Pågående planarbete

Diarienr
2017-09938

Projektnamn
Sexmännen 1

Beskrivning
Svedmyraplan kompletteras med nya bostäder och utökad centrumverksamhet. Planen bidrar även till omvandlingen av Enskedevägen till ett urbant stråk genom möjligheten att utforma den som en stadsgata kantad av ny bostadsbebyggelse samt verksamhetslokaler.

Stadsdel
Gamla Enskede

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 180 st varav
80 st hyresrätter
100 st studentlägenheter
1000 kvm butiker
Byggherre

Stockholm
http://www.stockholmshem.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2024-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Bretz

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar