Barn och unga – för handläggare

På den här sidan hittar du material att använda eller inspireras av för att arbeta med barn och ungas delaktighet och inflytande i samband med ansökan, utredning och uppföljning av insatser enligt LSS. Som handläggare behövs förutsättningar som bland annat kunskap, verktyg och kompetens för att kunna möta de behov som barn med funktionsnedsättningar har laglig rätt att få tillgodosedda.För ett systematiskt arbete med barn och ungas delaktighet krävs förarbete inför mötet med barnet, stöd i själva samtalet, efterarbete och uppföljning av beviljade insatser.

Klicka på de olika länkarna för att öppna materialet som pdf.

Hur har materialet tagits fram?

Med detta som utgångspunkt bildades en utvecklingsgrupp med ett antal LSS-handläggare från stadsdelsförvaltningar och kommuner i Stockholms län. Genom att professionen (handläggarna) fördjupar sig i området och utbyter erfarenheter har idéer, verktyg, metoder/arbetssätt delats och arbetats fram. Nyheter, kunskapsstöd och forskning har vävts in i arbetet. Utvecklingsgruppens arbete har även spridits i samband med kompetensutvecklingsinsatser riktat till LSS-handläggare i Stockholms län med övergripande syfte att öka kunskapen om varför man ska arbeta med barn och ungas delaktighet och hur man kan arbeta i praktiken. Arbetet har skett genom processledning av en utvecklingsledare i Forum Carpe. Det förstärkta arbetet med barn och ungas delaktighet och inflytande möjliggjordes genom satsningen på en evidensbaserad praktik för området stöd till personer med funktionsnedsättning, som pågick 2013-2016. Evidensbaserad praktik innebär en medveten användning av tre kunskapskällor, bästa tillgängliga kunskap/forskning, brukares kunskap och professionens kunskap för att fatta beslut om lämpliga insatser. Ytterst handlar det om att öka möjligheten att erbjuda bästa möjliga stöd, genom ett medvetet, systematiskt och kunskapsbaserat arbete.

Tidigare satsningar – EBP-satsningen »

två personer spelar kort
Illustration: Caroline Roberts


1. Förarbete

Brev till barn inför möte med handläggaren

Några exempel på hur brev kan formuleras till barn inför ett möte med handläggaren. Genom brevet förbereds barnet på vad mötet innebär och vem som hen ska träffa.

Exempel 1 - brev till barn (PDF)

Exempel 2 - brev till barn (PDF)

2. Stöd i mötet

Hur går handläggningen till?

Här nedan följer tre exempel på hur handläggningsprocessen kan beskrivas. Utgå från det exempel som passar den enskilde och anpassa efter behov.

Exempel 1 – med bildstöd och lättläst text (PDF)

Exempel 2 – med flödesschema och lättläst text (PDF)

Exempel 3 – beskriver händelseförloppet att träffa en handläggare (PDF)

Visuellt och kognitivt stöd

Ett exempel på visuellt stöd som tydliggör livsområden i samtalet med handläggaren vid utredning. Ökar barnets delaktighet genom att de kan välja vilket område som hen önskar prata om och blir ett kognitivt stöd.

Exempel på visuellt stöd livsområden (PDF)


3. Efterarbete och uppföljning av insatser

Brev till barn efter att en insats beviljats (Formellt beslut skickas alltid till vårdnadshavarna.)

Avlösningsservice (PDF)

Korttidsvistelse (PDF)

Korttidstillsyn för skolungdom (PDF)

Ledsagarservice (PDF)

Personlig assistans (PDF)

Uppföljning av en insats

Exempel på hur bildstöd kan användas vid uppföljning av insatser (PDF)

Exempel på hur samtalsmatta kan användas vid ett uppföljande samtal (PDF)

Samtala med barn – reflektionsfrågor

Här hittar du exempel på reflekterande frågor för dig som professionell att använda enskilt eller i grupp för att utveckla din kompetens kring samtal och möten med barn och ungdomar. Reflektionen ger en djupare förståelse för det tankearbete som behöver göras inför, under och efter samtal med barn.

Detta material har Socialstyrelsens rapport ”Att samtala med barn. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården” som källa.

Exempel på reflektionsfrågor till dig som samtalar med barn i ditt arbete (PDF)