet hänvisas även till utredningar som tagits fram under programskedet av Årstafältsprojektet. De går att ladda ner på bygg- och plantjänsten från ärendet för programmet som har diarienummer 2007-08046.

Planerad byggstart (År-kvartal)
2026-3

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Ola Grimell
Exploateringskontoret: Helena Lombrink

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar