Pågående planarbete

Diarienr
2018-14331

Projektnamn
Brytbönan 1 samt del av Enskede Gård 1:1

Beskrivning
Förslaget innebär att befintlig byggnad rivs och att en ny förskola innehållande 6 avdelningar uppförs inom fastigheten. Därutöver utökas fastighet med cirka 500 kvm för att möjliggöra tillräckligt med gårdsmiljö.

Stadsdel
Enskedefältet

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Byggherre

SISAB

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stefan Larsson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar