I Geoarkivet har information av geokaraktär samlats. Materialet finns både i analogt och i digitalt format.

Analoga Geoarkivet

Det analoga Geoarkivet går att besöka i Stadsarkivet vid Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126 i Stockholm. Var god kontakta arkivexpeditionen i förväg för att boka ditt besök. Ring 08-508 264 55 eller maila arkivet.tk@stockholm.se för bokning.

Arkivexpeditionens öppettider

 • Måndag-fredag 08.00 - 16.00

Dag före röd dag stänger arkivet kl. 12.15.

Avvikande öppettider kan förekomma, ring 08-508 264 55 eller maila arkivet.tk@stockholm.se för information.

Analoga informationen utgörs bl.a. av

 • Geotekniska sonderingar (ca 600 000 st).
 • Geotekniska sonderingar (planredovisade).
 • Geotekniska utredningar (ca 3000 st).
 • Geologiska kartor (skala 1:2000 och 1:10 000).
 • Husgrundläggningskartor (skala 1:2000).
 • Grundvattennivåer (ca 600 aktiva grundvattenrör och ca 1000 avslutade).
 • Sättningsavvägningar från byggnader (ca 250 byggnader varav ca 100 st i Gamla Stan).
 • Sättningsavvägning av mark (ca 60 st marksättningspeglar).

Digitala Geoarkivet

En stor del av materialet i det analoga Geoarkivet har överförts till det digitala Geoarkivet. Från hösten 2013 levererar geotekniska konsulter sitt material direkt till det digitala Geoarkivet. All information är sökbar via sökfunktionen och viss information är sökbar via kartan. Geoarkivet utvecklas mot att all information skall bli sökbar via kartan.

Nedan finns beskrivet hur olika typer av information kan sökas samt länkar till beskrivningar om informationen.

Generellt om sökning

Sökfunktionen har indexerat data i det digitala geoarkivet. Lämpliga söktermer är namn på geoteknisk utredning, kvarter, fastighet eller kartbladsnamn enligt kartbladsindelning ST74 (t.ex. 46:c).

Kartlager

Heltäckande kartlager som finns i Geoarkivet:

 • Stockholmskarta grå
 • Stockholmskarta grå nedtonad
 • Stockholmskarta stadens manér
 • Ortofoto 2016
 • Ortofoto hybrid
 • Historiskt ortofoto från olika årtal mellan 1995 och 2015
 • Historiska kartor från olika årtal mellan 1625 och 1996

De kartlager som kan läggas ovanpå heltäckande kartlager som finns i Geoarkivet är:

 • Grundvattenrör
 • Sättningsmätningar
 • Sonderingar
 • Kartbladsindelning Sweref 99  18  00, 1000 m-rutor
 • Kartbladsindelning ST74 i skala 1:10 000
 • Höjdkurvor
 • Scannade geotekniska undersökningar
 • Byggnadsgeologisk karta c:a 1980 i skala 1:10 000
 • Grundvattenkarta 1996
 • Underlagskarta för grundvattenskydd 1997
 • Räddningsverkets stabilitetsutredning 1998
 • Husgrundläggning projekt Citybanan
 • Bakgrundskarta, Stockholmskarta grå nedtonad linjer (lämplig att använda i kombination med något av ovanstående kartlager för ökad läsbarhet av information i bakgrundskartan, t.ex. gatunamn)

Geotekniska utredningar

Undersökningspunkter är nåbara både via kartan och via sökfunktionen.

I kartan går det att tända och släcka undersökningspunkter. Det går även att rita en polygon för att fånga undersökningspunkter och lägga dem i en beställning. Efter beställning sker leverans via e-post innehållande en nedladdningslänk. Användare måste vara registrerade i Geoarkivets molntjänst för att kunna beställa.

Registrering i Geoarkivets molntjänst

I sökfunktionen går det att söka på geotekniska utredningar. Utredningarna går att lägga in i en beställning. Efter beställning sker leverans via e-post innehållande en nedladdningslänk.

Grundvatten

Grundvattenrör är visningsbara i kartan. Det går även att rita en polygon för att fånga mätningar utförda i rören och lägga dem i en beställning. Efter beställning sker leverans via e-post innehållande en nedladdningslänk. Användare måste vara registrerade i Geoarkivets molntjänst för att kunna beställa.

Registrering i Geoarkivets molntjänst

Det är även möjligt att ladda hem mätserier i Excelformat. Markera ett valfritt grundvattenrör i kartan med muspekaren genom att klicka på punktobjektet. En länk öppnas där du kan välja att öppna Excelfilen direkt eller att spara den på disk. Det kan ta lite tid för länken att öppna sig.

Sättningsmätningar

Sättningsdubbar är visningsbara i kartan. Det går även att rita en polygon för att fånga mätningar utförda i rören och lägga dem i en beställning. Efter beställning sker leverans via e-post innehållande en nedladdningslänk. Användare måste vara registrerade i Geoarkivets molntjänst för att kunna beställa.

Registrering i Geoarkivets molntjänst

Det är även möjligt att ladda hem mätserier i Excelformat. Markera en valfri undersökningspunkt för sättningsmätning i kartan med muspekaren genom att klicka på punktobjektet. En länk öppnas där du kan välja att öppna Excelfilen direkt eller att spara den på disk. Det kan ta lite tid för länken att öppna sig.

Sammanställning och utvärdering av mätningar utförda 2014

Grundvatten- och sättningsmätningar

I bilagan redovisas vilka utgångsfixar som har använts i respektive kvarter samt den differens mellan RH00 och RH2000 som har använts vid omräkningen.

Husgrundläggningskartering

Beskrivning av husgrundläggningskartering

Sök på kvarter för att hitta husgrundläggningsinformation.

Sättningsbesiktning 1974

Beskrivning av sättningsbesiktning 1974

Sök på kvarter i Geoarkivets sökfunktion för att hitta information från sättningsbesiktningen.

Jordlagerkartor

Beskrivning av jordlagerkartor

Sök på kartbladsnamn enligt kartbladsindelning ST74 (exempelvis 46:c) för att hitta jordlagerkartor.

Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms stad, exploateringskontoret, avdelning för miljö och teknik står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

 • Hur webbplatsen etjanst.stockholm.se/geoarkivet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • Hur det är möjligt att rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på geoarkivet.expl@stockholm.se.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på geoarkivet.expl@stockholm.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn

 • Kartan som används för att peka ut geografiska undersökningar, är inte tillgänglighetsanpassad WCAG 1.1.1 (A). Den omfattas dock inte av lagkravet eftersom den inte i första hand är avsedda att användas för navigering

Användning med nedsatt färgseende

 • Kontrastfärger är inte fullt tillgängliga för inaktiverade knappar WCAG 1.4.3

Användning med nedsatt finmotorik, styrka eller begränsad rörlighet

 • Vid tabbning hindrar sökfältet från att fortsätta använda tjänsten och är ett allvarligt problem som måste åtgärdas WCAG 2.1.2
 • Alla funktioner är inte fullt hanterbara med hjälp av tangentbordet WCAG 2.1.1, WCAG 2.1.2

Användning av verktyg för att förstå webbplatsen, till exempel skärm/uppläsning av sida

 • Sökfältet för webbplatsens generella sök har inte en beskrivning som förklarar vad syftet med sökfältet är WCAG 3.3.2
 • Uppläsningsfunktionen ”Lyssna” är ej fungerande WCAG 1.4.2, WCAG 4.1.1, WCAG 4.1.2
 • Språkattribut om annat än huvudspråk är inte alltid angivet WCAG 3.1.2
 • Syfte med länktexter kan ibland vara fel eller otydligt WCAG 2.4.4
 • Det finns en del brister i tydlighet och relevans för några WAI-ARIA element/attribut WCAG 4.1.2
 • Bilder i teckenförklaring saknar alternativattribut WCAG 1.1.1

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes 2021-03-23. Problemen planeras vara åtgärdade under 2022.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av Geoarkivet har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning.

Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes 2021-03-23.

Webbplatsen publicerades den 2020-01-21.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-03-23.