Pågående planarbete

Diarienr
2018-13869

Projektnamn
Saima 1 m fl. vid Finlandsgatan

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att göra ett tillägg till Akalla och Husby med nya bostäder och verksamheter och en fristående förskola. Målet är att omvandla Finlandsgatan och Norgegatan till stadsgator där människor vill bo, arbeta, vistas och mötas.

Stadsdel
Akalla

Stadsdelsnämnd
Järva

Planinnehåll

Bostäder 1780 st varav
710 st hyresrätter
1070 st bostadsrätter
Byggherre

FastPartner AB

SISAB skolfastigheter i Stockholm AB

Svenska Bostäder
svenskabostader.se

Folkhem Trä
www.folkhem.se

ByggVesta Development AB

Strategiska frågor
Översvämningsrisker vid skyfall, trafikbuller, närhet till farligt godsled.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alina De Liseo Petersson

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med standardförfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar